Norsk gynekologisk forening

2016

Generalforsamling 26.10.16

8. november 2016

Referat generalforsamling FUGO 26.10.16 kl. 17.3 0 – 18.10

Sted: Thon Hotell Arena, Lillestrøm.

Godkjenning av innkalling

Godkjent uten innsigelser.

Valg av ordstyrer: Thea Falkenberg Mikkelsen.

Valg av referent: Eirin Haugli Falch.

Agenda presentert ved møteleder. Ingen innkomne saker fra medlemmer

Saker framlagt av styret:

Presentasjon av endoskopiutvalget.

Forslag til ny kampanje om veiledning.

FUGO- styrets arbeid gjennom året ved Thea Falkenberg Mikkelsen

Presentasjon av sittende styre:

Thea Falkenberg Mikkelsen– leder, ENTOG, NFYOG

Erica Hove– nestleder, ENTOG og web-ansvarlig

Eirin Haugli Falch- Kursansvarlig og sekretær

Tiril Tingleff – Kasserer og representant i endoskopiutvalget

Malin Dögl– NGF-representant

Renee Waage– Gynekologen

Camilla Kleveland – Spes.kom, vara

I tillegg til det løpende arbeidet med kurs og representasjon i diverse utvalg, har hovedfokus for styret i år vært arbeidet med ny spesialiseringsstruktur. Det har vært viktig for FUGO å arbeide for fortsatt prosedyrelister og å beholde kirurgisk tjeneste

Presentasjon av NGF-styret og dets arbeid ved Malin Dögl

Malin Dögl har vært FUGOs representant i NGF inneværende år.

FUGO-representanten i NGF-styret er et viktig bindeledd mellom NGF og FUGO og fungerer i tillegg som sekretær. Malin presenterte styret og styrets arbeid.

Presentasjon av NFYOG ved Thea Falkenberg Mikkelsen.

Nordic federation of young obstetricians and gynaecologists.

Styret i NFYOG består av to LIS fra hvert av de nordiske landene; Island, Finland, Danmark, Sverige og Norge. Målet til foreningen er å fremme samarbeid mellom LIS i de nordiske landene, forbedre spesialistutdannelsen innen gyn./obst. og utveksle erfaringer mellom landene. Det avholdes 2-3 styremøter årlig, samt et arrangement for LIS ifm. NFOG kongresser, forrige i Helsinki i juni 2016. Planlegges seminar organisert av Educational Commitee i København i 2017 om endokrinologi. En LIS fra Norge skal presentere Norges HRT-praksis og vi trenger en representant.

NFYOG skal tilrettelegge for utveksling og hospitering på tvers av landene.

NFOG forvalter et eget fond hvor en kan søke om midler til ulike faglige formål.

Presentasjon av EBCOG og ENTOG ved Thea Falkenberg Mikkelsen

Presentasjon av de to organisasjonenes arbeid. Årets ENTOG- utveksling var i Torino, Italia.  LIS Tilde Østborg og Lisa Tangnes Leeves var norske representanter. Camilla Kleveland og Tiril Tingleff deltok på årets ENTOG-kongress. Neste års utveksling er i Slovenia. Søknadsfrist er 31.januar, og søknad kan sendes til

FUGO-styrets økonomi ved Tiril Tingleff

Regnskapet for 2015 godkjennes ved akklamasjon etter følgende redegjørelse:  

FUGO-styret er finansiert av NGF med et budsjett på 60 000. Vi forsøker å holde en nøktern profil. Kurset har eget budsjett og regnskap hvor overskuddet går til NGF. ENTOG-utvekslingen har eget budsjett på 15 000 kr utenom FUGOs budsjett, det dekker utgiftene for to utvekslingskandidater. I 2015 var det ikke EBCOG kongress eller deltagelse på ENTOG-møtet fra styret. NFYOG-representantenes utgifter dekkes av NFOG. I 2015 var det ikke NFOG kongress eller annen virksomhet som ble dekket av vårt budsjett. I alt brukte styret 34997 kr i 2015.

