Norsk gynekologisk forening

2016

Styremøte 12.05.16

22. september 2016

 

Referat styremøte FUGO 12.05.16 kl 10.00-16.00

 

Sted: Rikshospitalet B: Rom B2.M017B

Til stede: Thea Falkenberg-Mikkelsen, Renée Waage, Erica Hove, Eirin Haugli Falch, Tiril Tinglef (deler av møtet), Marte Reigstad (representant fra spes.kom., deler av møtet).

 

  1. Godkjenning av møteinnkalling (Thea)

Godkjent

 

  1. Godkjenning av siste møtereferat (Thea)

Godkjent med følgende innsigelser: Camilla Kleveland står oppført som varamedlem i styret i tillegg til representant i spes.kom. Vi enes om å stryke vara-vervet.

 

  1. Økonomi (Tiril)

FUGO holder budsjettet med god margin. Regnskap fra fjorårets forkurs foreligger ikke. FUGO har budsjettert med 10 000,- til NFOG i Helsinki. Send oversikt over refunderte summer fortløpende til Tiril.

 

  1. Forkurs før årsmøtet (Eirin)

Eirin presenterer programmet. Kurset kalles ”Urogynekologi og prolaps”. Forelesere gjennomgås. Har foreløpig ikke alle endelig bekreftet. Marie Ellström- Engh har forespeilet å komme med tilbakemelding i morgen.

Kursprogram og budsjett godkjennes av styret og skal sendes til legeforeningen/spes.kom og koordinatorkontor. Eirin og Thea ser på dette i fellesskap.

 

Thea skal ta kontakt med Visma for regnskap fra i fjor.

 

  1. Websidene (Erica)

Erica etterlyser bilder av styremedlemmene. Alle må sende! Forespørsel fra NGF om noen i FUGO har mulighet/kompetanse til å være behjelpelig med å oppdatere deres nettside. Erica som er ansvarlig for FUGO-siden, føler at hennes kompetanse er for begrenset til å være en slik ressurs. Det er heller ingen andre i FUGO-styret som innehar en slik kompetanse. I sammensetningen av nytt styre vil det tilstrebes å finne noen med IT-kompetanse og vi er da positive til å bistå NGF.

 

Vi ønsker å lage en Facebook-gruppe for bedre å nå ut til medlemmene våre. Erica lager en slik gruppe. Alle i styret har ansvar for å gi informasjon til sine LIS-kollegaer om gruppen.

 

Erica publiserer ledere fra Gynekologen.

 

  1. NFYOG/EBCOG (Thea)

Thea deltok på NFYOG-møte i Reykjavik 4.april. Møtet dreide seg mye om kommende NFOG-kongress i Helsinki. Det skal avholdes et ”pre-congress course” som det er ønskelig at vi reklamerer for på sidene våre, Erica legger dette ut. Malin skal på kongressen og tilstreber å delta på NFYOG-styremøtet i tilslutning til dette.

NFOG har 10 stk. stipender på inntil 5000 DKR for reise og opphold til kongressen i Helsinki til de som skal ha poster. Disse midlene er fordelt for i år.

NFOG har dessuten et fond på 700 000,- som fordeles 1.mars og 1.oktober for dekning av interessante kurs eller hospitering. Erica legger ut info om dette på FUGO sine hjemmesider.

NFOG underkomite Education Committee skal avholde et todagers kurs i HRT 27-28. April i Danmark. FUGO skal finne en LIS som kan uttale seg om HRT praksis i Norge som skal presenteres under kurset.

Thea presenterer nyheter fra de ulike landene. Det jobbes med å oversette de ulike lands veiledere til engelsk og publiseres på NFOGs nettsider, slik at de skal være tilgjengelig på tvers av landegrensene.

Neste NFOG skal være i Odense.

 

 

 

  1. NGF (Malin)

Diplomer til de som har abstracts på årsmøtet har vært FUGO sitt ansvar.

Det har vært avholdt to styremøter i NGF siden sist. Malin gjennomgår referat i korte trekk. Mye fokus på NGER – norsk gynekologisk endoskopiregister – hvor alle endoskopiske inngrep skal registreres. De rapporterte hendelsene med gass/luftemboli ifm. hysteroskopiske inngrep understreker viktigheten av å ha et slik register.

Siste møte omhandlet i hovedsak ny spesialiststruktur. Trond Mikkelsen orienterte på dette møtet. Mye er fortsatt uavklart (se punkt 8).

 

 

  1. Spes kom – orientering om arbeid (Marte Reigstad)

Utgangspunktet for utarbeiding av ny spesialitetsstruktur er å oppnå en raskere progresjon gjennom utdanningsforløpet. HDirs forslag til ny spesialiseringsstruktur er forkastet. Ansvaret er igjen lagt over til spesialistkomiteene. Spes.kom. gyn skal lage utkast til ny spesialiseringsstruktur. De er i gang med å utarbeide forslag til nye læringsmål. Det råder usikkerhet om hvilken instans som skal stå for godkjenningen av spesialiteten, om myndigheten forblir i Helsedirektoratet eller tilbakeføres til de regionale helseforetakene. Det er foreløpig ikke endelig bestemt om gruppeføring og kirurgiår skal videreføres eller avvikles.

Det er ønskelig at utkast til nye læringsmål sendes på høring også til FUGO, ikke bare NGF. Thea kontakter Trond Mikkelsen (Spes.kom.) og Marit Lieng (leder NGF) ang. dette. Marte foreslår at FUGO uansett kommer med innspill til spes.kom. om hva vi mener er nødvendig for en god spesialiststruktur.

 

Noen av FUGOs synspunkter på ny spesialiststruktur:

Lik basisutdannelse for alle er viktig.

Ikke heldig at egne helseregioner skal styre både utdanningen, kravene og godkjenninger.

Viktig å ikke gå bort fra nummerbasert progresjon, da dette mange steder er en nødvendighet for å prioriteres til operative inngrep.  En kombinasjon av prosedyrelister og ferdighetsbasert vurdering er ønskelig.

 

 

 

 

  1. ENTOG (Erica)

Det er satt av 10 000,- i budsjettet for at representanter fra FUGO-styret skal kunne delta på ENTOG-styremøte og evt. EBCOG-kongressen. Styret enes om at denne prioriteringen opprettholdes. Primært skal ikke avgift for EBCOG dekkes for de som skal på utveksling, men en kan evt. omdisponere midlene dersom FUGO-styret selv ikke kan stille med representanter.

 

 

10.  Gynekologen (Renée)

Thea og Kristin Skogøy profileres i neste Gynekologen. I høstnummeret planelegges en sak om Ameli Trope og HPV. Renee oppfordrer til bidrag med FUGO-stoff.

Neste frist er 1. September.

 

11.  Evt: (Thea)

Forslag om at FUGO skal ha kampanje om veiledning. Oppstart med prosessen etter årsmøtet. Rekruttere en ivrig LIS og en overlege per sykehus.

 

 

12.  Neste styremøte

Begynnelsen av september. Status kurs. Brainstorm til veiledningskampanje. Deretter møte i tilslutning til årsmøtet.

 

Det opprettes en lukket gruppe på FB for FUGO-styret.