Norsk gynekologisk forening

2017

Styremøte 20.03.17

2. juli 2017

REFERAT STYREMØTE 20.03.17

Tid: 20.03.17 kl10-16.

Sted: Legenes hus

Tilstede: Thea Falkenberg Mikkelsen, Tiril Tingleff, Malin Dögl, Anders Einum, Erica Hove.

 

1 - Godkjenning av møteinnkalling (Thea)

Godkjent uten innsigelser

 

2 - Godkjenning av forrige møtereferat (Thea)

Godkjent uten innsigelser. Publiseres på nettsiden.

 

3 – Valg av referent

Erica Hove.

 

4 – Økonomi (Tiril)

Ingen spesielle endringer, budsjett som forventet så langt.

 

5 – Ny spesialiststruktur/spes.kom (Thea)

Thea var i møte med NGF 15.02.17. Fokuserte på å få forskriftsfestet antallsbasert prosedyrer og obligatoriske kurs i læringsmålene, for å sikre god kvalitet og enhetlig utdanning og pasientbehandling i hele landet.  Diskusjon rundt høringssvaret. Oppfølgingsmøte 09.03.17 med HDir, ikke så mye nytt som kom frem.

FUGO skal sende inn høringssvar til HDir 1.april, som skal sendes i Questback. Styret går sammen gjennom Questbacken for å sikre enighet om svaret.

Alle kan svare i Questback, men FUGO sender inn svar på vegne av LIS etter styremøtet hvor det er tatt med tilbakemeldinger som har kommet inn til styret. Det som sendes inn postes på Facebook-siden for tilbakemelding.  

Fremdriftsplan videre nå er at HDir skal organisere høringssvarene i vår, deretter utover høsten bearbeide og skal vurderes av spes.kom med møte sammen med HDir i november. Beslutningen av læringsmålene skal tas i desember.

 

6 – Forkurs for årsmøtet (Anders)

Anders presenterer foreløpig program og budsjett. Bra tema. Diskusjon rundt tidsbruk pr foreleser. Ønskelig med lenger foredrag pr foreleser heller enn flere forelesere.  Spesifisere tema for de ulike foreleserne, for å forsøke og hindre overlapping.  Planlegger for 50-70 deltakere. Gjennomgang av budsjett etter at forelesere er spikret. Sendes deretter inn til godkjenning.

 

7 – Overtakelse av Ericas oppgaver (Thea/Erica)

Eirin overtar ENTOG-verv. Foreløpig lite å gjøre, utvekslingen er i boks.

Thea overtar Web, har sendt mail til webmaster i legeforeningen for å få tilganger.

 

8 – Ny kampanje om veiledning (Thea)

Vølstad fra ØNH er klar for å være med på kampanje, og skal være med på møte sammen med Thea og representant fra spes.kom. Skal ha møte i April, for å diskutere fremdriftsplan. Mulig at kampanjen skal utsettes til den nye spesialiststrukturen er ferdigstilt.

 

9 – Laparoskopiutvalg (Tiril)

Planlegging av kurs, ikke endelig bestemt noe. Ikke hatt styremøte i det siste. Målet er å få til et basalkurs som kan gå regelmessig.

I forbindelse med kongress på Norefjell ble det opprettet en Nordisk endoskopiforening. Ingen LIS her, så dette må rekrutteres. Marianne Omtvedt er forslag, og har allerede vært på møte og ble valgt inn i den Nordiske endoskopiforeningen. Er også innstilt på at dette innebærer en forventning om å stille til valg som styremedlem i FUGO ved neste valg. Det er da også naturlig at hun tar over endoskopiutvalg-vervet også i den norske foreningen. 

 

10 – Websidene (Erica)

Bilder av det nye styret er lagt ut på websiden. Thea overtar stafettpinnen her. Reklamerer for kurs etc både på websiden og facebook. Får litt respons på innlegg på facebooksiden. Prøve å legge ut interessante tema og reklame et par ganger pr mnd.

Planlegger å lage en ”facebook”-strategi for fremtidige publiseringer. 

 

11 – NGF (Malin)

Snakkes mye om spesialiststruktur også på møtene her, samt planlegging av årsmøtet.

Planlegger også for nytt styre.  Skal skrives et innlegg om intimkirurgi sammen med plastikk-kirurgene som et felles utgangspunkt, som skal publiseres på NGF og plastikk-kirurgenes nettside.

 

12 – NFYOG/EBCOG (Thea/Erica)

NYFOG har hatt telefonmøte. Fokus er nytt seminar Educational Committee i København. Nytt styremøte 29.04, Thea stiller på dette.

Ikke noe nytt fra EBCOG.

 

13 – ENTOG-utveksling (Thea/Erica)

Går av stabelen 29.05-01-06.17 i Slovenia. Vi sender to kandidater: Hilde Sellevoll og Karoline Sunnarvik-Ween. De skal skrive innlegg til Gynekologen etter utvekslingen.  Dersom ingen fra styret har anledning til å reise, bes kandidatene stemme for Norge på møtet.

Thea reklamerer for utveksling til Russland på Facebooksiden på et passende tidspunkt.

 

14 – Gynekologen (Thea)

Frist neste nummer er 1. mai. Thea tar ansvar for å skrive en artikkel om ny spesialiseringsstruktur. Tilde i Stavanger har et ønske om å bli intervjuet av oss istedenfor å skrive et eget reisebrev. Renee forespørres om å foreta intervju.

 

15 – Forslag nye styremedlemmer (Thea)

Må planlegge litt rekruttering av nye styremedlemmer, fordi det er flere styremedlemmer som går ut ved neste valg. Thea og Anders fortsetter sikkert.

Den nye LIS i endoskopiutvalget er positivt innstilt til verv i FUGO, og pga. frafall i styret midt i perioden inntrer hun som vara-styremedlem frem til neste valg.  

Malin blir ferdig spesialist i 2017, og kan derfor ikke sitte som FUGO sin representant i NGF som må være en LIS. Trenger derfor en ny representant fra FUGO til NGF i det neste styret.  

Anders, Thea og Eirin kjenner til potensielle kandidater og tar kontakt med disse for å høre om de er interessert i verv i FUGO.

 

16 – Neste styremøte (Thea)

Planlegger nytt styremøte ila uke 22, 23 eller 24. Thea sender ut mail/organiserer på Facebook. Forsøksvis holdes neste styremøte i Trondheim.

 

 

17 – Eventuelt (Thea)

Planlegge å finne FUGO-representant på alle sykehus for å fremme samarbeid.