Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi

Infeksjoner

Epiglottitt

(Laryngologisk utvalg/utvalg for kvalitetssikring ØNHF 2011).

Akutt infeksjonssykdom med affeksjon av larynx over stemmebåndsnivå, særlig kjennetegnet av fare for hurtig påkommende, livstruende luftveisobstruksjon. Det er viktig å vite at sykdommen forekommer både hos barn og voksne. Yngste beskrevne individ var 7 måneder gammelt. Hos barn er sykdommen typisk ledsaget av bakteriemi og septisk sykdomsbilde. 80 % av barn har vekst av Haemophilus influenzae type B i blodkultur. Hos voksne er det sjeldnere bakteriemi og mange forskjellige luftveispatogene mikrober kan være aktuelle. Vi har sett fallende forekomst hos barn etter hvert som HiB‑vaksinen har fått gjennomslag i befolkningen.

Diagnose:

Sannsynlig diagnose etableres ut fra ytre tegn hos pasienten.

Barn: Allmennsymptomer/slapphet, feber, sikling, smerter i halsen, spise og drikkevegring, oppreist overkropp med ekstendert nakke, stridor.

Voksne: Hals‑/svelgesmerter, varierende grader av allmensymptomer og stridor.

Når diagnosen er mistenkt, skal pasienten bringes til lokale med utstyr og personell som kan sikre frie luftveier ved akutt forverring før videre undersøkelser. Indirekte laryngoskopi og bruk av tungespatel kan gi hyperakutt utvikling av livsfarlig luftveishinder.

Prosedyre:

Ved mistanke om epiglottitt skal pasienten om mulig følges av lege til sykehus. Barnet skal ikke legges ned! Helikoptertransport må overveies. I sykehus bør pasienten mottas av anestesilege og øre‑nese‑halslege. Dersom diagnosen ikke er åpenbar, skal inspeksjon av epiglottis først skje i operasjonsstue med beredskap for intubasjon, bronkoskopi med stivt skop og trakeotomi. Barn med diagnosen skal intuberes. Voksne intuberes ved pustebesvær eller når det kliniske bilde etter nærmere vurdering tilsier det. Voksne med mindre dramatisk sykdomsbilde uten pustebesvær kan evt. observeres nøye i akuttavdeling under antibiotikabehandling.

Supplerende undersøkelser:

Hb, CRP, leukocytter, blodutstryk med diff., blodkultur, bakt.u.s. fra epiglottis.

Behandling:

Sikre frie luftveger ved intubasjon (bronkoskopisk eller ved nødtrakeotomi om nødv.)

Selekterte voksne kan observeres. Parenteral antibiotikabehandling gis. Cefuroxim (Zinacef) er vanligvis førstevalg før mikrobiologisk diagnose er etablert. Daglig inspeksjon av epiglottis avgjør tidspunkt for ekstubasjon, oftest kan dette skje etter ca. 1,5-2 døgn. Antibiotika-behandlingen avrundes etter det akutte stadium med peroralt middel etter resistensskjema. Amoxicillin (Imacillin) eller annet middel med aktivitet mot Haemophilus er særlig aktuelt.

Komplikasjoner:

Organskader p.g.a. hypoxi og sepsis. Larynxskader relatert til intubasjon eller trakeotomi.

Oppfølging:

Bare relatert til eventuelle komplikasjoner.