Zygomaticusfraktur

(Rinologisk utvalg/utvalg for kvalitetssikring ØNHF 2011).

Bruddlinjene ved en typisk zygomaticusfraktur går gjennom sutura frontozygomatica, i margo infraorbitale gjennom foramen infraorbitale og gjennom arcus zygomaticus. Brudd av os zygomaticus sees etter stumpe traumer mot mellomansiktet. Isolerte brudd av arcus opptrer. Ved mer kompliserte mellomansiktsfrakturer kan de typiske bruddlinjene avvike. Reposisjonskrevende brudd av orbitagulvet sees ikke sjelden i forbindelse med zygomaticusfrakturer. 

Diagnose:

Ved undersøkelse finnes "step" i margo infraorbitale og over arcus zygomaticus, samt avflatet kinnknute. Kjevesperre og sensibilitetsutfall i n. infraorbitalis kan sees. Ved samtidig orbitagulvsfraktur kan diplopi og enoftalmus opptre. Ruggeløshet i overkjeve eller malokklusjon gir mistanke om samtidig maxillefraktur (Le Fort fraktur). Ved klinisk mistanke om brudd bør CT med coronale og aksiale snitt tas.

Supplerende us.:

Øyelegeundersøkelse bør gjennomføres preoperativt. Ved mistanke om maxillefraktur eller ved malokklusjon bør pasienten undersøkes av tannlege eller kjevekirurg / oralkirurg. Andre ansiktsfrakturer må utelukkes ved nøyaktig klinisk undersøkelse inklusive otoskopi, evt. supplert med CT. undersøkelser. Commotio eller contusio cerebri må vurderes og behandles.