Referat fra generalforsamling i Norsk forening for medisinsk biokjemi, 28. september 2010

Referat fra generalforsamling i Norsk forening for medisinsk biokjemi, 28. september 2010

Møtested: Thon Hotell Nordlys, Bodø

Saksliste

 1. 1.      Konstituering

Ingen kommentarer til innkallingen

 

 1. 2.      Valg av referent

Kristin Lilleholt valgt

 

 1. 3.      Årsberetning

Årsberetningen ble delt ut i møtet og er vedlagt referatet. Den ble presentert av leder Olav Klingenberg. Det var ingen spørsmål eller kommentarer.

 

 1. 4.      Regnskap

Regnskapet, som foreløpig ikke var revisorgodkjent, ble gjennomgått av Olav Klingenberg da kasserer Wenche Irgens måtte melde forfall.

Foreningen hadde per 31/12-09en beholdning på 607 622 kroner. Den gode økonomiske situasjonen skyldes årlige overføringer av pr medlem fra legeforeningen. Det ble diskutert hvordan pengene best kan brukes. Blant forslag som kom frem var dekning av utgifter til bruk av eksterne foredragsholdere på møter arrangert i samarbeid med Norsk selskap for medisinsk biokjemi. Det ble også foreslått å bruke midler til reisestipend.  Det var usikkerhet rundt hvorvidt Legeforeningen har gitt restriksjoner for bruk av midlene.

 

 1. 5.      Rapport fra spesialitetskomiteen

Morten Lindberg overtok som leder etter Sverre Marstein 1.april 2010. Han presenterte spesialitetskomiteens sammensetning, mandat og arbeid.

Mandat: Vurdere spesialistutdanningens innhold, gi innstilling til sentralstyret ved nye søknader om spesialistgodkjenning, gi råd ved søknader om omgjøring av stillinger som tilhører medisinsk biokjemi og følge opp og vurdere utdanningsinstitusjoner blant annet ved gjennomgang av SERUS-rapporter. Oppgavene er fordelt mellom medlemmene. Komiteen har hatt ett møte i 2010. I tillegg har det vært korrespondanse vedrørende enkeltsaker via e-post.

En ny spesialist er blitt godkjent og en er overført fra annet land siste år. I løpet av de siste ti år er det gitt 34 nye spesialistgodkjenninger. Fem er overført fra annet land.

Andre saker: Sykehuset i Vestfold blir likevel ikke fratatt sin gruppe 1 status, jamfør referat fra generalforsamlingen NFMB 2009. Saken ble gjennomgått på nytt etter at nye opplysninger var blitt fremlagt.

Det obligatoriske kurset ”Metoder i biomedisinsk forskning ” er omgjort til valgfritt kurs. Nye obligatoriske kurs som bedre dekker behov for utdanning innen medisinsk biokjemi planlegges.

Det er behandlet flere søknader om omgjøring av stillinger fra medisinsk biokjemi til annen spesialitet. Tre gjaldt midlertidig og en gjaldt permanent omgjøring. Generell tilnærming har vært å snakke med personer på de aktuelle steder og undersøke situasjonen i regionen. Spesialitetskomiteen har tilrådd midlertidige omgjøringer og argumentert mot permanente omgjøringer.   Det var ingen kommentarer til rapporten.

 

 1. 6.      Brukerhåndboken

Petter Urdal orienterte om at nettversjonen av Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi er plassert på en trygg plattform. (Sunnsoft www.prosedyrer.no). Kun de tre redaktørene har tilgang til å gjøre endringer. Sunnsoft arrangerer kurs.

Det ble meldt om at nettversjonen fungerer bra for brukerne. Foreløpig er det i liten grad utarbeidet veiledning til utredning ut i fra kliniske problemstillinger. Medlemmene oppfordres til å komme med forslag til nye analyser og eventuelt skrive selv.

 

 1. 7.      Endring av lover/vedtekter

Ingen

 

 1. 8.      Medlemskontingent for assosierte medlemmer og eventuell tilleggskontingent for ordinære medlemmer

Det gjøres ingen endring i kontingent.

 

 1. 9.      Høstmøtet 2011

Dette går ut. I stedet videreføres årets fellesarrangement sammen med Norsk selskap for medisinsk biokjemi før sommeren 2011. Kurskomite bestemmes senere.

 

 1. 10.   Valg

Intet valg da Legeforeningens organer har var valg i oddetallsår.

 

 1. 11.   Eventuelt

Det ble nevnt at takstsystemet er modent for gjennomgang. Bør foreningen ta initiativ til å si noe om dette? 

Finansiering av deltagelse i PhD-program:  Det har ved Ullevål vært problemer med å få godkjent finansiering av dette. Ved St.Olavs hospital og Haukeland gis finansiering  50% i seks år.

 

Kristin Lilleholt, referent