Referat fra generalforsamling NFMB, 30. oktober 2008

Referat fra generalforsamling i Norsk forening for medisinsk biokjemi, 30. oktober 2008, Hurtigruten mellom Trondheim og Bergen

Tilstede:
Johan Bjerner, Kristian Bjerve, Jan Brox, Atle Brun, Ludvig Daae, Lars Eikvar, Yngve Figenschou, Kari Anne Fosby, Bess Frøyshov, Helle Hager, Tor-Arne Hagve, Kristin Lilleholt, Helge Rootwelt, Erling Saltrøe, Øyvind Skadberg, Anders Skinningsrud, Åshild Sudmann, Solve Tjora, Rune Ulvik, Petter Urdal, Jon Elling Whist, Kristin Aakre, Aasne Aarsand og Wenche Irgens (referent).
 
1. Konstituering
Ingen kommentarer.
 
2. Valg av referent
Wenche Irgens valgt.
 
3. Årsberetning
Leder Jon Elling Whist leste årsberetningen. Ingen kommentarer.
 
4. Regnskap
Kasserer Wenche Irgens presenterte foreningens økonomiske situasjon. Etter overgang til fagmedisinsk forening har inntektene økt betydelig. Driftsresultatet for det året som er gått var på ca. 102 307 kr., beholdning pr. 31/12-07 på 293.936 kr. Foreningens økonomi er for året 2008 også svært god, og det oppfordres til en diskusjon om gode formål for anvendelse av pengene. Økonomiske bidrag til eksterne foredragsholdere ved eventuelle større kurs i medisinsk biokjemi kan være aktuelt.
 
5. Rapport fra spesialitetskomitéen
Sverre Marstein var forhindret fra deltakelse og Helle Hager orienterte på vegne av ham. Et møte har vært avholdt siste år og det planlegges et møte til før jul. Tre spesialister er godkjent, en nyutdannet og to godkjente ved omgjøring av spesialitet fra andre land. De siste 30 år er det godkjent 30 nye spesialister, 17 menn og 13 kvinner.
 
Det er gjort endring av spesialistreglene og nye regler gjelder fra 01.08.2008.
Spesialitetskomitéen har godkjent Sykehuset innlandet HF som utdanningsinstitusjon gruppe II. Nordlandssykehuset HF er blitt godkjent som utdanningsinstitusjon gruppe I.
 
Det planlegges kurs i forbindelse med spesialistutdanningen: "Kvalitetsovervåkning av laboratorieanalyser". Kursleder vil være Bjørn Bolann.
 
Spesialitetskomitéen har i 2006 mottatt bekymringsmelding fra St. Olavs Hospital vedrørende hematologi-delen av spesialistutdannelsen i medisinsk biokjemi der. Bakgrunnen er at hematologi-analysene er underlagt en annen avdeling ved sykehuset, noe som vanskeliggjør spesialistutdannelsen. Det planlegges et besøk ved St. Olavs hospital vinteren 2008/2009.
 
Spesialitetskomitéen har vurdert opprettelse av Fagutvalg for kurs. Det diskuteres om et slikt utvalg bør være underlagt NFMB eller NSMB.
 
6. Rapport fra Kvalitetsutvalget
Utgår. Ingen fra utvalget var til stede og aktiviteten antas å ha vært liten.
 
7. Brukerhåndboken
Presentert ved Petter Urdal senere under Høstmøtet. Arbeidet nær fullført. Papirutgave av boken vil bli trykket før jul og kommer i første omgang i et opplag på 2000 stk.  Det vil bli mulighet for kvantumsrabatter og det vil også bli trykket studentutgave som vil være billigere.
 
Generalforsamlingen var positiv til at det blir laget en PDA-fil av boken, og kontrakt er i ferd med å bli undertegnet med firmaet Sunnsoft ANS. 
 
8. Målbeskrivelse
Målbeskrivelsen er nå oppdatert og var fremlagt tidligere under Høstmøtet. Det diskuteres om målbeskrivelsen er formulert slik at den er egnet til å rekruttere nye spesialister til faget. Det oppfordres til endring slik at faget presenteres på en mer attraktiv måte.
 
9. Medlemskontingent
Medlemskontingent for assosierte medlemmer og eventuell tilleggskontingent for ordinære medlemmer ble foreslått uendret.
 
For assosierte medlemmer er kontingenten satt til 100.- kroner. Ingen tilleggskontingent.
 
10. Høstmøtet 2009
Det ble besluttet at høstmøtet 2009 også bør avholdes i oktober. Møtested må diskuteres videre.
 
11. Valg:
Det var kun aktuelt å gjøre endringer i Kurskomitéen. Den hadde bestått av: Anders Skinningsrud, Lars Mørkrid, og Tor-Arne Hagve.
Ny kurskomité ble valgt og består av: Tor-Arne Hagve, Kristin Aakre og Bess Frøyshov
 
12. Eventuelt.
Ingen saker.
 
 
14.11.2008
 
 
Wenche Irgens
referent