Anbefalinger om vaksinering mot Covid-19 for gastroenterologiske pasientgrupper – oppdatering om 3. vaksinedose

Levertransplanterte har hyppig mangelfull vaksinerespons og risiko for alvorlig forløp av Covid-19 sykdom og skal prioriteres for 3.vaksinedose (FHI Gruppe 1). Pasienter som bruker immundempende behandling (se lenke) bør få 3. vaksinedose (FHI Gruppe 2). Pasienter med dekompensert cirrhose bør tilbys 3. vaksinedose på linje med nyresviktpasienter i dialyse.

Regjeringens har besluttet å tilby 3. dose vaksine mot Covid-19 til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar. Vaksinering med 3. dose er særlig viktig for levertransplanterte, men også pasienter som bruker immundempende behandling skal få tilbud om 3. vaksinedose nå. NGF mener at pasienter med dekompensert cirrhose faller i Gruppe 1 og skal ha 3. vaksinedose på lik linje med pasienter med nyresvikt i dialyse.

Det er stor usikkerhet knyttet til vurderinger rundt beskyttelse for enkeltindivider basert på analyser av antistoffnivåer alene. For pasienter med alvorlig svekket immunforsvar, bør det i hovedsak være pasientens grunntilstand og graden av immunsvekkelse som er avgjørende for behov av en 3. dose, og ikke antistoffnivået. For flere grupper er det derfor ikke hensiktsmessig å måle antistoffrespons før 3. vaksinedose tilbys.

NGF anbefaler vaksinering mot Covid-19 for alle gastroenterologiske pasientgrupper.

Levertransplanterte: Levertransplanterte har høy risiko for alvorlig forløp av Covid-19-sykdom og høy forekomst av vaksinesvikt i nasjonale og internasjonale studier. Det er stor usikkerhet knyttet til vurderinger rundt beskyttelse for enkeltindivider basert på analyser av antistoffnivåer alene, og derfor kun forsinkende og ikke hensiktsmessig å rutinemessig måle antistoffrespons før 3. vaksinedose tilbys. Alle levertransplanterte bør tilbys 3. dose. Dosen skal gis minimum 4 uker etter 2. dose. Levertransplanterte bør fortsette vanlige smitteverntiltak etter vaksinering. For transplanterte er det er svært viktig å ta immunhemmende medisiner i anbefalte doser. Da bruk av immunhemmende medikamenter kan redusere effekten av vaksinen, anbefaler vi å avvente vaksinasjon til etter 2-3 måneder etter transplantasjonen når medikamentdosene vanligvis reduseres noe. Enkelte pasienter bør vente lenger. Det anbefales at husstandsmedlemmer også får vaksine.

Pasienter med IBD / AIH og immundempende eller biologisk behandling: Vi anbefaler alle pasienter om å fortsette kontinuere sin behandling med biologiske eller immundempende midler, da et oppbluss av sykdommen kan tenkes å lede til økt risiko ved samtidig Covid-19. Ved innleggelse med COVID-19-sykdom kan dosereduksjon iblant være aktuelt.

Pasienter med immunmedierte lidelser som behandles med ett av medikamentene på listen i angitt lenke tilbys tredje dose med vaksine mot covid-19 så raskt som mulig, men tidligst 4 uker etter fullvaksinering eller 3 måneder etter gjennomgått covid-19. Følg lenken: Oversikt over medikamentell behandling av immunmedierte lidelser der vi anbefaler 3.dose med vaksine mot covid-19 (legeforeningen.no)

Dette er en samlet anbefaling fra de kliniske forskningsmiljøene innen covid-19-vaksineforskning hos immunsupprimerte pasienter og Norsk Gastroenterologisk Forening, Norsk Revmatologisk Forening, Norsk Nevrologisk Forening, Norsk Forening for Dermatologi og Venerologi og Norsk Infeksjonsmedisinsk Forening. Det er et begrenset kunnskapsgrunnlag om effekten av vaksiner for personer som bruker immundempende behandling. Studier viser at noen av medikamentene fører til svært liten antistoff-respons, mens andre medikamenter bare gir redusert antistoff-respons hos et fåtall av pasientene. Vi vet lite om medikamentenes effekt på cellulær immunitet. Viktigst vet vi lite om klinisk respons, altså om vaksinene beskytter dårligere mot alvorlig sykdom hos personer som bruker disse medikamentene enn hos andre, uavhengig av antistoffnivå. Generelt er det ikke sett alvorlige bivirkninger av en tredje vaksinedose. Det er praktisk vanskelig å selektere pasienter med dårlig vaksinerespons innen hver medikamentgruppe. Vi anbefaler derfor vaksinering til alle som bruker medikamentene listet nedenfor. Listen kan endres (sjekk FHI sine nettsider).

IBD: Bruk av biologiske legemidler ved IBD har hittil ikke vært forbundet med smitte eller økt risiko for alvorlig forløp av Covid-19. Imidlertid anses en pågående og økt inflammatorisk aktivitet i tarmen å være uheldig. Vi vil sterkt anbefale at alle pasienter med IBD fortsetter å ta medisinene sine, også de med immundempende effekt. Vi anbefaler at alle pasienter med IBD vaksineres mot Covid-19. Pågående nasjonale vaksinestudier viser at en andel av pasientene med IBD og immundempende / biologisk behandling har vaksinesvikt målt som manglende antistoffrespons.

Cøliaki: Pasienter med cøliaki har ikke økt risiko for alvorlig forløp av Covid-19 basert på dagens kunnskap. Dette gjelder også pasienter med refraktær eller ikke-responsiv cøliaki. Cøliaki er ikke en allergisk sykdom og det er ikke grunnlag for spesielle forhåndsregler ved vaksinasjon ved cøliaki. Vi anbefaler at pasienter med cøliaki vaksineres mot Covid-19 på linje med resten av befolkningen. Leger oppfordres til å registrere pasienter med cøliaki og Covid-19 i et åpent register, se www.covidceliac.org.

Autoimmun hepatitt: Basert på dagens kunnskap har AIH pasienter ikke økt risiko for smitte eller alvorlig forløp av Covid-19, men vi anbefaler alle å følge gjeldene smittevernregler nøye.  Vi anbefaler pasientene å kontinuere immunhemmende medikasjon uendret da et oppbluss av sykdommen kan tenkes å lede til økt risiko ved samtidig Covid-19. Det er ikke forventet økt risiko for bivirkninger ved vaksinene. Vi anbefaler at pasienter med AIH vaksineres mot Covid-19. Data om vaksineeffekt ved AIH er sparsomme, men forventes å være tilsvarende redusert som for andre pasientgrupper som bruker tilsvarende immundempende behandling.

Alkoholisk leversykdom og avansert kronisk leversykdom/cirrhose: Disse pasientene har økt mortalitet ved Covid-19, både pga økt risiko for alvorlig forløp av Covid-19 og økt risiko for utvikling av dekompensering. Mortaliteten øker med økende Child-Pugh-klasse. Alkoholisk leversykdom er en uavhengig risikofaktor. Vi anbefaler sterkt at disse pasientene vaksineres mot Covid-19.