Norsk gynekologisk forening

2018

Nordisk lærebok- godt prosjekt men ikke uproblematisk

Leder for NGF forklarer hvorfor det oppsto en problematisk situasjon
26. juni 2018
lærebook2460

Nordisk lærebok i obstetrikk og gynekologi for medisinstudenter er et godt prosjekt som krever grundig forarbeid!

Styret i NGF er kjent med at flere av våre medlemmer er tiltenkt og har blitt forespurt om å være medforfattere i det Nordiske lærebokprosjektet knyttet til NFOG.

Styret har ved flere tilfeller i 2017 og 2018 diskutert prosjektet og mener det er både spennende og interessant og vil kunne ha stor betydning for å spre god nordisk obstetrikk og gynekologi over hele verden. Lærebokprosjektet er ment skrevet på engelsk og er av initiativtakerne tenkt som e-lærebok uten avgift.

Vi har fremmet flere spørsmål knyttet til planleggingen av vedlikehold/revisjon, inkludert muligheten for å sikre videreførelsen ved at nordiske studenter donerer eller betaler en mindre avgift. Disse spørsmålene ble sist fremmet ved NFOG styrets møte i april 2018. Ingen av våre spørsmål kan anses som ultimate betingelser, men med bakgrunn i prosjektets viktighet mener vi det må foreligge betraktninger og vurderinger utover at det er fremlagt demo-kapitler og at man peker på en enkelt dansk plattform der e-boken skal publiseres. Det var min og styrets oppfatning at våre spørsmål og kommentarer ble vurdert før NFOGs generalforsamling i Odense 12. juni. Dette var ikke tilfelle da vi kom til Odense. Vi mener det forelå for dårlig grunnlag for å ta en endelig avgjørelse om å igangsette prosjektet og var beredt til å stemme nei om det kom til votering. Det svenske styret har vært meget skeptisk til hele prosessen og var også beredt til å stemme nei ved en eventuell avstemning. Det kan legges til at ved samtaler med andre nordiske kolleger kom det frem at i ett av landene hadde man ikke drøftet saken i eget styre.  Det lå under generalforsamlingen an til stemmelikhet. NFOG statuttene krever da loddtrekning. Det fortjener ikke dette prosjektet. En minnelig løsning ble da å utsette endelig avgjørelse til den ekstraordinære generalforsamlingen i Stockholm i april 2019.

NGF har poengtert hva vi ønsker besvart før 2019. Vi ønsker at dette prosjektet skal være levedyktig og ha en strålende fremtid. Etter vår oppfatning er dette for viktig til at det skulle avgjøres ved loddtrekning. Flere av NFOG landene syntes å mene at det burde foreligge bedre planer for prosjektets fremtid. Det nordiske lærebokprosjektet er slik vi ser det tjent med at dette gjøres skikkelig og grundig og at alle parter og alle deltakerlandene opplyses godt før endelig avgjørelse. Vi har tro på prosjektet og er overbevist om at vi finner en løsning, muligens med lengre tidshorisont enn det som kan ha vært forespeilet.

På vegne av styret i NGF

Nils-Halvdan Morken

Leder