Norsk gynekologisk forening

2016

Styremøte 12.09.16

8. november 2016

Referat styremøte FUGO 12.09.16 kl 10.00-16.00

Sted: Legenes hus

Til stede: Thea Falkenberg-Mikkelsen, Erica Hove, Tiril Tinglef, Malin Dogl, Eirin Haugli Falch.

 1. Godkjenning av møteinnkalling (Thea)

Godkjent.

 1. Godkjenning av siste møtereferat (Thea)

Revidert referat fra styremøtet 12.05.16 godkjennes med minimale språklige innsigelser.

Følgende er ikke fulgt opp fra forrige styremøte:

FB-gruppe for FUGO er foreløpig ikke opprettet, lederne fra Gynekologen skal publiseres på webside skal lanseres på webside ; Erica gjør dette innen kort tid.

Finne LIS som kan presentere Norges HRT-praksis på kurs i HRT 27-28. April i Danmark i regi av NFOGs underkomite Education Committee.

 1. Økonomi (Tiril)

Innsendte beløp fra reiseregninger ifm. styremøter gjennomgås.  

Det er budsjettert med kr 4000 for hvert styremøte og kr 20 000 for møtet ifm. årsmøtet. Før dagens møte har vi brukt 35 000,-.

Kasserer i NGF Kloster-Jensen, er oppdatert på hvordan vi ligger an ift. budsjettet.   

 1. Forkurs før årsmøtet (Eirin)

 • Per 12.09.16 er det 41 påmeldte på kurset og 5 på venteliste.

 • Det er gjort en endring i programmet: Alexander Schultz holder forelesningen ”Behandling av urgeinkontinens” i stedet for Ole Jacob Nilsen.

 • Vi får kursmappene fra Koordinatorkontoret. Mappene inneholder presensliste, evalueringsskjema og honorarskjema til forelesere.  Thea henter dette dagen i forvegen evt. tilsendes med bud.

 • Eirin skal kontakte alle forelesere:

  • Påminnelse om klokkeslett og tidsbruk.

  • Be om tilbakemelding på at de faktisk kommer.

 • Forelesere må sende inn handouts senest en uke i forvegen. Vi skal forhøre oss med koordinatorkontoret om de kan distribuere disse til deltakerne på forhånd. Dersom de ikke sendes på forhånd må utskrifter medbringes av forelesere selv.

 • Hva trenger vi hjelp til fra LOK?

 •  
  • Organisering av lunsj, både mat og lokale. Back up er å bestille pizza.

  • Kaffe, te og vannmugger.

  • Wienerbrød el.liknende til siste pause.

  • Evt. mottak av kursmapper sendt med bud fra koordinatorkontoret.

  • Opplysning om romnummer for kurset slik at dette kan formidles til deltakere.

 • Thea og Tiril tar med utstyr til oppkutting av frukt og serveringsbrett.

 • Thea og Eirin møter dagen i forvegen. Malin kommer tirsdag ettermiddag.

  • Gaver til foredragsholdere (9 stk), frukt, papptallerkner, servietter, glass til vann og evt. navneetiketter kjøpes dagen i forvegen.

  • Henge opp skilt. Spør koordinatorkontor om de kan lage skilt med LF-logo og romnummer.

  • Inspisere lokaler og datateknisk utstyr.

 • Eirin, Thea, Malin, Tiril og Renee møtes kl 08.00 kursdagen.

  • Kutte opp frukt

  • Registrere kursdeltakere, også de som ikke står på deltakerliste

 1. Årsmøtet/generalforsamling (Thea)

FUGO må finne en representant til komiteen som skal kåre beste foredrag i gynekologi og obstetrikk under årsmøtet. Komiteen består av en LIS og en overlege. Representanten trenger ikke være fra FUGO. Eirin forhører seg med Lisa Leeves. Dersom negativt svar fra henne sendes forespørsel til LOK om de kan stille med representant. Evt. kan Renee spørres. Eirin og Thea henter diplomer på tirsdag. Erica ber Bergen oversende mal for diplomer.

Generalforsamling: Thea sender ut mal for generalforsamlingen. Det er satt av 1,5 timer.

Ordstyrer: Thea.

Referent: Eirin.

Regnskap 2015.

Budsjett 2017.

NGF oppsummering viktigste saker.

NFYOG oppsummering,viktigste saker.

ENTOG utveksling.

Valg nytt styre.

Gjennomgang av årets kurs.

Idemyldring for tema til neste kurs:

 • Neste årsmøte skal være i Stavanger.

 • Kunnskapshåndtering har tidligere vært nevnt, uten stor oppslutning.

 • Praktisk obstetrikk?

 • Foruteksisterende sykdom hos mor? Herunder fødselsangst.

 • Ultralyd?

 • Hyperemisis?

 • Endokrinologi?

 • Infertilitet, men har ikke IVF i Stavanger.

Lodde stemningen for ny kampanje om veiledning.

Tiril presenterer kort Winners project/WebSurg.

Kort innlegg fra spes.kom. Dersom Camilla kommer på årsmøte, bes hun om å gi en kort oppdatering om hvor de ligger an i prosessen. Marte Reigstad har bekreftet at hun kan stille i Camillas fravær.

