NSMBs "Gjør kloke valg!" -anbefalinger

I forbindelse med Legeforeningens kampanje "Choosing wisely" - "Gjør kloke valg!" - ble det nedsatt en arbeidsgruppe av NSMB som skulle komme med forslag til anbefalinger fra fagfeltet medisinsk biokjemi.
Gjør kloke valg logo

Gruppen ble nedsatt 31.01.2017, og tok utgangspunkt i eksisterende anbefalinger fra Choosing wisely-kampanjene i engelskspråklige land (USA, Canada, Storbritannia og Australia). Det ble laget en liste over alle anbefalingene fra disse landene som var innenfor fagfeltet medisinsk biokjemi. Etter vurdering i gruppen ble 9 kandidater valgt ut fra denne listen til presentasjon og spørreundersøkelse på det 54. etterutdanningskurset i Medisinsk biokjemi 3.-5. april 2017. På bakgrunn av tilbakemeldingene ble det valgt ut 6 kandidatanbefalinger som ble sendt på høring til medlemmene i NSMB. Det kom inn totalt 7 høringssvar, noen av disse var samlede tilbakemeldinger fra flere NSMB medlemmer i samme helseforetak. Anbefalingene har blitt videre bearbeidet på bakgrunn av høringen, og det ble valgt ut 5 anbefalinger. Disse er nå på høring i andre berørte spesialitetsforeninger.

Eventuelle tilbakemeldinger kan sendes til Erik Koldberg Amundsen, uxamue@ous-hf.no.

 

Arbeidsgruppens medlemmer:

Erik Koldberg Amundsen (leder)

Pål Branæs

Asle Helgheim

Kjell Torgeir Stokke

Karin Toska