Halscyster

Utviklingsdefekter lokalisert i midtlinje (mediane halscyster) eller lateralt på halsen (laterale halscyster). De mediane halscyster kalles også thyreoglossuscyster og skyldes manglende tilbakedannelse av ductus thyreoglossus. De laterale halscyster er oftest beliggende like i forkant av m. sternocleidomastoideus fra kjevevinkel til klavikkel.

Diagnose/supplerende undersøkelser:

Diagnosen er først og fremst klinisk og baserer seg først og fremst på den karakteristiske lokalisasjon. Rutine punksjonscytologi anbefales (påvisning av cystevæske). Ved mediane halscyster er det aktuelt med ultralyd collum for å sjekke normalt leie av glandula thyreoidea. Ved store laterale halscyster anbefales preoperativ CT collum (kartlegge utbredelse under SCM, relasjon til halskar).

Behandling:

Kirurgisk radikal ekstirpasjon i generell anestesi er standard hvis cystene gir vedvarende symtpomer. Mediane halscyster hos barn kan med fordel ekspekteres i noen måneder, det hender at de krymper spontant. Infeksjoner er en indikasjon. Median halscyste fjernes sammen med midtre del av tungeben (Sistrunks prosedyre). Laterale halscyste fjernes vanligvis radikalt med kapselnær disseksjon og med observasjon av forløpet til n. accessorius.

Ipsilateral tonsillektomi utføres hos pasienter over 40 år på grunn av mulighet for cystisk metastase med origo i tonsilla palatina.