Norsk forening for medisinsk biokjemi

Referater

Referat fra generalforsamling NFMB, 17. november 2006

7. august 2018

Tilstede: Lars Mørkrid, Jon Elling Whist, Kaare Michelsen, Kristian Bjerve, Knut Lande, Sverre Marstein, Helge Rootwelt, Lars Eikvar, Ferencz Laszlo, Kjell Torgeir Stokke, Wenche Irgens, Kristin Lilleholt, Tor-Arne Hagve, Ludvig Daae, Sverre Landaas, Erling Saltrøe, Atle Brun, Anders Skinningsrud, Olav Klingenberg (referent).

 

1. Konstituering

Ingen kommentarer.

 

2. Valg av referent

Olav Klingenberg valgt.

 

3. Årsberetning

Jon Elling Whist leste årsberetningen.

 

4. Regnskap

Regnskapet ble godkjent. Eikvar påpekte at regnskap for foregående år burde vært satt opp sammen med årets regnskap til sammenligning. Mørkrid gikk også gjennom regnskap for Høstmøtet 2005.

 

5. Rapport fra spesialitetskometeen

Et møte har vært avholdt siste år, referat fra dette ble gjennomgått. En spesialist er godkjent. Spesialistreglene ble diskutert. Det kom klare signaler fra generalforsamlingen om at kravet til sideutdannelsen er unødig strengt.

 

6. Rapport fra Kvalitetsutvalget

Kvalitetsutvalget var ikke representert. Whist orienterte under gjennomgangen av årsberetningen. Det har vært lav aktivitet i utvalget. Det ble noe diskusjon rundt kvalitetsindikatorer, og det ble pekt på at det har vært utført et arbeid i foreningen på dette feltet tidligere.

 

7. Rapport fra kometeen for ajourhold av nasjonalt analysekodeverk

Saltrøe hadde tidligere under Høstmøtet orientert om nasjonalt analysekodeverk, NEKLAB. Prøveprosjekter er i gang, og tidsfrist er utsatt. Kodeverket synes nå tydeligere å skulle være et finansieringsverktøy.

 

8. Brukerhåndboken

Presentert ved Urdal tidligere under Høstmøtet.

Redaksjonen av brukerhåndboken består av Buchman, Figenschau, Brun, Urdal og Hagve. Brukerhåndboken vil bli lagt ut på internett og kommer trolig som papirutgave høsten 2007.

 

9. Målbeskrivelse

Det har vært lav aktivitet. Gruppen, som ledes av Sverre Marstein, er utvidet med Kari Løhne.

 

10. Overgang til fagmedisinsk forening i Dnlf

Ble behandlet sammen med punkt 11, se under.

 

11. Endring av lover/vedtekter

I forbindelse med overgang til fagmedisinsk forening i Dnlf var det nødvendig med en del endringer i foreningens lover, som for øvrig nå skal betegnes vedtekter. Lars Eikvar hadde utarbeidet et forslag til nye vedtekter ut i fra Dnlf´s mal for vedtekter for fagmedisinske foreninger. Etter mindre justeringer i styret ble dette forslaget forelagt generalforsamlingen. Det var diskusjon rundt assosierte medlemmers eventuelle stemmerett og deltakelse i styret. Det ble enighet om Mørkrids forslag til formulering: "Assosierte medlemmer som ikke er spesialister i medisinsk biokjemi har ikke stemmerett og er ikke valgbare til styret".

Nye vedtekter ble dermed vedtatt av generalforsamlingen.

 

12. Medlemskontingent for assosierte medlemmer og eventuell tilleggskontingent for ordinære medlemmer

Bjerve fremholdt at en viss kontingent kan virke som en mekanisme for at bare de med en viss interesse for faget ønsker å bli assosierte medlemmer. En lav kontingent for assosierte medlemmer ble støttet av generalforsamlingen. Styret avgjør eksakt sum.

 

13. Høstmøtet 2007

Medio september 2007 avholdes messen LAB-07 på Lillestrøm, og Høstmøtet vil bli avholdt i forbindelse med dette.

 

14. Samordning NSKKKF og NFMB

Temaet var diskutert tidligere under årets høstmøte, og ble ytterligere behandlet ved generalforsamlingen.

Full sammenslåing synes ikke som noen farbar vei da det vil utelukke ikke-medisinere fra deltakelse i styret og frata disse stemmeretten.

Samordningsutvalget luftet stemningen for en løsning der NFMB´s styre utgjorde også NSKKKF´s styre med tillegg av representanter valgt i NSKKKF.

Forslaget møtte en del motforestillinger. Flere i generalforsamlingen følte at NFMB i for stor grad ville overta styringen i NSKKKF, og at dette kunne være uheldig i forhold til ikke-medisinerne.

Overgang til fagmedisinsk forening i Dnlf har gjort at administrering av innbetaling av medlemskontingent, administrering av medlemsregister og liknende i NFMB overtas av Dnlf. Dette har redusert potensialet for arbeidsbesparelse ved en samordning NFMB-NSKKKF.

 

15. Valg

I. Wenche Irgens tok i august 2006 over som kasserer etter Bess Frøyshov som trakk seg fra styret . Det var derfor behov for nytt varamedlem. Berit Woldseth ble valgt.

II. Overgang til fagmedisinsk forening i Dnlf krever at styret utvides med ett medlem. Valg av nytt styremedlem ble utsatt til neste generalforsamling (2007).

 

16. Eventuelt.

Ingen saker.