Norsk forening for medisinsk biokjemi

Referater

Referat fra generalforsamling NFMB, 17. oktober 2007

7. august 2018

Tilstede:
Jon Elling Whist, Lars Mørkrid, Kristian Bjerve, Sverre Marstein, Kjell Torgeir Stokke, Wenche Irgens, Kristin Lilleholt, Tor-Arne Hagve, Ludvig Daae, Sverre Landaas, Erling Saltrøe, Anders Skinningsrud, Morten Lindberg, Marie Buchmann, Ole Børmer, Solve Tjora, Jan Brox, Olav Klingenberg (referent).
 
1. Konstituering
Ingen kommentarer.
 
2. Valg av referent
Olav Klingenberg valgt.
 
3. Årsberetning
Jon Elling Whist leste årsberetningen.
I forbindelse med at høstmøtet først var nektet godkjent av Dnlf, men så ble godkjent etter enkelte endringer og anke, spurte Kristian Bjerve om det ligger an til oppmykning av reglementet. Jon Elling Whist redegjorde for saken. Det er ikke vedtatt noen oppmykning av dette reglementet.
 
4. Regnskap
Kasserer Wenche Irgens presenterte foreningens økonomiske situasjon. Etter overgang til fagmedisinsk forening har inntektene økt betydelig. Driftsresultatet for det året som er gått var på ca. 102 830 kr., beholdning pr. 17/10-07: 305 475 kr.
Fra neste år vil NFMB gå over til ekstern revisjon, og regnskapet vil derfor gå over til å følge kalenderåret fra og med 1/1-08. Tiden fra generalforsamling-07 til 31/12-07 vil derfor bli inkludert i regnskapet for generalforsamling-06 - generalforsamling-07. Regnskap for denne perioden ble derfor ikke fremlagt på generalforsamlingen.
 
5. Rapport fra spesialitetskomiteen
Lars Mørkrid orienterte. Et møte har vært avholdt siste år. Seks spesialister er godkjent. Komiteen har mottatt bekymringsmelding fra St. Olavs Hospital vedrørende hematologi-delen av spesialistutdannelsen i medisinsk biokjemi der. Bakgrunnen er at hematologi-analysene er underlagt en annen avdeling ved sykehuset, noe som vanskeliggjør spesialistutdannelsen.
Komiteen vil undersøke muligheten for Stavanger Universitetssjukehus som utdanningsinstitusjon i medisinsk biokjemi.
Lars Mørkrid og Tor-Arne Hagve har presentert spesialiteten i møte i Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling
 
6. Rapport fra Kvalitetsutvalget
Marie Buchmann informerte. Kvalitetsutvalget har ikke hatt møter siden forrige generalforsamling, men vært i telefonkontakt og vært representert ved Dnlf´s kvalitetsmøte. Marie Buchmann mente aktuelle kvalitetsindikatorer var dekket av akkreditering og mente at akkreditering burde være kvalitetsindikatoren i medisinsk biokjemi. Dette ble imøtegått av Kristian Bjerve og Wenche Irgens, som mente at det må kunne finnes kvalitetsindikatorer uavhengig av akkreditering, som er en for stor oppgave for mange små laboratorier.
Sverre Landaas spurte hva disse kvalitetsindikatorene skal brukes til. Marie Buchmann svarte at hun ikke hadde funnet svaret på det i Dnlf. Videre stilte hun spørsmålet om vi skal ha et kvalitetsutvalg i foreningen, men mente selv det ville være rart å legge ned utvalget. Sverre Landaas anførte at NKK har overtatt mange funksjoner i kvalitetsarbeidet og Kristian Bjerve sa at NKK er en naturlig samarbeidspartner.
 
7. Rapport fra komiteen for ajourhold av nasjonalt analysekodeverk. Komiteen hadde ikke avholdt møter det siste året.
Grete Bach fra Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren AS (KITH) hadde tidligere under Høstmøtet orientert om Norsk enhetlig kodeverk for laboratoriefagene, NEKLAB. Prosjektets fremtid var noe usikker, da det ville kreve betydelige investeringer å få kodeverket på plass, inkludert en nettside for oppdateringer etc.
 
8. Brukerhåndboken
Presentert ved Petter Urdal tidligere under Høstmøtet. Arbeidet nær fullført. Generalforsamlingen var positiv til at det blir laget en PDA-fil av boken, og at denne kan selges billig. Problemstillingen rundt copyright bør utredes nærmere.
 
9. Målbeskrivelse
Målbeskrivelsen er nå oppdatert og var fremlagt tidligere under Høstmøtet. Dersom noen har kommentarer, sendes disse til:            sverre.marstein@siv.noinnen 15/11-07.
 
10. Medlemskontingent for assosierte medlemmer og eventuell tilleggskontingent for ordinære medlemmer.
For assosierte medlemmer ble kontingenten satt til 100.- kroner. Ingen tilleggskontingent.
 
11. Høstmøtet 2008
Dato bør settes tidlig. Tor-Arne Hagve ønsket kreativitet i valg av møtested, mens Kristian Bjerve vektla at det ikke må være for tungvint adkomst.
 
12. Samordning NSMB og NFMB
Temaet var diskutert tidligere under årets høstmøte, og en egentlig samordning skrinlagt.
Generalforsamlingen ønsket at formennene i de to foreninger utarbeider en samarbeidsavtale.
 
13. Valg:
Styre:               Jon Elling Whist                  (gjenvalgt)
                        Wenche Irgens                   (gjenvalgt)
                        Olav Klingenberg                 (gjenvalgt)
                        Anne-Lise Bjørke Monsen     (nyvalgt)
                        Solveig Mikalsen                  (nyvalgt)
Vara:                Kjell Torgeir Stokke
 
Kvalitetsutvalg:Kari Løhne, Gustav Michelsen, Ole Lars Brekke.
Kurskomite: Anders Skinningsrud, Lars Mørkrid, Tor-Arne Hagve
Revisor: Kjeldstrup et Wiggen revisorselskap
 
Alle valg ble gjort ved akklamasjon. Funksjonsperiode er fra årets generalforsamling fram til generalforsamling om to år (2009).
 
14. Eventuelt.
Ingen saker.
 
 
061107
Olav Klingenberg
Sekretær NFMB