Medlemsbrev juni 2011

Kjære medlem! Norsk forening for rus og avhengighetsmedisin har pr i dag 116 medlemmer – vi er dermed en ganske stor forening i Legeforeningen og det er veldig gledelig. Vi tar selvsagt begeistret i mot enda flere medlemmer – og hvis dere rekrutterer gode kolleger er det bare å melde fra til vår kasserer Dagfinn Haarr : dhaarr@online.no Medlemskapet koster 350.- kr i året.

Hvordan går det med ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin?

Bakgrunn:

Ved Rusreformen 1.1.2004 fikk spesialisthelsetjenesten ansvar for behandlingen av rusmiddelavhengige og et tredje spesialisthelsetjenesteområde ”Tverrfaglig spesialisert rusbehandling”(TSB) ble innført administrativt likestilt med somatikk og psykiatri. Stortingets overordnede mål med rusreformen var at rusmiddelbrukere skulle få bedre og mer samordnete tjenester, at kvaliteten ved behandlingen skulle bli bedre og kapasiteten øke. Evalueringen av Rusreformen ble evaluert av forskningsinstituttet IRIS i 2006. Konklusjonen var at det var en vellykket forvaltningsreform, men at det var mye som manglet når det gjaldt kvalitet og kapasitet. En av de store utfordringene i samtlige helseregioner har vært å skaffe tilstrekkelig med kvalifiserte leger til TSB og ikke minst å få interesserte og erfarne leger til å forbli i fagfeltet. En viktig årsak til dette var mangel på utdannelses- og karrieremuligheter.

 

Legeforeningen gav i 2008 et oppdrag til Norsk forening for rus og avhengighetsmedisin (NFRAM) om å utrede behovet for en ny spesialitet for leger i rus og avhengighetsmedisin. Under utarbeidelsen av rapporten hadde arbeidsgruppen nær dialog med aktuelle tilgrensende fagmedisinske foreningene og spesialistkomiteer innenfor spesialitetene: Voksen-psykiatri, Barne- og ungdomspsykiatri, Allmennmedisin, Indremedisin, infeksjonsmedisin, gastroenterologi, Farmakologi, Fysikalsk medisin og rehabilitering, Arbeidsmedisin, Samfunnsmedisin.

Alle bekreftet at etablering av egen spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin ville innvirke positivt på egen spesialitet. Dette først og fremst gjennom et styrket samarbeid om den enkelte pasient. Det samme ble bekreftet i Legeforeningens høringsrunde til samtlige foreningsledd i forbindelse med at saken skulle legges frem på Landsstyremøte i Legeforeningen juni 2009. Det var bred støtte i et stort flertall av foreningsledd som svarte.

 

Anbefalinger:

Landsstyret i Legeforeningen fattet på møte 5.juni 2009 følgende vedtak: Det anbefales overfor Helsedirektoratet/Helse- og omsorgsdepartementet at det opprettes en ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin. Legeforeningen sendte 16.6.2009 et felles brev til Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet hvor man foreslo å opprette en ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin.

 

Helse- og sosialkomité på Stortinget diskuterte saken i forbindelse med et Dok-8 forslag i april 2010 og  sendte forslag til HOD med anbefaling om å opprette en ny spesialitet.

 

Nasjonalt Råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling (NR), behandlet saken og diskuterte blant annet alternative muligheter som å opprette en grenspesialitet under annen spesialitet (psykiatri) eller å etablere et kompetanseområde innenfor flere spesialiteter. NR  fattet i møte 29.april 2010 følgende vedtak enstemmig:

  1. 1.      NR tilrår at det opprettes en ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin. Forslag til spesialistregler bør gjennomgås med sikte på at spesialiteten er egnet for arbeid både i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.
  2. 2.      NR tilrår at spesialistutdanning i relevante spesialiteter som for eksempel allmennmedisin, indremedisin og psykiatri styrkes for å sikre at allmennleger og spesialister i andre deler av spesialisthelsetjenesten også har kompetanse innen rus- og avhengighetsmedisin.

 

Helsedirektoratet vedtok i ledermøte 29.6.2010 : Helsedirektoratet tilrår overfor HOD at det opprettes en ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin. Det er i anbefalingen fra Helsedirektoratet gjort grundig rede for bakgrunnen for anbefalingen, en vurdering av konsekvenser det vil få i forhold til rekruttering, utdanning og økonomi og en plan for å gjennomføre opprettelse av ny spesialitet.

