FUGOS laparoskopikampanje i gang!

Med utrolig stor oppslutning hadde "BOKSEN GÅR"-kampanjen kick off i Oslo
boksen går rar logo

Bakgrunn for kampanjen

”Boksen går!” – Laparoskopitrening for LIS – er en kampanje i regi av FUGO (Forening for Utdanningskandidater i Gynekologi og Obstetrikk.) Målet for kampanjen er å implementere og inspirere til strukturert, kontinuerlig laparoskopitrening ved alle gynekologiske avdelinger i Norge. Laparoskopi er i dag førstevalget over laparotomi ved et flertall gynekologiske inngrep. Overgangen til laparoskopi krever helt andre kirurgiske og tekniske ferdigheter som kan og må simuleres utenfor operasjonsstuen. Motoriske ferdigheter og øye/hånd koordinasjon trenes på boks/simulator, som krever en egeninnsats, men strukturert veiledning i treningen er essensielt. Dagens status er at de færreste avdelingene har dette implementert i arbeidshverdagen.

LIS er bevisst på treningsbehovet og ønsker å trene mer på laparoskopiske ferdigheter. Spørsmålene mange fort stiller seg er: Hvor skal det trenes? Hvilke øvelser? Når skal det trenes? Hvem kan veilede? Manglende tilrettelegging for trening legger en demper på motivasjon og gjennomføringsevne. ”Boksen går!” ønsker med kampanjen å tilby et komplett opplæringsprogram med konkrete laparoskopiøvelser med tidskrav, instruksjonsvideoer, sertifiseringer og forslag til gjennomføring lokalt. Målet for kampanjen er å:

-          Sikre basale ferdigheter i laparoskopi

-          Gi økt motivasjon for laparoskopitrening og en raskere læringskurve

-          Skape trygge LIS og overleger som veileder/assisterer LIS

-          Redusere operasjonstid

-          Øke pasientsikkerheten

Hva er gjort så langt?

Kampanjen har fra våren 2018 vært i en planleggingsfase. Prosjektgruppen har rekruttert interesserte gynekologer som kontaktpersoner lokalt. Disse har mottatt et informasjonsbrev med foreløpig plan for kampanjen. Kampanjen har vært annonsert på FUGO og NGF sine facebook-sider, samt i siste utgave av Gynekologen - og responsen har vært stor!

Midler er innvilget fra FUGO og fra Legeforeningens fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Det er søkt om ytterligere økonomisk støtte fra NFOG. Kampanjen støttes av Norsk Gynekologisk Forening og Endoskopiutvalget. Bak kampanjen står en engasjert prosjektgruppe med veiledere:

Prosjektgruppen:                               

-          Marianne Omtvedt (nestleder FUGO, LIS Oslo Universitetssykehus)

-          Ane Bergquist (medlem FUGO, LIS Sykehuset Levanger)

-          Renate Torstensen (medlem Spesialitetskomiteen, LIS Nordlandssykehuset Bodø)

-          Liva Helleland (LIS Haukeland Universitetssjukehus)

Veiledere:

-          Klaus Oddenes (leder for Endoskopiutvalget, overlege Haugesund Sjukehus)

-          Anne Veddeng (medlem Endoskopiutvalget, overlege Haukeland Universitetssjukehus)

-          Siri Skrøppa (overlege Sykehuset i Vestfold)

Fremdriftsplan og oppstartsmøte

Kampanjestart er satt til mandag 29.10.18, uka etter årsmøtet. Varigheten av kampanjen vil i første omgang bli 1 år. Grunnlaget for en vellykket kampanje ligger i forberedelsene. Derfor ønsker prosjektgruppen å invitere kontaktpersonene til et felles oppstartsmøte 17.09.18 (info sist i dokumentet) hvor prosjektgruppen skal:

-          Informere om kampanjen, dens formål og tidsplan

-          Dele erfaringer fra avdelinger som allerede driver med strukturert laparoskopitrening

-          Demonstrere de ulike laparoskopiøvelsene

-          Gjennomgang av sertifiseringene med krav til tid og gjennomføring

-          Forslag til praktisk gjennomføring lokalt med frisetting av tid til trening

-          Gjennomgang av hvordan treningstimer, med og uten veileder, skal loggføres

Vi anser nytteverdien av oppstartsmøtet som stor. Engasjerte og godt instruerte kontaktpersoner er helt nødvendig for gjennomføring av kampanjen. Kontaktpersonene har etter møtet ansvar for å planlegge gjennomføring av kampanjen lokalt. Dette gjøres i samråd utdanningsutvalg og ledelse lokalt. Prosjektgruppen utarbeider en power-point presentasjon om kampanjen som kan brukes til internundervisning før oppstart.

Hver avdeling skal ideelt sett ha to kontaktpersoner, en LIS og en overlege. Det er ønskelig at alle kontaktpersoner får delta på oppstartsmøtet. Dersom avdelingen kun kan sende én person til informasjonsmøtet bør overlege prioriteres, da LIS skal sertifiseres av overleger. Kampanjen vil kunne refundere deler av reiseutgiftene i forbindelse med møtet, men da kampanjens budsjett er begrenset, må avdelingen belage seg på å dekke det meste av reiseutgiftene selv.

Hva kan din avdeling gjøre før oppstart av kampanjen?

Det er frivillig å delta i kampanjen, men prosjektgruppen har som mål å få alle gynekologiske avdelinger med på ”Boksen går!”. Dette er en unik mulighet til å la strukturert laparoskopitrening bli en realitet ved din avdeling.

Dette er hva din avdeling kan gjøre før kampanjestart:

-          Skaffe engasjerte kontaktpersoner. Ved de fleste avdelinger har 1 LIS og 1 overlege meldt sin interesse for kampanjen. Ledelsen kan beslutte hvem som skal fungere som kontaktpersoner.

-          Prioritere å sende kontaktpersoner til oppstartsmøtet 17.09.18

-          Legge til rette for laparoskopitrening. Minimum av utstyr som kreves er:

  • Treningsboks. Type boks er opp til hver enkelt avdeling. Standard boks med skjerm og kamera er godt nok.
  • 2 fattetenger, 2 nåleholdere, 1 saks og suturmateriale

Vi håper på å se flest mulig av kontaktpersonene på oppstartsmøtet:

Mandag 17.09.18: oppstartsmøte på Ullevål sykehus i Oslo.

Denne dagen arrangerte prosjektgruppen et felles oppstartsmøte på Ullevål sykehus for kontaktpersonene, hvor kampanjen ble presentert med laparoskopiøvelser, sertifiseringer, forslag til praktisk gjennomføring samt utdeling av start-kits. Hele 26 av 32 avdelinger var representert med 1-2 kontaktpersoner på møtet og responsen på kampanjen er over all forventning!

Ved spørsmål er det bare å ta kontakt med en av oss i prosjektgruppen via mail til fugokampanje@gmail.com