Norsk forening for medisinsk biokjemi

Referater

Referat fra Generalforsamlingen i NFMB 2013

Referat fra generalforsamlingen i NFMB 5. juni 2013
7. august 2018

Ordstyrer: Olav Klingenberg (OK)

1. Valg av referent: Foreningen sekretær var ikke tilstede. Erik Koldberg Amundsen foreslått som referent. Godkjent ved akklamasjon.

2. Årsberetning (OK): Årsberetningen ble delt ut ved oppmøte. Punktene ble gjennomgått. Ingen spørsmål/kommentarer.

3. Regnskap (Wenche Irgens): Regnskap lagt frem. Regnskapet allerede godkjent av revisor. Overskudd på ca. 140000 i 2012. Foreningen har brukt noe mer penger i 2012 enn de foregående årene, men går stadig i overskudd og har en økende kapital.  Vedtatt ved akklamasjon.

4. Rapport fra spesialitetskomiteen (Morten Lindberg): Kort gjennomgang av gruppens sammensetning og oppgaver.

Pågående saker:

- Spesialistreglene, ny reform fra Helsedirektoratet på trappene

- Sjekkliste/prosedyreliste

- Kursvirksomhet

Øvrig informasjon: 3 nye spesialister i 2012. Ingen spørsmål/kommentarer.

5. Brukerhåndboken (OK): Ny sammensetning av komiteen.

Sammensetning av komiteen frem til vår-2013. Petter Urdal, Jacob Stakkestad, Arne Åsberg og Atle Brun.

Ny komité: Tor-Arne Hagve (leder), Atle Brun, Arne Åsberg (vil etterfølges av Gunhild Garmo Hov), Morten Lindberg.

Medlemmene av den gamle komiteen ble takket for innsatsen!

6. Medlemskontigent (OK): Foreslått uendret. Vedtatt ved akklamasjon.

7. Deltakeravgift for medlemmer av arrangementskomite på vårmøtet, skal disse betale selv?:

Diskusjon der flere momenter kom opp:

- Hvis foreningen betaler vil det være en overføring fra foreningen til arbeidsgiver

- Dekning fra foreningen kan ses på som en honnør til avdelingene som bidrar med ansatte til komiteene.

- Andre deltakere må betale mer for at budsjettet skal gå i null?

- Enklest løsning at alle betaler

- Det ble foreslått at noe av foreningens overskudd heller burde gå til opprettelse av et fond til reisestipend til kurs/konferanser enn til å dekke arrangementskomiteens deltakeravgift på vårmøtet.

Avstemning: Enstemmig bestemt at komiteen betaler selv.

8. Valg:

Ved leder av valgkomiteen Jon Elling Whist. Komiteen innstilte følgende:

  •  Anders Skinningsrud, AHUS (leder)
  • Kristin Lilleholt, Sørlandet Sykehus
  • Wenche Irgens, St. Olav
  • Kristin Varsi, Haukeland Universitetssykehus
  • Maria Averina, Universitetssykehuset i Nord-Norge
  • Kari Løhne, OUS (varamedlem)

Vedtatt ved akklamasjon

Olav Klingenberg og Jon Elling Whist takkes for sin innsats som tidligere ledere av NFMB.

Ny valgkomite er

  • Olav Klingenberg (leder)
  • Jon Elling Whist
  • Erling Saltrøe