Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi

Laryngologi/skopier

Larynxskade

(Laryngologisk utvalg/utvalg for kvalitetssikring ØNHF 2011).

Sykehistorie: 

Pustebesvær, heshet, svelgbesvær, smerte.

Funn: 

Hevelse, emfysem, misfarging, ømhet.

Diagnose: 

Laryngoskopi, rtg. ‑ evt. CT collum.

Mål med behandling: 

Sikre frie luftveier og bevare normal stemme.

Behandling: 

Lettere skader observeres i sykehus i ett døgn. Tilstanden kan være symptomløs i tidlig stadium. Ved alvorlig pustebesvær intuberes pasienten; evt. gjøres trakeostomi.

Stikk- og skuddskader eksploreres med tanke på fremmedlegemer, lesjon av kar ‑ nerver‑ larynxskjelett ‑ spiserør. Ved disloserte frakturer gjøres åpen reposisjon og sutur av bruskfragmenter; ved ustabilt larynxskjelett benyttes stent. Stumpe traumer kan gi tilsvarende skader i bruskskjelettet. Ved stabile udisloserte frakturer anbefales konservativt regime med hyppige endoskopiske kontroller.

Tilleggsbehandling: 

Fuktet luft, ernæringssonde, evt. antibiotikaprofylakse, tetanusvaksine og kortikosteroider. 

Subglottisk stenose behandles som kronisk subglottisk stenose, se spesiallitteratur.