Foredragsholder ifm. FUGO-forkurs

Kristin Kornelia Utne er forespurt om å holde foredrag om legers rettigheter. Hun har foreløpig ikke gitt endelig tilbakemelding. Grimsgård nevnes som alternativ. Thea avklarer dette innen kort tid.

 1. Laparoskopiutvalget (Tiril)

Eksistert i ca. et halvt år. Møter på Skype og mailutveksling. Laparoskopikurs på Ullevål er etablert som et årlig kurs og arrangeres av laparoskopiutvalget.

Det arrangeres en europeisk kongress i Brussel i oktober hvor Tiril skal være med. En dag er satt av til Winners Project, koblet til WebSurg. Tiril reklamerer for WebSurg etter kongressen på FB- og websiden til FUGO.

Laparoskopiutvalget skal ha paneldebatt på årsmøtet med caser om endometriose.

Kurs til overleger (trinn 2) er på planleggingsstadiet.

 1. Websidene (Erica)

Vi skal prøve å skape mer aktivitet på siden.

Reklamere for endoskopikurs i Roma, hvor Olympus dekker utgifter. Tiril oversender info.

FUGO-stoff som publiseres i Gynekologen, kan publiseres på websiden.

NFYOG-fanen oppdateres av Thea.

Reklame for neste års utveksling skal oppdateres.

 1. NGF (Malin)

Fokus har vært årsmøtet og møter med spes.kom.

 1. Spes kom – orientering om arbeid (Thea)

Læringsmålene har vært hovedtema. Det lages egne mål for gyn.onk., gyn., og obstetrikk. Forslaget var presentert for NGF 29.8.

Målene er sendt på høring og skal sendes til Legeforeningen som videresender til Helsedirektoratet samlet med de andre spesialitetene. Ny spesialitetsstruktur skal etter planen være klart våren 2017.

Spes.kom. er delt i oppfatningen av om kirurgiåret skal bestå eller ikke. Forslaget til læringsaktiviteter inkluderer kirurgiske prosedyrer per nå. Nummerbasert prosedyreliste opprettholdes i det nye forslaget.

Malin framviser forslag til ny spesialliststruktur og forslag til nye læringsmål.

Camillas rolle i spes.kom. er oppnevnt fra YLF, ikke fra FUGO. Det er tradisjon at denne representanten samtidig sitter i FUGO. Camilla vil fortsette i spes.kom., men ikke i FUGO. Avtalen er nå at Thea og Camilla samsnakkes før og etter spes.kom. møter slik at FUGO kan oppdateres. Videre foreslås det å opprette en avtale med YLF at FUGO utnevner representant til spes.kom. Dette må i så tilfelle formaliseres. Thea skal se nærmere på dette og sende anmodning til spes.kom og NGF. Det anses naturlig å ha et bindeledd mellom FUGO og spes.kom.

Ifg. Marte Reigstad (per telefon) har en tidligere fått tillatelse til å oppnevne representant til spes.kom., men dette er angivelig ikke formalisert i noe reglement.

Hun oversender tidligere korrespondanse omkring samme problemstilling.

 1. NFYOG/EBCOG (Thea/Erica)

NFYOG har enkelte organisasjonsmessige utfordringer. Det er per nå uklart hvem som skal være leder i NFYOG videre. NFOG skal være i Odense neste gang. NFYOGs rolle har vært oppe til vurdering. Tidligere har de arrangert seminarer, sist i 2010. Det er viktig med et samlingspunkt for å utveksle erfaringer om utdanning i de ulike landene og NFYOG kan bistå med praktisk hjelp dersom ønskelig med hospitering på tvers av land.

Det er planlagt styremøte i NFYOG 7.-8. november i Oslo.

 1. ENTOG utveksling (Erica)

Neste års utveksling er i Slovenia 29.-31.mai 2017. Påmeldingsfrist bruker være 31.januar. V bør reklamere for utvekslingen på generalforsamlingen.

Referat fra utvekslingen i Torino er sendt til Gynekologen.

 1. Gynekologen (Plenum)

I rute til 1.september. Neste utgave er årsmøteutgaven. Rapport fra utvekslingen er sendt inn, litt usikkert om dette kommer på trykk i førstkommende eller neste utgave.

Neste frist; 1.november.

Det er ønskelig med en skribent til Gynekologen. Dersom det er noen som er interessert kan de melde seg.

Tiril skriver et innlegg fra Winners Project/ WebSurg.

 1. Evt: (Thea)

  • Styret 2017.

   • Thea og Erica er på valg, men begge stiller til gjenvalg. Camilla som vara går ut og varavervet er på valg. Tiril er villig til å gå av dersom behov for utskiftning, men ønskelig med kontinuitet i Endoskopiutvalget.

   • Valgkomiteen skal dannes av de siste to avtroppende medlemmer; Elise og Helene i praksis, Erica sender mail til de.

 1. Neste styremøter

  • Skypemøte torsdag 20.10. kl 19-21.

  • Hovedtema er generalforsamlingen og eventualiteter til kurset.