Årlige veiledermøter for gynekologi og obstetrikk

På årets generalforsamling vil det bli lagt frem forslag om å gå over til årlige veiledermøter for både gynekologi og obstetrikk. Vi ber alle lese gjennom forslaget og møte opp på generalforsamlingen for å si sin mening!

Veiledermøter – gjennomføring

 • Veiledermøte i gynekologi og obstetrikk skal så langt mulig følge samme mal.
 • Ansvarlig: Redaksjonen har ansvar for gjennomføring av Veiledermøtet og at det pekes ut en møteleder. Oppgaven kan delegeres til en arrangementskomite.
 • Redaksjonen prioriterer og velger hvilke kapitler som skal revideres på det neste veiledermøtet.
 • Hvert kapittel skal revideres eller vurderes for revisjon minst hvert femte år.
 • Redaksjonen peker ut hovedforfattere og kommer med forslag til medforfattere.
 • Tidspunkt: Veiledermøter for gynekologi og fødselshjelp bør legges med god avstand i tid, for eksempel vår og høst. Det kan være en fordel at møtene arrangeres på et fast tidspunkt hver år, for eksempel i uke 17 og 48.
 • Invitasjon med liste over kapitler som skal gjennomgås sendes til medlemmene senest 1 mnd før møtet.
 • Deltakelse: Vi ønsker representasjon med geografisk variasjon, små og store sykehus, avtalespesialister, LIS og overleger. Møtene søkes godkjent som anbefalte kurs i LIS-utdannelsen. Alle sykehus bør tilstrebe å sende minst en delegat til hver møte, evt med gjennomgang av kapitlene i kollegiet på forhånd.
 • Det bør være mulighet for elektronisk deltakelse under kapittelgjennomgangene, men man kan ikke ta ordet eller stemme som elektronisk deltager.
 • Hovedforfatterne har ansvar for at kapitlene ferdigstilles og presenteres på Veiledermøtet ifølge retningslinjer for veiledningsarbeidet.
 • Hovedforfatterne har ansvar for at det gjøres en konsekvensvurdering av ressursbruk i klinikkene før endringer og nye retningslinjer innføres, eventuelt at medlem med erfaring fra ressursstyring på klinikknivå deltar i kapittelgruppen
 • Kapitlene legges ut på NGF-nettsiden senest 1 mnd før møtet slik at medlemmene kan sende inn kommentarer og forberede seg.
 • Alle forslag som har kommet inn skal presenteres og vurderes opp mot redaksjonens forslag.
 • Det åpnes ikke for benkeforslag.

 • Avstemning eller konsensus. Her finnes to alternativer som vi ber generalforsamlingen ta stilling til:
  1. Der det finnes flere ulike forslag til et punkt avklares dette ved avstemming og simpelt flertall. Når kapittelet er gjennomgått og enkeltpunktene er avklart stemmes det over godkjenning av kapittelet som helhet.
  2. Som hovedregel skal Veiledermøtet forsøke å komme til konsensus ved diskusjon. Avstemning kan benyttes der det ikke foreligger klar evidens og retningslinjen baseres på erfaring.
 • Dokumentasjon: Hovedforfatter har ansvar for at kapittelet oppdateres i løpet av en mnd etter diskusjonen i Veiledermøtet.