Kåring av beste PhD innen gyn/obst!

Kjære medlemmer!
blomst

Norsk Gynekologisk Forening ynskjer å kåre beste PhD innan vårt fag frå 1/1 2021 og fram til dags dato, etter modell frå dei andre nordiske gynekologiske foreiningane. Vi tenker at dette så blir ei årleg kåring i samband med årsmøtet. Derfor treng vi oversikt over alle PhD-grader innan gynekologi, obstetrikk og gynekologisk onkologi etter 1/1 2021. Vi ber om at alle som har disputert etter denne datoen sender sin PhD som PDF til leiar.ngf@gmail.com innan 1/10 2022 for å ta del i denne prestisjetunge kåringa. Landets beste PhD vil gå vidare til ein nordisk finale og skal forsvare vår nasjonale ære under NFOG sitt årsmøte i Trondheim hausten 2023.


Med helsing


Ragnar Kvie Sande
Leiar NGF