NFL Høstmøte 2023

Informasjon om NFL Høstmøte 2023
NFL-Høstmøte
Høstmøte23

Kjære medlem

I forbindelse med årets Høstmøte, 9.-11.november, ønsker vi å minne dere på å søke om stipend og lungeprisen, og om at dere sender inn kasuistikker og frie foredrag!

Program ligger ute på https://www.nflhostmote.no/

 

1. Påmelding

Påmeldingslink via nettsiden over

2. Forskningsstipend

Norsk Forening for Lungemedisin (NFL) utlyser 6 forskningsstipend på fra 15 til 200 tusen kroner sponset av ulike farmasøytiske firmaer og en pasientforening. Sponsorene er: Norsk Sarkoidose Forening, Astra Zeneca, GSK, Olympus, ResMed og Sanofi.

Man må være medlem av NFL for å søke på disse stipendene. Alle stipendsøknader bedømmes vitenskapelig av NFLs Forskningsråd. 

Forskningsstipend innen fagområdene:

  • Obstruktive lungesykdommer (AstraZeneca): kr 75.000,-
  • Sarkoidose (Norsk Sarkoidose Forening): kr 150.000,-
  • KOLS, søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser (ResMed): kr 30.000,-
  • Lungesykdommer (GSK): kr 50.000,-
  • Lungesykdommer (Olympus): 1500 Euro
  • Sykdommer drevet av type 2-inflamasjon (Sanofi): 100.000,- (OBS egen utlysning)

Hvordan søke: Send inn en kort beskrivelse av prosjektet og gjennomføringsplan, inkl referanser. Skriv også hvilken institusjon søknaden utgår fra, hvem som er veileder og hvilke andre som er med i prosjektet. Legg ved en kort CV, publikasjonsliste og en begrunnelse for søknaden. Før innsending sjekk at søknaden inneholder: 

  1. Søknadsbrev der det spesifiseres hva pengene skal brukes til.
  2. Prosjektbeskrivelse på maks 4 sider med dobbel linjeavstand og standard font 12.
  3. Søkers CV.

Det er ikke nødvendig å søke spesifikt på et av stipendene. NFLs Forskningsråd går igjennom alle søknadene og plasserer de der de hører hjemme. NFLs Forskningsråd 2022-23 består av Hanne Sorger, Margrethe Aase Schaufel og Øistein Svanes.

Søknadsfrist 10. oktober 2023 kl 15. Søknad sendes elektronisk til: hanne.sorger@ntnu.no

Sanofi lyser ut forskningsmidler på totalt 100.000,- for bedret forståelse eller behandling av sykdommer drevet av type 2-inflammasjon og kan gis til forskergrupper for hel- eller delfinansiering av ett eller inntil to forskningsprosjekter.

Utdeling gjøres avhengig av forskningsgruppen som vinner prisen under enten høstmøtet til hhv. Norsk forening for dermatologi og venerologi (NFDV), Norsk Forening for Lungemedisin (NFL) eller Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode-halskirurgi. Søknaden (på norsk eller engelsk) skal utformes som ett PDF-dokument og inneholde søknadsbrev, fulgt av prosjektbeskrivelse inkludert referanser og budsjett, CV for søker og evt. veileder/mentor med publikasjonsliste for de siste 5 år (maksimalt 4 sider), samt godkjennelse fra forskningsansvarlig ved søkers institusjon. Prosjektet skal innhente nødvendige tillatelser/godkjenninger fra eksempelvis Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) og personvernombud ved aktuelle søkerinstitusjon.

Søknad sendes innen 10. oktober til Katarina Zak Stangeland (kzstangeland@yahoo.com) som distribuerer denne til stipendkomiteen.

Stipendene vil bli utdelt under egen programpost på NFLs Høstmøte fredag 10. november 2023 i Oslo.

Det gjøres oppmerksom på at det er et krav at stipendvinnere skal levere en rapport til NFL innen 1 år etter mottatt stipend hvor det fremgår at stipendmidlene er brukt i henhold til søknaden. Rapport skal sendes til: kasserer@lunge.no.

3.Lungeprisen

NFL utlyser også «Lungeprisen» - NFLs sine priser for de tre beste publikasjoner siste år, som må være publisert eller foreligge i form av en «Epub ahead of print» i tidsrommet fra 1.oktober 2022 til 30.september 2023. 

Denne prisen er på 10 000 kroner hver, og vinnere vil bli annonsert på foreningens Høstmøte. 

Søknadsfrist 10. oktober 2023. Søknaden skal være elektronisk og inneholde artikkelen i PDF-format samt søkers CV. Søknad sendes til Hanne Sorger hanne.sorger@ntnu.no og vil bli bedømt av NFLs forskningsråd.

4. Pris for beste frie foredrag og kasuistikk

Tradisjonen tro inviterer NFL også i år våre medlemmer til å bidra til denne programposten under Høstmøtet fredag 10. november 2023.

Det legges opp til tre frie foredrag og tre kasuistikker. Styret velger blant innsendte innlegg. Hvert innlegg settes opp med 15 minutter inklusive spørsmål. Som vanlig deles det ut to priser; en for beste frie foredrag og en for beste kasuistikk, hver på 5000 kroner. Styret i NFL fungerer som jury. 

Innlegg sendes til Astrid Gjervold Lunde ers-delegat@lunge.no innen 10. oktober 2023. 

Med vennlig hilsen Astrid Gjervold Lunde

Styremedlem og høstmøteansvarlig