Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi

Audiologi

Benforankret høreapparat (BAHA)

(Audiologisk utvalg/utvalg for kvalitetssikring ØNHF 2011, oppdatert 2016).

Innledning:

Dette er et høreapparat som er forankret i ben, vanligvis i processus mastoideus. Signalet overføres som vibrasjon til cochlea på den ene eller begge sider. Det finnes i dag (2011) to aktuelle fabrikater på markedet, og begge medfører en operasjon der en titanskrue festes i mastoidbenet og gror fast. En festeskrue skrues fast i titanskruen. Selve høreapparatet koples så til festeskruen ved en ’snap-kopling’.

Det er kommet og kommer nye varianter av beinforledet høreapparater. Indkasjoner og langtidsresultater er forelöpig under utvikling eller mangler.

Indikasjoner:

Det er hovedsakelig to kategorier av pasienter som er kandidater for denne type høreapparat: De med atresi, oftest medfødt og kanskje som resultat av et syndrom (for eksempel Treacher Collins syndrom). Dessuten finnes en del mennesker med kronisk mellomørebetennelse der rennende ører vanskeliggjør bruk av konvensjonelle høreapparater. BAHA kan også være aktuelt ved andre mellomørelidelser der mellomørekirurgi ikke er aktuelt. I tillegg er det mulig å gi BAHA til ensidige hørselstap, både konduktive og sensorinevrogene, dette for å kompensere for hodeskyggeeffekten som innebærer et hørselstap opp til 20 dB ved frekvenser over 1 kHz når lyden kommer inn mot det dårlige øret. BAHA er et kostbart høreapparat, og en må vurdere ’cost-benefit’ i slike tilfeller.

Det utføres relativt lite BAHA type operasjoner i Norge. Det er mulig at indikasjonskrietrier er blitt tolket for strengt.

Relative kontraindikasjoner:

Gjennomsnittlig benledningsterskel (0,5-1-2-4 kHz) dårligere enn 40 dB (for hodebåret apparat) og 60 dB (kroppsbåret apparat), dårlig talediskriminasjon (< 50 %), personer med betydelig utviklingshemning, emosjonelt ustabile, urenslig adferd, osteogenesis imperfecta, yngre enn 5 år, manglende motivasjon.

Med nye løsninger og apparater er både dagens indkiasjoner og kontraindikasjoner relative og må vurderes individuellt.

Preoperativ utredning:

Rentoneaudiometri med både maskert og umaskert benledning på begge ører. Talediskriminasjon. Test med BAHA der testbøyle (headband) eller hodebånd (softband) kan brukes (for eksempel utprøving i hjemmemiljø i noen uker). Hos barn CT tinningbein med måling av bentykkelse.

Bilateral tilpasning:

Transkraniell dempning mellom to benskruer er målt til 5-15 dB (frekvensavhengig).

Ved sideforskjell mellom den sensorinevrogene komponenten på de to ørene kan det være aktuelt med bilateral tilpasning, dette for å kompensere for hodeskyggeeffekten på tilsvarende måte som ved ensidige hørselstap. Noen direkte binaural hørselsfunksjon er det oftest ikke snakk om. Dobbeltsidig operasjon gir økt sikkerhet for hørselfunksjonen, dersom en skrue ”krangler” og ikke kan brukes.

Operasjon:

Titanskrue forankres i ben og forbindes med ytre del ved en festeskrue (abutment) i en eller to seanser. Rundt festeskruen skal det være tynn, bengrodd hud uten follikler, dette for å minske infeksjonstendensen. Inngrepet kan skje i lokalanestesi eller narkose.

Operasjonesmetoden er blitt mye raskere og enklere med nye løsninger (Fast track og Minimally invasive surgery).

Mulige problemer:

Festeskruen (abutment) kan løsne, bør da festes med spesialskrujern i løpet av få dager. Operasjonssåret gror ikke eller blir infisert. Huden kan i enkelte tilfeller hovne opp slik at hele festeskruen forsvinner i hudvevet. Mekanisk tilbakekopling (piping) ved berøring, bruk av hodeplagg osv. Apparatet rives av og kan ødelegges ved fall i gulvet. Den elektromagnetiske transduceren går lettere i stykker ved fall enn et konvensjonelt høreapparat.

Mye av disse problemer er løst med ny teknologi og operasjonsmetoder.

Det finnes økende evidens for at BAHA bånd (senere benforankred versjon) behandling er gunstig på lang sikt også hos ensidig atresi.