Auditory Processing Disorder (APD)

(Audiologisk utvalg/utvalg for kvalitetssikring ØNHF i samarbeid med Tone Stokkereit Mattsson 2016).

Auditive prosesseringsforstyrrelser (APD) defineres som en hørselslidelse som skyldes redusert nevral funksjon i det sentrale auditive nervesystem som ikke skyldes høyere ordens kognitive funksjoner. Det finnes ofte ingen åpenbar årsak, symptomene utvikles i løpet av barndommen.

Man har erkjent at APD er en primær auditiv lidelse. Det ses komorbiditet med lese-skrive forstyrrelser, språkforstyrrelser, ADHD og Autismespekter lidelser. Internasjonale studier antyder en prevalens på 0,5 – 1 % hos barn og unge voksne.  Fordeling gutter:jenter er 2:1.

Symptomer:

Personer med APD presenterer ofte en eller flere av følgende adferds karakteristikker:

 • Usikkerhet på hva de hører, svake lytteferdigheter.
 • Vansker med å høre i bakgrunnsstøy, blir lett uoppmerksom.
 • Vansker med å forstå komplekse muntlige beskjeder, spør ofte om igjen.
 • Vansker med å forstå rask eller uklar tale, spesielt ukjente dialekter.
 • Nedsatt evne til å lokalisere lydkilder.
 • Vansker med å lære sanger eller regler, dårlige musikalske evner.

Diagnose:

Tverrfaglig utredning med ØNH-lege, audiograf, audiopedagog, psykolog, psykiater og logoped.

Perifer hørsel:

Rentone-, taleaudiometri, impedanstester (tympanometri, stapediusrefleksus), OAE og ABR (utelukke AN).

Adferdstester (APD tester):

 • Monaural test som mangler en del av frekvensinnholdet (Filtered words)
 • Dikotisk taletest (Competing words og Dichotic digits)
 • Tester på oppløsning i tid (Gaps in noise)
 • Binaural interaksjon/lydlokalisering (Binaural masking level difference (BMLD)
 • Taleaudiometri i bakgrunnsstøy

Childrens Auditory Performance Scale, CHAPS gir en indikasjon på lyttevanskene.  Anamneseopptak og klinisk undersøkelse med foreldre.

Språk, oppmerksomhet og kognitive evner bør være utredet før en APD diagnose settes. 

Behandling:

Signalforsterkere i form av FM utstyr (Edulink/Isense).

Akustiske tilpasninger i klasserom (støydempning, høyttalere).

Tilpasset opplæring i skolen, tydelig og langsom tale fra lærerens side, gjentagelse eller bruk av visuelle hjelpemidler for å forsterke beskjeder.

Modell for auditiv trening utarbeidet ved Statped Midt utnytter hjernens evne til plastisitet. Man må ta i betraktning alder og komorbiditet med lese-skrivevansker, språkforstyrrelser og oppmerksomhetsvansker ved planleggingen av auditiv trening.