Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Retningslinjer

Oppdatering av faglig veileder for behandling av hepatitt C

9.juli 2019: Det er nå kommet en ny, faglig veileder for utredning og behandling av hepatitt C. Denne erstatter tidligere publiserte veiledere. Arbeidsutvalget har bestått av representanter fra Norsk forening for infeksjonsmedisin, Norsk forening for medisinsk mikrobiologi og Norskgastroenterologisk forening i Den norske legeforening.
11. juli 2019

Den norske legeforening har gjennom Norsk forening for infeksjonsmedisin, Norsk foreningfor medisinsk mikrobiologi, Norsk gastroenterologisk forening og Norsk Barnelegeforening nedsatt et utvalg med oppgave å skrive en veileder for utredning og behandling av hepatitt C-virus (HCV)-infeksjon hos voksne.
HCV legemidler foreskrives på H-resept. De administrerende direktørene i helseregionene har i Beslutningsforum vedtatt å benytte LIS HCV-spesialistgruppens anbefalinger som instruks iegne helseforetak. Mai 2019 lanserte Helsedirektoratet har lagt fram en implementeringsplanmed mål om eliminasjon av HCV-infeksjon som folkehelseproblem i Norge, og veilederenreflekterer dette.Arbeidsgruppen som utarbeider denne veilederen, anser det som sitt mandat å gi en vurderingav hvilken plass de ulike behandlingsalternativene skal ha i lys av både effekt, sikkerhet ogpris. Disse anbefalingene vil derfor kunne avvike fra gjeldende LIS-anbefalinger.