Norsk gynekologisk forening

2016

Leder gynekologen nr 3

24. januar 2019

Kjære FUGO-medlemmer!

Så er det snart klart for årsmøte! Årets begivenhet i det gynekologiske miljøet hvor man møtes på tvers av arbeidsfelt, geografi og interesser. Man møtes for spennende foredrag og ikke minst sosialt samvær. Begge deler gir masse inspirasjon i hverdagen og jeg håper mange LiS har lyst til å reise, og ikke minst får lov til å reise. 

Kurs

Som alltid arrangeres det et forkurs i regi av FUGO dagen før årsmøtet. Dette er et initiativ FUGO tok for flere år siden og som har vært veldig populært siden. Tanken med kursene er å dekke temaer som er dårlig dekket på andre kurs, eller temaer som noen brenner spesielt for. Tidligere temaer har for eksempel vært laparoskopi, ultralyd under fødsel, kolposkopi og perinatalogi. I år er det urogynekologi som står for tur. I samarbeid med urogynekologimiljøet på A-hus har kursansvarlig Eirin Haugli Falch fått på plass et utrolig mangfoldig og flott program og jeg er sikker på at samtlige deltakere  kommer til å forlate A-hus mange hakk klokere  - til glede for både seg selv og pasientene.

En annen tanke med dette kurset, er at det er en gylden mulighet for å få dekket reiseutgifter til årsmøtet, hvilket ellers kan være vanskelig, siden det er et legemiddelfirmasponset arrangement. Vi håper på den måten å øke antallet LiS som kommer seg til årsmøtet.

Temaet for kurset bestemmes til syvende og sist av styret i FUGO, men FUGOs  generalforsamling kommer med verdifulle innspill, og dersom man har noen tanker rundt temaer som kunne være interessante, så er det stedet å ta det opp. Eventuelt kan man sende mail, eller be noen andre fremme forslag dersom man ikke selv skal på årsmøtet. Tenk på om det er noe spesielt du ønsker å fordype deg i!

Ny spesialiststruktur

I tillegg til arrangering av kurs og forberedelser til årsmøtet for øvrig er det viktigste arbeidet til FUGO denne høsten arbeidet med ny spesialiststruktur. Planen er at ny struktur skal være på plass våren 2017 og at LiS som starter i spesialisering høsten 2017 skal omfattes av ny ordning. Det er foreløpig ikke klart om alle andre LiSer skal godkjennes etter gamle regler, eller om det vil lages overgangsregler for de som er kort kommet når ny ordning trer i kraft. Det er i det hele tatt mye på det praktiske planet som ikke virker helt klart fra de ansvarlige myndigheters side (i så fall har de tenkt mange kloke tanker som ikke er kommunisert ut) og mye skal gjøres det kommende året for å få på plass en god spesialisering. Når det er sagt, er dette en kjempemulighet til virkelig å få til noe bra for faget vårt, og for å gi spesialistutdanningen et løft vi sårt trenger. 

Spesialistkomitéen er bedt om å lage  forslag til læringsmål og læringsaktiviteter, det vil si beslutte hva man mener bør kunnes som ferdig spesialist og hvordan man skal lære seg det. Det er lagt ned et stort arbeid og det endelige forslaget er diskutert med NGF-styret og representanter fra FUGO og skal ut på høring 1.oktober.

For FUGO har det vært viktig å arbeide for at dagens operasjonslister, eller en variant av disse, ikke tas bort. Med erfaring blant annet fra Sverige hvor det ikke lenger er krav om å ha gjennomført et visst antall inngrep før man er spesialist, vet vi at knivtid for LiS går markant ned dersom man ikke kan vise til at man er i behov av et visst antall inngrep for å fullføre spesialiteten. Det er viktig at alle som får tittelen spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer er gode, vaktkompetente gynekologer og obstetrikere – også hva gjelder kirurgiske ferdigheter!

Vi ønsker også at tjeneste på kirurgisk avdeling fortsatt skal være en del av vår spesialisering. Igjen handler det om å tilegne seg viktige kirurgiske ferdigheter, men også om å få bredest mulig kompetanse hva gjelder diagnostisering, og til dels behandling, av felles pasientgrupper. 

Dette har vært to foreløpige hovedanliggender for FUGO og det virker som vi får gehør for dette blant den eldre garde.

Et viktig arbeid er i gang - nå gjelder det at det settes av nok ressurser både hva gjelder finansiering og personell til at en slik omlegging blir gjort på en god måte for oss og til det beste for våre pasienter. Det blir spennende å se hva som tildeles av midler i statsbudsjettet for 2017 den 6. oktober. Det vet vi når vi møtes på årsmøtet. Jeg gleder meg til å diskutere det med dere!