Norsk gastroenterologisk forening

Stipend

Ipsens forsknings- og utdanningsstipend innen nevroendokrine svulster (NET) 2021

Gjør deg kjent med de nye vedtektene for stipendet.

§1. NET-forsknings- og utdanningsstipendet stilles til disposisjon av IPSEN. Stipendiet skal brukes til forskning –og utdanning på NET.

§2. NET-forsknings- og utdanningsstipendet annonseres av Norsk
gastroenterologisk forening (NGF) pr e-post og på NGFs hjemmeside.
Norsk gastroenterologisk forenings styre foretar utlysning og tildeling av NET forsknings- og utdanningsstipend. NGF styrets beslutning skal protokollføres og beslutningen kan ikke påankes.

§3.NET forsknings- og utdanningsstipend er for 2021 på tilsammen 35.000 NOK og er tiltenkt delt mellom to spesialister i gastroenterologi eller leger under spesialisering innen gastroenterologi med interesse nevroendokrine svulster. Skriftlig søknad skal inneholde curriculum vitae, fremdriftsplan og
anbefaling fra søkers overordnede.

§4.NET-forsknings- og utdanningsstipend må være brukt til forskning – og utdanning innen NET ellers går beløpet tilbake til giveren.

§5. Etter at 2022 utgang skal skriftlig redegjørelse sendes NGFs styre og rapporten vil legges ut på NGFs hjemmeside eller i NGF-nytt.

§6.Kunngjøring av hvem/hvilken som er tildelt NET forsknings- og
utdanningsstipend kunngjøres via NGF, i NGF-Nytt og på NGFs
hjemmeside.

§7.Disse vedtektene kan endres etter godkjennelse fra IPSEN
Søknaden sendes som en samlet PDF-fil pr mail til NGF v/stipendansvarlig Brita Solheim; brisol@vestreviken.no innen 15. november 2021.