Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Dokumenter

Hva er god akuttbehandling i TSB?

Rapport fra arbeidsgruppe satt ned av RHF-nettverk rus
2. mai 2012

RHF-nettverk rus har som hovedoppgave å følge opp arbeidet med utviklingen av rusfeltet, og å arbeide for at RHFene fremstår enhetlig og med felles forståelse av de ulike områdene innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB).

Nettverket nedsatte ei arbeidsgruppe som har bestått av representanter valgt av de regionale helseforetak:

  • Rune Tore Strøm, Oslo Universitetssykehus (lege, Sør-Øst) Leder av gruppen.
  • Harald Munkvold, Helse Førde (sosialfag,Vest)
  • Svein Skjøtskift, Haukeland Universitetssykehus, Bergen (lege, Vest)
  • Reidar Høifødt, Universitetsykehuset Nord-Norge (lege, Nord)
  • Kristin Tømmervik, Blå kors Lade Behandlingssenter (psykolog, Midt)