Norsk forening for lungemedisin

Veiledere

Behandlingstrapp

Grunnleggende tiltak ved påvist kols og ved årskontroller.
 • Kartlegg symptomer / begrensninger
 • Røykeslutt om fortsatt røyker
 • Fysisk aktivitet, veiledet trening, rehabilitering
 • Vaksine mot influensa og pneumokokker
 • Kartlegg komorbide tilstander
 • Bildediagnostikk ved diagnose og ved endring av symptomer

Medikamentell behandling skisse

Figur: Anbefaling av behandling i stabil fase av kols

ICS – inhalerte kortikosteroider, SABA – kortidsvirkende beta2-agonister, LABA – langtidsvirkende beta2-agonister, LAMA – langtidsvirkende  muskarine antagonister, FEV1 – forsert ekspiratorisk volum på 1 sekund.
CCQ :  Clinical COPD Questionnaire  CAT:  COPD Assessment Test

Henvis til lungespesialist:

 • Usikker diagnose
 • Diskrepans symptomer /lungefunksjon
 • Raskt fall i lungefunksjon (> 60 ml/år fall i FEV1)
 • Flyreise > 1 time ved SpO2 < 95 %
 • Alvorlig kols (FEV1< 50%) og mistanke om hypoksemi, (SpO2 < 92 %)