Utlysning: medredaktør (Associate Editor) for Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica

I overensstemmelse med NFOGs vedtekterer er der bruk for en ny norsk Associate Editor ved Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (AOGS) pr. 3. mars 2023. Søknadsfrist er 5. januar 2023.
aogs

Redaksjonen består av Chief Editor, Deputy Chief Editor, Assistant Chief Editor, en redaksjonssekretær (Editorial Manager) og 13 nasjonale redaktører, hvorav tre utnevnes av NGF. Oppnevning skjer for 4 år med mulighet for forlengelse i ytterligere 2x2 år dvs maksimalt 8 år.

AOGS er inne i en meget positiv utvikling med et stigende antall tilsendte manuskripter og en impaktfaktor som nå er 4,5. Sjefsredaktør Ganesh Acharya trenger nå ytterligere en medredaktør fra Norge.

De nasjonale redaktører får hvert år tilsendt mellom 20 og 50 manuskripter til vurdering og utpeking av fagfellevurderere (peer review). Der er et tett samarbeid mellom sjefsredaktøren og de nasjonale medredaktører samt redaksjonssekretæren og det avholdes to felles redaksjonsmøter pr. år. Manuskripter allokeres til de nasjonale redaktører med hensyn til deres spesialkompetanse. Akademiske kvalifikasjoner er en forutsetning for ansettelse.  Redaksjonsarbeid gir erfaring og innblikk i vitenskapelig publikasjonsarbeid og er en meritterende akademisk innsats.

Redaktørenes utgifter dekkes gjennom NFOGs budsjettet hvor der hvert år avsettes opp til NKR 35.000, delvis basert på antall behandlede manuskripter, dekning av diverse utgifter som datautstyr og lignende, kongress- og reiseutgifter i relasjon til redaksjonsarbeidet. Redaksjonsmøter dekkes separat.

Av hensyn til å sikre en så bred faglig representasjon i den samlede nordiske redaksjon vil en ansøker med særlig erfaring innenfor perinatal epidemiologi, maternell medisin eller generell obstetrikk og gynekologi bli foretrukket.

Samtidig tilstreber redaksjonen at der er en bred geografisk representasjon blant det enkelte lands redaktører.

Hvis du er interessert i å høre mer om det spennende og givende arbeid som ligger i  AOGSs redaksjonelle prosess og bidra til tidsskriftets – og dermed vår spesialitets – fortsatte positive utvikling i Norden kan du kontakte enten sjefsredaktør Ganesh Acharya eller NGFs leder.