Norsk forening for lungemedisin

Nyheter

Utlysning av stipendier og priser 2018

Vi utlyser Forskningsstipendier, Lungeprisen, Inspirasjonspris og pris for beste frie foredrag og kasuistikk.
Aina Akerø
18. juni 2018

1. Forskningsstipendier

Norsk Forening for Lungemedisin utlyser 6 forskningsstipend på fra 50 til 100 tusen kroner sponset av 5 ulike farmasøytiske firmaer. De fem firmaene er AstraZeneca, Boehringer-Ingelheim, Novartis, Chiesi og GSK.

Fire av forskningsstipendene er bundet opp mot forskning på obstruktive lungesykdommer (KOLS/astma), et er bundet opp mot IPF/ILD og et forskningsstipend er åpent innen lungemedisin og står helt fritt for alle medlemmer av NFL å søke på. Alle stipendier vurderes ut fra vitenskapelige kriterier.

Send inn en kort beskrivelse av prosjektet og gjennomføringsplan, inkl referanser. Skriv også hvilken institusjon søknaden utgår fra, hvem som er veileder og hvilke andre som er med i prosjektet. Legg også ved en kort CV, publikasjonsliste og en begrunnelse for søknaden. Det gjøres oppmerksom på at stipendvinnere skal levere en rapport til NFL innen 1 år etter mottatt stipend hvor det fremgår at stipendmidlene er brukt i henhold til søknaden.

Det er ikke nødvendig å søke spesifikt på et av stipendene. NFLs forskningsråd med sin leder professor Tomas Eagan går igjennom alle søknadene og plasserer de der de hører hjemme. NFLs forskningsråd består av Tomas Eagan, Anne Hildur Henriksen og Sigurd Steinshamn.

Søknad sendes elektronisk til tomas.eagan@med.uib.no.

Søknadsfrist 23.september 2018. Prisene vil bli utdelt under middagen ved NFLs Høstmøte fredag 9. november 2018 på Grand Hotel i Oslo.

2. Lungeprisen

Norsk Forening for Lungemedisin utlyser også «Lungeprisen» - NFLs sine priser for de tre beste publikasjoner siste år, som må være publisert eller foreligge i form av en «Epub ahead of print» i tidsrommet fra 1. oktober 2017 til 30. september 2018.

Denne prisen er på 10 000 kroner hver, og vinnere vil bli annonsert på foreningens Høstmøte.

Søknadsfrist 1. oktober 2018. Søknaden skal være elektronisk og artikler skal også oversendes elektronisk. Søknad sendes til tomas.eagan@med.uib.no. Søknaden vil bli bedømt av NFLs forskningsråd.

3. NFLs Inspirasjonspris

Norsk Forening for Lungemedisin utlyser herved foreningens Inspirasjonspris 2018:. ”Prisen er tiltenkt som støtte til et PhD prosjekt der det er behov for ekstra midler utover vanlig finansiering. Kandidater som er under 45 år og kandidater som er invitert av en utenlandsk institusjon med et definert mål for forskningsoppholdet vil bli prioritert.

Prisen for 2018 er på kr 100 000,- Søknader bedømmes av NFLs forskningsråd, og vinner vil bli annonsert på foreningens Høstmøte.

Søknadsbrev som beskriver formål og planlagt bruk av midlene, prosjektbeskrivelse, CV, og evt invitasjon fra utenlandsk institusjon bes vedlagt søknaden, som sendes per epost til: tomas.eagan@uib.no

Søknadsfrist 23. september 2018. Søknader mottatt etter fristen vil ikke bli vurdert. Vinner skal innen 1 år etter mottatt Inspirasjonspris levere en rapport til NFL hvor det fremgår at midlene er brukt i henhold til søknaden.

4. Pris for beste frie foredrag og kasuistikk

Tradisjonen tro inviterer Norsk forening for lungemedisin også i år våre medlemmer til å bidra til denne programposten under Høstmøtet fredag 9. november 2018 på Grand Hotel i Oslo.

Det legges opp til tre frie foredrag og tre kasuistikker. Styret velger blant innsendte innlegg. Hvert innlegg settes opp med 20 minutter inklusive spørsmål. Som vanlig deles det ut to priser; en for beste frie foredrag og en for beste kasuistikk, hver på 5000 kroner. Styret i NFL fungerer som jury. Innlegg sendes til trond.bjorge52@gmail.com innen 1. oktober 2018.

Også her vil prisene bli utdelt under middagen fredag 9. november 2018 under Høstmøtet på Grand Hotel i Oslo.

På vegne av NFL
Aina Akerø
Leder