Budsjettet for 2017 godkjennes ved akklamasjon etter følgende redegjørelse: Budsjettet for 2016 ble godkjent på generalforsamlingen i fjor og så ut omtrent som budsjettet for 2015. Endelig regnskap legges fram på  generalforsamlingen neste år. I år har det vært større utgifter i forbindelse med ENTOG/EBCOG og NFOG i forbindelse med at ”Gi kniven videre” ble akseptert som poster på kongressene i henholdsvis Torino og Helsinki. Vi prioriterer bevisst å ha god geografisk spredning i styret og det gir høyere reiseutgifter i forbindelse med møtene. Da vi samtidig sjelden bruker de utgiftene som er satt av til årsmøtet

Budsjettet for 2017 godkjennes ved akklamasjon etter følgende redegjørelse: Budsjettet for 2016 ble godkjent på generalforsamlingen i fjor og så ut omtrent som budsjettet for 2015. Endelig regnskap legges fram på  generalforsamlingen neste år. I år har det vært større utgifter i forbindelse med ENTOG/EBCOG og NFOG i forbindelse med at ”Gi kniven videre” ble akseptert som poster på kongressene i henholdsvis Torino og Helsinki. Vi prioriterer bevisst å ha god geografisk spredning i styret og det gir høyere reiseutgifter i forbindelse med møtene. Da vi samtidig sjelden bruker de utgiftene som er satt av til årsmøtet, er det på neste års budsjett gjort noen omrokkeringer på postene.

Presentasjon av endoskopiutvalget ved Tiril Tingleff

Utvalg utnevnt av NGF. En LIS-representant fra FUGO-styret. Utvalget arrangerer årlig et LIS-kurs. Et spesialistkurs er på planleggingsstadiet.

ESGE - European society of gynecological endoscopy. Reklamerer for websurg.com og GET-UP (get-up-gyn.eu). Søknadsskjema ligger inne på webadressen. Ment for erfarne LIS. 7 stykker fra Norge på siste kurs.

Forslag om ny kampanje ved Tiril Tingleff

Det framlegges forslag om å utarbeide en ny kampanje om veiledning. Mengden og kvaliteten på veiledningen i dag oppleves tilfeldig. Tema er høyaktuelt ifm. omlegging av spesialiststrukturen, da det er lagt opp til mer kvalitativ evaluering av progresjonen. Forslaget mottar positiv respons fra salen. Enighet om at veiledning generelt er lite i fokus og dårlig definert. Det blir viktig å involvere overlegene ved avdelingene i prosjektet. Kanskje bør veiledningsansvaret begrenses til en gruppe overleger, ikke alle slik det praktiseres i dag. Utdanningsforeningen for øre-nese-hals er interessert i å samarbeide om dette prosjektet. Andre LiS- foreninger vil også inviteres til å delta. Forslaget vedtas.

Evaluering av årets forkurs ved Eirin Haugli Falch

Årets kurs hadde tittelen ”Urogynekologi og prolaps”. Stort oppmøte og lang venteliste. Generelt gode tilbakemeldinger både muntlig og skriftlig på det faglige og organisatoriske ved kurset. Det oppsto dessverre noen utfordringer ift. kapasitet på tildelt lokale hvilket tas til etterretning ved planlegging av videre kurs.

Neste kurs avholdes i Stavanger på onsdag i årsmøteuken. Det foretas en idemyldring om tema til neste kurs; Foruteksisterende sykdom hos mor og konsekvenser for svangerskap, praktisk obstetrikk, ultralydtema, endokrinologi.

LIS fra Stavanger skal forhøre seg med miljøet og komme med forslag til tema.

Spesialistkomiteen foreslår at neste års kurs kan vøre en pilot på planlagte innføringskurs i den nye kursmodellen.  Tema for neste års kurs besluttes av FUGO-styret på første styremøte i 2017.

Valg av nytt FUGO-styre

Ledes av Marte Reigstad i fravær av representantene i valgkomiteen, Elise Sletten og Helene Peterson.

Kandidater til gjenvalg Thea Falkenberg Mikkelsen og Erica Hove.

Ny kandidat: Anders Einum.

Alle kandidatene velges ved akklamasjon.