 

Helsedirektoratet fikk saken tilbake fra HOD 21. desember 2010 for (igjen) å redegjøre for en rekke forhold  blant annet økonomi. HOD ønsket også at Helsedirektoratet skulle vurdere muligheten for en eventuell grenspesialitet eller etablering av et kompetanseområde. Helsedirektoratet har som kjent gitt HOD en meget sterk anbefaling om at det opprettes en ny spesialitet og står fast ved dette. Helsedirektoratet arrangerte et stort heldagsmøte 27. april hvor Legeforeningen og NFRAM møtte sammen med flere kommuner, andre yrkesforeninger, alle RHF. HOD var tilstede med flere observatører Møtet ble ledet av fungerende ass. Helsedirektør Hans Petter Aarseth.. Det var et godt og interessant møte og gledelig å merke seg at det blant samtlige fremmøtte var bred enighet om opprettelse av ny spesialitet.

Helsedirektoratet skal sende svarbrevet til HOD 23. juni.

 

Prosessen har vært lang og det har ikke vært enkelt å forstå hvorfor HOD trenger enda en redegjørelse fra Helsedirektoratet. NFRAM har derfor sendt brev til Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget for å uttrykke vår utålmodighet. Brevet ligger på NFRAM sine hjemmesider.

 

 

 

International Society of Addiction Medicine http://www.isamweb.org

NFRAM er innmeldt som assosiert medlem i ISAM. Årets konferanse er i Oslo 6-10 september, se hjemmesiden til konferansen www.isam2011.org . Det er et flott sammensatt program. Konferansen søkes godkjent for diverse spesialiteter.

 

 

European Federation of Addiction Societies (EUFAS).

EUFAS ble etablert ved et konstituerende møte 15. september 2010. NFRAM er medlem og undertegnede ble valgt inn i styret som ”Officer of prevention”. Første styremøte fant sted i Madrid 8. april 2011. Statutter vil bli lagt ut på NFRAM sine hjemmeside når de er endelig bekreftet. Det vil bli opprettet en hjemmeside på adressen www.eufas.net (denne er ikke på plass enda).

 

 

Styremøter og aktivitet:

Det har vært avholdt 2 styremøter. Styret arbeider mellom møtene via e-post. Styrets medlemmer er engasjert i en rekke arbeidsgrupper og verv i forhold til faget. Rune Strøm leder arbeidsgruppen i Helsedirektoratet som reviderer veileder for vurdering av henvisninger til TSB. Inger Hilde Trandem sitter i arbeidsgruppe i Helsedirektoratet som skal lage retningslinjer for kommunalt rusarbeid og psykisk helsearbeid, hun sitter også sammen med Guri Spilhaug i Helsedirektoratets arbeidsgruppe som lager retningslinjer for avrusning. NFRAM deltok ved Rune Strøm og Guri Spilhaug på et åpent møte om rusmiddelpolitikk arrangert av HOD 26. mai.

 

Årsmøte og seminar

Årsmøtet er planlagt i Trondheim i november, det vil annonsert i god tid.

 

Hjemmeside og Min side

Dersom du ikke allerede har lagt inn NFRAMs hjemmeside som favoritt håper vi du gjør det nå: https://legeforeningen.no/nfram. Styret prøver nå å gjøre den mer og mer brukervennlig ved å legge ut diverse informasjon og aktuelle lenker. Gode ideer om innhold kan gjerne sendes til styret.

 

NFRAM har også opprettet siden www.nfram.no som linker direkte til hjemmesiden i Legeforeningen.

 

Alle medlemmer anbefales også å bruke Min side under Legeforeningens hjemmeside. Det er for øvrig en stor fordel at alle medlemmer registrerer e-postadresse, da kan viktig informasjon, medlemsbrev og innkallinger sendes direkte.

 

 

Styret i NFRAM ønsker alle medlemmer en god sommer. Høsten blir spennende med ny stortingsmelding om rus og med den en avklaring vedrørende spesialiteten, den vil være positiv tror styret i NFRAM.

 

Guri Spilhaug

leder