Vedtekter

Stiftet 8. november 2012.

§ 1       Navn

Foreningens navn er: Norsk Forening for Rus- og Avhengighetsmedisin. Initialene NFRAM kan benyttes.

§ 2       Forholdet til Den norske legeforening

Foreningen er som fagmedisinsk forening en forening i Den norske legeforening og omfattes av foreningens lover. Vedtektene gjelder i tillegg til Legeforeningens lover.

§ 3       Formål og oppgaver

Norsk Forening for Rus- og Avhengighetsmedisin er en fagmedisinsk forening i Den norske legeforening. I tillegg til formålsbestemmelsene i Legeforeningens lover, §1-2, § 3-6-3 og § 3-6-4 er foreningens formål:

a)     Å fremme fagfeltet rus- og avhengighetsmedisin i det tverrfaglige perspektivet.
b)    Å fremme forskning og fagutvikling, vitenskapelig og klinisk.
c)     Å fremme faglig kontakt mellom medlemmer og øvrige leger som arbeider med eller er interessert i rus- og avhengighetsmedisin på vitenskapelig eller klinisk/praktisk basis, og øke rekrutteringen til fagfeltet.

§ 4       Medlemskap

Foreningens medlemmer er medlemmer av Legeforeningen som blir tilmeldt foreningen som spesialister i rus- og avhengighetsmedisin eller er i slik utdannelsesstilling, eller på annen måte er særlig beskjeftiget innenfor det rusmedisinske fagfeltet og velger denne foreningen som fagmedisinsk forening.

Foreningen kan etter søknad oppta som assosierte medlemmer enhver lege som er medlem av Legeforeningen og som har tilhørighet til foreningens fagområde eller andre kriterier. Assosiert medlemskap gir følgende rettigheter:

Observasjons- og talerett på årsmøtet, deltagelse i ordinære medlemsmøter samt seminarer i foreningens regi, rett til all informasjon fra foreningen og anledning til å søke tilskudd fra reiseutjevningsfondet. Medisinske studenter har adgang til foreningens møter, dog uten stemmerett.

§ 5       Æresmedlemmer

Til æresmedlem kan årsmøtet velge enhver som foreningens styre vil hedre i særlig grad.

§ 6       Foreningens organer

Foreningens organer er:

Årsmøtet

Styret

Valgkomitè

Andre faste utvalg/komiteer opprettet av årsmøtet

§ 7       Årsmøtet:

Årsmøtet er foreningens høyeste organ og er åpent for alle medlemmer. Media har adgang uttatt ved særskilte saker som årsmøtet måtte bestemme.

Årsmøte skal behandle:

-       Styrets beretning
-       Revidert regnskap
-       Budsjett
-       Kontingent for medlemmer og assosierte medlemmer
-       Valg av styre
-       Valg av valgkomitè
-       Valg av revisor
-       Valg av 2 personer til å undertegne protokoll
-       Andre faste utvalg/komiteer opprettet av årsmøtet
-       Vedtektsendringer
-       Eventuelle honorar, møtegodtgjørelse og kompensasjon for tapt inntekt.
-       Andre saker som på forhånd blir tatt opp av styret eller medlemmer.

Forslag om saker til behandling på årsmøtet må være innkommet til styret senest 6 uker før årsmøtet.

 • Årsmøtet skal kunngjøres for medlemmene senest 4 uker på forhånd.
 • Årsmøtet avholdes innen utgangen av 4. kvartal.
 • Årsmøtet ledes av valgt dirigent.
 • Vedtak i årsmøtet fattes med simpelt flertall blant de fremmøtte medlemmene.
 • Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende.
 • Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.
 • Vedtak om oppløsning av foreningen krever 2/3 flertall.
 • Det er tillatt å stemme ved skriftlig fullmakt.
 • Valg skal skje i henhold til Legeforeningens lover § 3-3-3.
 • Bestemmelsene i forretningsorden for Legeforeningens landsstyremøter gis anvendelse så langt det passer.
 • Det utarbeides protokoll fra årsmøtet som undertegnes av to valgte medlemmer.

§ 8       Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med minst 14 dagers varsel av styret eller når minst ½ av medlemmene skriftlig krever det. Bestemmelsene i § 7 gjelder så langt de passer. Saker som skal behandles skal fremgå av innkallingen.

§ 9       Styret

Styret består av leder og 6 styremedlemmer. Styrets leder velges hvert annet år av årsmøtet. Styrets medlemmer sitter i 2 år ad gangen og kan gjenvelges. Bare inntil 3 medlemmer kan skiftes ut samtidig..

Styret fungerer fra nyttår, konstituerer seg på første møte og velger selv nestleder, kasserer og sekretær.

Styremøter innkalles etter beslutning av leder eller når minst 2 styremedlemmer krever det.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er tilstede. Leder har ved stemmelikhet, dobbeltstemme.

Styret ivaretar foreningens interesser og avgjør løpende saker.

Det utarbeides protokoll fra styremøtene.

§ 10     Valgkomitè

Valgkomitè består av tre personer, en leder og 2 medlemmer.

Valgkomitèen velges av årsmøtet for kommende styrets funksjonsperiode. Valget skjer ved simpelt flertall.

Valgkomitèen forbereder valg av styre.

Valgkomitèens innstilling fremlegges for årsmøtet eller sendes ut med innkallingen.

§ 11 Regnskap og revisjon

Foreningens regnskapsår er kalenderåret.

Foreningens årsregnskap revideres av registrert eller statsautorisert revisor som velges av årsmøtet når det foreligger forslag om dette.

§ 12     Vedtektsendringer

Forslag om endringer i vedtektene må være innsendt til styret minst 2 måneder før årsmøtet og utsendt til medlemmene minst 14 dager før møtet.

Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede i årsmøtet.