Medlemsbrev august 2010

Kjære medlem! Det er på tide med et medlemsbrev til alle 108 medlemmer i NFRAM. Så mange var vi ved siste registrering i juni 2010. Et imponerende antall for en spesialforening i et nytt fagfelt. Vi kan veldig gjerne bli enda flere – og hvis dere rekrutterer gode kolleger er det bare å melde fra til vår kasserer Dagfinn Haarr : dhaarr@online.no

Hvordan går det med ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin?

Etter at Legeforeningens landsstyremøte i Bodø juni 2009 med stor tyngde vedtok å sende anbefaling til Helse- og omsorgsdepartementet om etablering av spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin har saken gått rene seiersgangen videre. Riktignok ikke så fort som vi hadde håpet men status er at Nasjonalt råd for spesialistutdanning og legefordeling (NR) den 29. april fattet følgende vedtak:

1.      NR tilrår at det opprettes en ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin. Forslag til spesialistregler bør gjennomgås med sikte på at spesialiteten er egnet for arbeid både i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

2.      NR tilrår at spesialistutdanningen i relevante spesialiteter som for eksempel allmennmedisin, indremedisin og psykiatri styrkes for å sikre at allmennleger og spesialister i andre deler av spesialisthelsetjenesten også har kompetanse innen rus- og avhengighetsmedisin

Saken ble rett før sommer-ferien behandlet i Helsedirektoratets ledergruppe som også besluttet å anbefale det samme. Helsedir vil sende brev til HOD om dette rett etter sommerferien.

 NFRAM har en egen arbeidsgruppe som er klar til å arbeide videre med innholdet i spesialistutdanningen. Når det tid kommer og NFRAM blir en Fagmedisinsk forening i Legeforeningen er det formelt Legeforeningens sentralstyre som oppnevner spesialitetskomité etter forslag fra NFRAM.

 Akuttbehandling i tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet.

Det er stor oppmerksomhet rundt akuttbegrepet innenfor TSB for tiden. Senter for rus- og avhengighetsbehandling i Oslo universitetssykehus åpnet på nyåret et Rusakuttmottak som et dagtilbud på Aker sykehusområde. Det er et tverrfaglig team som tar imot alle akutthenvendelser og som driver liaisonvirksomhet. 30. august åpnes sengeposten samme sted med 12 senger så da er landets første komplette rusakuttmottak i drift. Medisinskfaglig rådgiver på Rusakuttmottaket Rune T Strøm (også styremedlem i NFRAM) har ledet en arbeidsgruppe på oppdrag fra RHF-nettverk-rus som har utarbeidet en rapport ”Hva er god akutt-behandling i TSB?”. Rapporten er lagt ut på hjemmesidene våre. Rune tar gjerne imot innspill og tilbakemeldinger på e-post: runtst@oslo-universitetssykehus.no  Det er planlagt en revisjon av rapporten i høst.

 LAR retningslinjer og forskrift

Alle er sikkert klar over at det er kommet nye LAR retningslinjer fra Helsedirektoratet og en egen forskrift for legemiddelassistert rehabilitering. Det fastslås at LAR på alle måter er forankret i spesialisthelsetjenesten og TSB gis et betydelig ansvar i forhold til inn- og utskrivelser og eventuelle endringer som gjøres underveis i den langvarige behandlingen. Link til retningslinjene og forskriften  legges på hjemmesiden til NFRAM. http://www.helsedirektoratet.no/rusmidler/
publikasjoner/nasjonal_retningslinje_for_legemiddelassistert
_rehabilitering_ved_opioidavhengighet_671814?dummy=null

 European Federation of Addiction Societies (EUFAS).

NFRAM er blitt invitert til å være med å etablere en europeisk forening med målsetting å promotere forskning og fagutvikling innenfor rus- og avhengighetsmedisin. Det er et konstituerende møte i Paris 15. september hvor NFRAM er representert.

 International Society of Addiction Medicine http://www.isamweb.org

Styret i NFRAM har besluttet å melde oss inn i ISAM. Årets konferanse er i Milano 4-7 oktober. Jeg er stolt over å kunne fortelle at neste års internasjonale konferanse skjer i Oslo 4-8 september.

 Årsmøte og seminar

Årsmøtet vil bli avholdt i Oslo torsdag 25. november om ettermiddagen, og seminaret blir arrangert fredag 26. november. Det vil komme egen innkalling til årsmøte og seminar men datoen kan dere allerede nå merke dere.

 Hjemmeside og Min side

Dersom du ikke allerede har lagt inn NFRAMs hjemmeside som favoritt håper vi du gjør det nå: http://www.legeforeningen.no/nfram. Også Min side under Legeforeningens hjemmeside vil bli benyttet i mange sammenhenger framover og vi anbefaler at man venner seg til å bruke denne.