Norsk gynekologisk forening

2017

Styremøte 01.06.17

2. juli 2017

Referat styremøte FUGO 01.06.17 kl. 10.00-16.00

 

Sted: Møterom BG16, Bevegelsessenteret, St.Olavs Hospital.

Til stede: Thea Falkenberg-Mikkelsen, Marianne Omtvedt, Renee Waage, Tiril Tingleff, Anders Einum, Malin Dögl, Camilla Kleveland, Eirin Haugli Falch (referent).

 

1) Godkjenning møteinnkalling  

Godkjent uten innsigelser. 

 

2) Godkjenning av siste møtereferat 

Godkjent etter enkelte språklige korrigeringer.

 

3) Spesialitetskomiteen (Camilla) 

Camilla viser til referat fra siste styremøte, da hun selv ikke var til stede.

Kirkenes ønsker LIS. Spes.kom. er positiv, men avventer tilbakemelding på hvilket utdanningstilbud LIS vil kunne tilbys. 

Ift. ny spesialiststruktur: tett samarbeid med fagmedisinske foreninger og Helsedirektoratet. Det skal oppnevnes fagpersoner som skal opprettholde denne kontakten. Spes.kom har understreket viktigheten av at alle kurs bør være nasjonale.

SERUS-rapportene skal ferdigstilles før sommeren. 

Planlagt besøk i Molde, Kristiansund og Kristiansand. 

Arbeidet med nybegynnerkurs har startet. 

 

4) Økonomi (Tiril) 

Tiril orienterer om de økonomiske forutsetningene i FUGO og rutiner ved reiseregninger. 

Eirin informerer om at regnskapet fra FUGO-forkurs 2016 snart er ferdigstilt. Enes om at krav om honorar fra forelesere må foreligge innen tre måneder etter kurs.  

 

5) Forkurs før årsmøtet (Anders) 

Programmet ligger nå til godkjenning hos spes.kom. og er sendt til foreleserne.

Alle forelesere, foruten Ane Gerda Zahl Eriksson, har endelig bekreftet sin deltakelse. Programmet publiseres i neste Gynekologen. 

Kapasitet settes til 70 deltakere.  

Diskusjon rundt tidsskjema. Anders lager forslag som sendes til styret.

 

6) Ny kampanje om veiledning (Thea)

Planlagt utsatt til neste år, 2018 grunnet usikkerhet rundt hvordan ny spesialiststruktur blir. Det anses hensiktsmessig å se planen som foreligger i desember før man starter en stor kampanje 

 

7) Laparoskopiutvalget (Tiril)

Årets basalkurs utgår. Det planlegges imidlertid et kurs i adnexkirurgi i Bergen til høsten. Målgruppen for dette kurset er erfarne LIS og overleger.  

Endoskopiutvalget har eget formøte ifm. årsmøtet. 

Marianne overtar Tiril sitt verv som LIS-representant i endoskopiutvalget fra høsten. Hun skal også være representant i Nordic Society on Gynaecological Endoscopy (NSGE). 

NSGE ønsker å utarbeide nordiske retningslinjer  for endoskopiopplæring. Gynekologisk avdeling i Tønsberg har utviklet et eget sertifiseringsprogram.

Det besluttes at systematisk laparoskopitrening kan være en ny nasjonal kampanje i regi av FUGO i samarbeid med Endoskopiutvalget. Marianne lager et innlegg i Gynekologen om deres opplegg, tar forslaget videre til Endoskopiutvalget og vil i samarbeid med resten av FUGO-styret starte forberedelsene til en nasjonal kampanje i høst. 

 

8) Websidene (Thea)

Referat fra siste styremøte legges ut etter dagens møte. 

Styret har et felles ansvar for å oppdatere FB-sidene. Ved neste valg av styre bør vervet som webansansvarlig også innebære hovedansvar for FB-siden. 

Det framlegges forslag om å publisere referat fra styremøtene på FB-siden. 

