Vedtekter

Vedtekter for Norsk forening for medisinsk mikrobiologi. (oppdatert etter årsmøtevedtak sak 11- 2015)

§ 1 Navn

Foreningens navn er Norsk forening for medisinsk mikrobiologi (NFMM). Engelskspråklig betegnelse er Norwegian Society for Medical Microbiology.

§ 2 Forholdet til Den norske lægeforening

Foreningen er som fagmedisinsk forening en avdeling i Den norske legeforening (Dnlf) og omfattet av foreningens lover. Vedtektene gjelder i tillegg til Dnlfs lover.                                           

§ 3 Formål og oppgaver

I tillegg til formålsbestemmelsene i Dnlfs lover, § 1-2 og § 3-6-3, er foreningens formål: å samle de som arbeider med og interesserer seg for medisinsk mikrobiologi for å fremme fagets praktiske og vitenskapelige utvikling.

§ 4 Medlemskap

Foreningens medlemmer er medlemmer av Dnlf som blir tilmeldt foreningen eller som velger denne som fagmedisinsk forening.

§ 5 Æresmedlemmer

Til æresmedlem kan styret utnevne enhver som foreningen vil hedre i særlig grad etter forslag fra foreningens medlemmer.

§ 6 Foreningens organer

Foreningens organer er:

Årsmøtet

Styret

Valgkomité

Utvalg og komitéer opprettet av årsmøtet eller styret.

§ 7 Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens høyeste organ og er åpent for alle medlemmer. Media har adgang unntatt ved særskilte saker som årsmøtet måtte bestemme.

Årsmøtet skal behandle:

-        styrets beretning

-        revidert regnskap

-        eventuelt fastsette tilleggskontingent for medlemmer som er spesialister

-        budsjett

-        vedtektsendringer

-        valg av styre med særskilt valg av leder

-        valg av revisor

-        valg av valgkomité

-        valg av andre faste utvalg/komitéer opprettet av årsmøtet

Forslag om saker som skal behandles på årsmøtet må være innkommet til styret senest 4 uker før årsmøtet. Årsmøtet avholdes innen utgangen av juni måned. Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Vedtak på årsmøtet fattes med simpelt flertall blant de fremmøtte stemmeberettigete medlemmer. Ved stemmelikhet har foreningens leder dobbeltstemme. Valg skal skje i henhold til Dnlfs lover § 3-3-3. Bestemmelsene i forretningsorden for Dnlfs landsstyremøter gis anvendelse så langt de passer.

Det utarbeides referat fra årsmøtet.

§  8 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret med minst 14 dagers frist. Slikt møte skal også avholdes dersom 1/5 av medlemmene krever dette. Bestemmelsene i § 7 gjelder så langt de passer. Saker som skal behandles skal fremgå av innkallingen.

Styret kan bestemme at i særlig viktige saker hvor det er praktisk vanskelig å samle medlemmene til et ekstraordinært årsmøte, kan foreningens medlemmer forelegges saken skriftlig og til votering. Dersom minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene skriftlig krever det, må det likevel innkalles til ekstraordinært årsmøte hvor saken kan debatteres før votering.    

 § 9 Styret

Styret består av leder og 4 styremedlemmer. Det velges 2 varamedlemmer i rangert rekkefølge. Styrets funksjonsperiode er 2 år fra 1. september og valget holdes i år som slutter på ulike tall. Styret innkalles etter beslutning fra leder eller hvis minst 2 styremedlemmer krever det. 

Gjenvalg kan finne sted, men leder kan kun gjenvelges en gang som leder. Styret konstituerer seg selv med valg av nestleder, sekretær, kasserer og eventuelt andre funksjoner styret måtte bestemme. Varamedlemmene innkalles til styremøtene, men har ikke stemmerett når styret ellers er fulltallig.

Styret skal utarbeide forslag til budsjett for den kommende periode med forslag til kontingenter for assosierte medlemmer og evt tilleggskontingent for ordinære medlemmer som er godkjente spesialister i hht Dnlfs lover § 3-6-5. Styret skal også utarbeide årsmelding og regnskap for foregående periode. Perioden følger kalenderåret.

Styret skal møtes minst 2 ganger i året og ellers så ofte det er nødvendig.

Styret skal holde god kontakt med blant annet spesialitetskomitéen og de ulike utvalg nedsatt av styret eller årsmøtet.

Styret ivaretar foreningens løpende virksomhet mellom årsmøtene, tar nødvendige initiativ og utarbeider de uttalelser legeforeningen og andre ber om. Større og prinsipielle saker bør styret om mulig legge frem for årsmøtet.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av styrets ordinære medlemmer er til stede. Leder har ved stemmelikhet dobbeltstemme.

§ 10 Valgkomitéen

Valgkomitéen består av leder og 2 medlemmer. Valgkomiteen velger selv leder. Valgkomitéen velges av årsmøtet for kommende styres funksjonsperiode.

Valgkomitéen forbereder valg av styre med varamedlemmer og andre utvalg og komitéer som er lovfestet eller opprettet av årsmøtet. Valgkomitéens innstilling skal oversendes medlemmene senest 2 uker før årsmøtet.

Valgkomitéen kan gjenvelges.

 § 11 Vedtektsendringer

Forslag om endringer i vedtektene må være innsendt til styret minst 4 uker før årsmøtet og være sendt medlemmene sammen med innkallingen til årsmøtet. Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigete på årsmøtet. Vedtektsendring kan også foretas ved skriftlig avstemning blant medlemmene (§ 3 a) og krever minst 2/3 flertall av de avgitte stemmene