FHIs råd om personlig smittevernsutstyr under fødsel og ved ultralydundersøkelser av gravide

Styret i NGF er kjent med at det har vært mye diskusjon i miljøet rundt hvilket nivå av personlig smittevernsutstyr (PPE) som bør brukes i ulike situasjoner. Styrets leder henvendte seg derfor 18.april til FHI med 3 spørsmål om dette.

Her er forkortet versjon av spørsmålene med svar fra FHI datert 11.05.20

SPØRSMÅL 1

Aktiv fødsel i utdrivingsfasen med forsert respirasjon, skriking, stønning og eventuelt hosting står ikke på listen over aerosoldannende prosedyrer. Vi ønsker presisering og begrunnelse av hvorfor fødselshjelperen ikke trenger åndedrettsvern og at det er nok med munnbind og briller/visir som sprutbeskyttelse.

 

SVAR FRA FHI: Vaginal fødsel (inkludert pressing i utdrivingsfasen med forsert respirasjon, skriking, stønning og hosting) inngår ikke som aerosolgenerende prosedyrer i FHIs anbefalinger. Det er heller ikke inkludert i andre retningsgivende internasjonale guidelines for covid-19. FHI har ikke utarbeidet en liste over ikke-aerosolgenerende prosedyrer fordi dette ville blitt for omfattende.

 

 

SPØRSMÅL 2

Bør man bruke basalt smittevernsutstyr (munnbind, hansker, briller) under alle fødsler i utdrivningsfasen? Dette har det ikke vært tradisjon for i Norge, selv om det under en fødsel ofte er mye sprut av kroppsvæsker og fødselshjelperen (jordmor og/eller lege) ofte er tilsølt av blod, fostervann og avføring etter en forløsning. Nå vil vi ha et ukjent antall asymptomatisk smittede fødende og spørsmålet er om basale smittevernregler bør presiseres for alle forløsninger.

 

SVAR FRA FHI: Basale smittevernrutiner sier (https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/temakapitler/09.-basale-smittevernrutiner-i-hels/): Basale smittevernrutiner gjelder ved arbeid med alle pasienter, uavhengig av mistenkt eller bekreftet diagnose eller antatt infeksjonsstatus. Basale rutiner er basert på prinsippet om at alle kroppsvæsker inklusive blod, sekreter og ekskreter (unntatt svette), ikke-intakt hud og slimhinner kan inneholde smittestoffer.

Gjennomføring av basale rutiner overfor alle pasienter vil redusere risikoen for smitte fra både kjente og ukjente smittekilder, og er en forutsetning for et effektivt smittevern i helsetjenesten. Ved basale smittevernrutiner benyttes personlig beskyttelsesutstyr etter en risikovurdering av den aktuelle situasjonen. Det er viktig at fødebarselavdelinger følger sykehusets infeksjonskontrollprogram og de lokale rutiner. FHI oppfordrer ledelsen ved fødebarselavdelingene til å ha en tett dialog med smittevernpersonell i eget sykehus.

 

 

SPØRSMÅL 3

Beskyttelse av legen/jordmoren under ultralydundersøkelse av fosteret har også vært mye diskutert både i Norge og internasjonalt. Man sitter tett på pasienten og som regel tar undersøkelsen mere enn 15 min. 

 

SVAR FRA FHI: Det er per nå svært lav pågående smittespredning av koronavirus i befolkningen i Norge. Siste modell fra FHI viser at sannsynlighet for smitte fra en asymptomatisk person som fører til covid-19 hos den smittede, nå er 0,001% (dvs. én av 100 000). Ved innkomst i sykehus siles pasienter mht. covid-19, slik at risiko for smitte reduseres ytterligere.

 

Antall pasienter med covid-19 som innlegges på sykehus, går ned viser den siste ukerapporten fra FHI. https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/dags--og-ukerapporter/dags--og-ukerapporter-om-koronavirus/ . Epidemien overvåkes kontinuerlig og resultatene publiseres daglig.

 

På bakgrunn av denne kunnskapen anbefaler FHI derfor ikke generell bruk av kirurgisk munnbind og visir ved ultralyd av gravide (hvor det ikke foreligger mistanke eller er påvist covid-19).