Følgende strategi for FB-siden besluttes: Det skal publiseres en post annenhver uke.

Juni: Referat fra aktuelle styremøte (etter godkjenning) og reklame for forkurset (Anders). 

Juli: Informasjon om utveksling til Moskva (Thea).

August: Publisering av foredragsholder/”trekkplaster” på FUGOs generalforsamling. 

Alle i styret oppfordres til å publisere linker til aktuelle nyhetssaker, kronikker o.l. 

 

9) NGF (Malin)

Malin refererer fra siste styremøte i NGF.

Forslag om å øke medlemskontigenten ved neste generalforsamling. Livmorhalskreftprogrammet har henvendt seg ang. viktigheten av kolposkopi ifm. biopsi og cytologi og oppfordret til at flere gjør kolposkopiveiledede biopsier. 

Seminar på Soria Moria ang. spes.utdanningen 3. og 4.mai. 

Mye fokus på Årsmøtet. 

Ny FUGO-representant i NGF må velges på gen.fors., da Malin blir ferdig spesialist

 

10) NFYOG (Thea)

Elisabet Rosèn er ny president i NFYOG. Siste styremøte ble avholdt i København 29.4.17. Formålet med organisasjonen er hovedsakelig å holde kontakt mellom fagmiljøene i landene. Det er planlagt å opprette en plattform hvor LIS som har arbeidet med ulike organisasjoner i utlandet kan presentere sine opphold og være tilgjengelige for kontakt fra andre interesserte LIS, slik at det blir enklere å reise ut. Det foreslås å bruke listen over hvem som har mottatt bidrag fra NFOG-fondet for å rekruttere LIS til denne plattformen. 

NFYOG kan bistå ved ønske om utveksling til andre nordiske land. 

Neste NFOG-kongress vil finne sted i Odense i juni 2018. NFYOG er ansvarlig for sosialt arrangement for LIS ifm. kongressen. 

FUGO skal reklamere for NFOG-fondet. Mange avvises grunnet praktiske feil ved søknaden. Neste frist for søknad til NFOG-fondet er 1. oktober. Thea legger ut informasjon om fondet på Facebooksider og websider i august.

Acta har ”journalclub” hvor det hver uke legges ut en artikkel med påfølgende diskusjon. Tips om dette med link til siden kan legges ut på FB i september.

Neste FIGO kongress avholdes 14.-19.oktober i Rio de Janeiro med tema «How to eradicate cancer». 

Det er fremmet forslag om å opprette et forskningsnettverk slik at man kan finne kollegaer andre steder som forsker på like tema. 

NFYOG har nye websider. Kan linkes til FUGOs FB-side.

Felles nordisk lærebok i gynekologi for medisinstudenter er under planlegging. Det er en del motstand mot prosjektet blant annet i Sveriege og det skal stemmes over om prosjektet skal gjennomføres eller ikke ved neste NFOG generalforsamling. Læreboken planlegges å foreligger på nett og være gratis.

 

11) ENTOG-utveksling (Eirin)

Hilde Sellevoll, utveklsingskandidat, stemmer på vegne av FUGO ved ENTOG Council Meeting. 

 

12) Gynekologen (Renee)

Thea lager årsrapport for 2016 til Årsmøteutgaven. 

Marianne skriver innlegg om laparoskopiutdanningen i Tønsberg i desemberutgaven. 

 

 

13) Forslag til potensielle nye styremedlemmer

Anders og Thea fortsetter, resten av vervene stilles på valg. Mulige kandidater diskuteres.

 

14) Neste styremøte

Ila. september. 

 

 

15) Eventuelt

Årsmøtet/ gen.fors.

Diplomer til årsmøtet – Marianne organiserer dette.  

Alternativer til ekstern innleggsholder diskuteres. Thea retter forespørsel til de aktuelle og sørger for at Program for formøtet er klart til årsmøteutgaven av Gynekologen (frist 1. september)