Norsk forening for medisinsk biokjemi

Referater

Referat fra generalforsamling i Norsk forening for medisinsk biokjemi, 26. oktober 2009

7. august 2018

Tilstede: Jens Petter Berg, Johan Bjerner, Ludvig Daae, Lars Eikvar, Yngve Figenschau, Bess Frøyshov, Helle Hager, Tor-Arne Hagve, Asle Helgheim, Olav Klingenberg, Sverre Marstein, Helge Rootwelt, Sverre Sandberg, Øyvind Skadberg, Ragnhild Skauby, Anders Skinningsrud, Jacob Stakkestad, Petter Urdal, Kristin Varsi, Jon Elling Whist, Kristin Aakre, Arne Åsberg og Wenche Irgens (referent).

1. Godkjenning av innkalling. Konstituering.

Ingen kommentarer.

2. Valg av referent

Wenche Irgens valgt.

3. Godkjenning av referat fra generalforsamling i NFMB 30.10.08.

Referatet ble godtatt. Ingen kommentarer.

4. Årsberetning

Leder Jon Elling Whist leste årsberetningen, som også var utdelt. Ingen kommentarer.

5. Regnskap

Kasserer Wenche Irgens presenterte foreningens økonomiske situasjon. Foreningens økonomi er for året 2009 også svært god, og aktivitetsresultatet for 2008 var på 129.988 kr., beholdning pr. 31/12-08 på 423.925 kr. Det oppfordres til en diskusjon om gode formål for anvendelse av pengene. Økonomiske bidrag til eksterne foredragsholdere ved større kurs i medisinsk biokjemi vil være aktuelt.

6. Rapport fra spesialitetskomitéen

Sverre Marstein orienterte om spesialitetskomitéens arbeid. Ett møte har vært avholdt siste år. Komitéen har også vært på besøk ved St. Olavs hospital.

To spesialister er godkjent, begge nyutdannede. Det har ikke vært konverteringer av spesialitet fra andre land. Det er mottatt en søknad om dispensasjon fra Legeforeningens Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger. Denne er anbefalt og videresendt til sentralstyret for avgjørelse.

Pr. 01.04.2005 var det 5 ubesatte overlegestillinger. Denne situasjonen er uendret.

Det er behandlet forespørsler om omgjøringer av hjemler:

- En overlegehjemmel I Helse Finnmark HF er søkt permanent overflyttet til fagområder hud og veneria. Omgjøringen er ikke anbefalt.

- En overlegehjemmel i Helse Innlandet HF er midlertidig omgjort til utdanningsstilling. Denne søknaden er anbefalt.

Begge forespørsler er oversendt Nasjonalt Råd for avgjørelse.

Det er mottatt søknad fra Avdeling for tverrfaglig laboratoriemedisin, AHUS, om oppgradering av avdelingen til å kunne gi gruppe 1 tjeneste til utdanningskandidater i medisinsk biokjemi. Sentrallaboratoriet ved sykehuset I Tønsberg har mistet kompetanse til å gi utdanning på nivå gruppe 1 fordi sykehuset har en for liten vitenskapelig produksjon.

7. Rapport fra Kvalitetsutvalget

Ingen fra utvalget var til stede men det var innsendt en skriftlig rapport. Det har vært avholdt ett telefonmøte. Utvalget opplyser at den er et manglende mandat og at det også har vært manglende kapasitet. Det foreslås en endret løsning det flere leger er med i utvalget og at de blir sittende over et lengere tidsrom, og med at gradvis nyvalg. Arne Åsberg mener at en viktig oppgave kan være å se på ”rett laboratoriebruk”, og at styret bør gi oppgaver til utvalget.

8. Brukerhåndboken

Redaktørene fortsetter det videre arbeid.

 9. Samordning NSMB og NFMB.

De to foreningene vil samarbeide om felles nasjonalt møte i fagfeltet i 2010. Videre samordning av møtevirksomheten er også aktuelt.

10. Medlemskontingent for assosierte medlemmer og eventuell tilleggskontingent for ordinære medlemmer.

Medlemskontingenten holdes uendret, 100 kr for assosierte medlemmer og ingen tilleggskontingent for medlemmer.

11. Valg.

Reglementet tilsier at hele styret velges annenhvert år.

Jon Elling Whist ønsket ikke gjenvalg.

Olav Klingenberg ble valgt til ny leder.

Kristin Lilleholt ble valgt som nytt styremedlem.

Øvrige styremedlemmer ble gjenvalgt

Kurskomitéen ble: Helle Hager, Kristin Aakre og Tor-Arne Hagve.

Valgkomitéen vil bestå av Arne Åsberg, Erling Saltrøe og Jon Elling Whist.

12. Høstmøtet 2010.

I 2010 skal Høstmøtet arrangeres av NFMB og NSMB i fellesskap.

13. Eventuelt.

Wenche Irgens ønsket å påpeke at ved at NFMB i stor grad samarbeider med NSMB om medisinskfaglige spørsmål, er det naturlig for leger å ha dobbeltmedlemskap. For de fleste andre fagmedisinske foreninger er den rent faglige biten også ivaretatt ved medlemskap i fagmedisinsk forening. Hun foreslo at kontingenten til NSMB betales eller subsidieres av NFMB ved dobbeltmedlemskap.

Johan Bjerner oppfordret til at NFMB får en representant i Union européenne des médicins spésialistes (UEMS).

16.11.2009      Wenche Irgens, referent