Covid-19: Nytt veilederkapittel

Koronavirus ved svangerskap og fødsel

Anbefalingen er utarbeidet på vegne av Norsk Gynekologisk forening bestående av fødeleger, mikrobiolog og fostermedisinere i tett samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI). Vi har også innlemmet anbefalinger utarbeidet av nyfødtleger i samarbeid med FHI. Retningslinjen er basert på erfaringer og evidens fra tidligere koronavirus-pandemier, “expert opinion” og tilgjengelig kunnskap om SARS-CoV-2-utbruddet per 24.03.2020 og vil kunne bli gjenstand for revisjon når kunnskapsgrunnlaget endres.