Norsk gynekologisk forening

2017

Styremøte 25.01.17

20. mars 2017

REFERAT STYREMØTE FUGO 25.01.17

Sted: Rikshospitalet.

Til stede: Thea Falkenberg-Mikkelsen, Renée Waage, Tiril Tingleff, Anders Einum og

Eirin Haugli Falch. 1. Godkjenning møteinnkalling (Thea)

Godkjent uten innsigelser. 1. Godkjenning av siste møtereferat (Thea)

Allerede godkjent per mail og publisert i Gynekologen og på nettside. 1. Konstituering av styret (Thea)

  • Thea fortsetter som leder og representant i NFYOG.

  • Erica fortsetter som nestleder, webansvarlig og i ENTOG.

  • Tiril fortsetter som økonomiansvarlig og som representant i endoskopiutvalget.

  • Renee fortsetter som FUGO-ansvarlig i Gynekologen.

  • Anders er ny kursansvarlig.

  • Malin fortsetter som representant i NGF.

  • Eirin fortsetter som sekretær og blir representant i NFYOG.


 1. Økonomi (Tiril)

Status for 2016 er snart oppgjort. Det ligger an til at FUGO har brukt ca. 45.000,- av

budsjettet på 60.000,-. 1. Ny spesialiststruktur/spes.kom.  (Thea)

Forslag til nye læringsmål i Fødselshjelp og kvinnesykdommer er nå ute på høring.

FUGO skal oversende sine kommentarer til nye læringsmål til NGF i løpet av tirsdag 31.01.17. Brevet er vedlagt referatet som oppsummering av diskusjonen på dagens styremøte, vedlegg 1. HOD skal ha orienteringsmøte for spes.kom. 15.2. 17 1. Forkurs før årsmøtet (Anders/ Eirin)

Regnskapet for fjorårets kurs ligger an til å gå i pluss, men er ikke endelig ferdigstilt fra Visma. Det framlegges forslag om at neste års hovedtema skal være myomer. Dette er et lite belyst tema og en kan trekke inn mange problemstillinger, f.eks; utredning og billeddiagnostikk, ulike behandlingstilnærminger, embolisering, laparoskopi, endoskopisk behandling, medikamentell behandling, myomer som fødselshinder, fertilitet med myom og etter myomkirurgi. Hovedtemaet besluttes enstemmig.

Eirin bistår Anders i planleggingen og oversender alle nødvendige skjemaer snarest.

Det skal åpnes for idemyldring på forelesere og ønskede undertemaer på FUGOs side

på Facebook. Videre følges ”Sjekkliste FUGO-kurs” for videre framdrift i

planleggingen.

Det vil være mulig å disponere et relativt stort auditorium under kurset og da det meste av kurset vil være forelesningsbasert, bør det være mulig å åpne for så mange som 60-70  deltakere.


 1. Ny fagmedisinsk struktur i Legeforeningen (Renée)

Den norske legeforening fungerer både som en fagforening og fagmedisinsk organisasjon. I andre nordiske land er disse funksjonene tydeligere delt enn her hjemme. HOD ønsker å styrke den fagmedisinske aksen i Dnlf. Det er fremmet forslag til en ny fagmedisinsk struktur i foreningen. Det vil i den forbindelse bli en diskusjon omkring LIS representasjon i ny struktur. 1. Ny kampanje – veiledning (Thea/Tiril)

FUGO er innstilt på å gå i gang med en ny kampanje med fokus på veiledning i spesialistutdanningen.  Dette vil være et samarbeidsprosjekt mellom FUGO og  spes.kom. Øre-Nese-Hals LIS-utvalg har ytret ønske om også å delta, og dersom dette fortsatt er et ønske fra deres side, er FUGO positiv til et samarbeid. Thea tar kontakt med leder av ØNH-utvalget, Ivar Vølstad. Marte Reigstad i spes.kom. stiller seg til disposisjon fra spes.kom. Planleggingen starter i april og tentativ oppstart av kampanjen vil være ved nyttår 2018. Det må søkes om midler fra pasientssikkerhet/kvalitetsfondet til Dnlf.  Thea stiller som representant i kampanjekomiteen og Tiril vil kunne fungere som konsulent. Disse to vil sammen med Marte Reigstad og sannsynligvis en representant fra ØNH-utvalget foreta en idemyldring rundt kampanjen før FUGOs styremøte i vår.


 1. Laparaskopiutvalg (Tiril)

Ingen ny info i forhold til fremtidig aktivitet.


 1. Websidene

Bilde av styrets representanter etterlyses.


 1. NGF

Ny spesialiststruktur har vært hovedtema siste tiden. 1. NFYOG/EBCOG

  • NFYOG skal ha telefonmøte i slutten av februar og møte i København i 27.-28. april.

  • Elisabeth Rosen fra Sverige er ny leder i NFYOG.

  • NFOG skal arrangere HRT-møte, ingen oppgaver for NFYOG.

  • Intet nytt om EBCOG


 1. ENTOG-utveksling

Årets utvekslingsland er Slovenia. Søknadsfristen går ut 31.01.17. Foreløpig få søkere. Vi har to plasser til disposisjon.

Det skal reklameres på FB , mail og på respektive sykehuset. Utvelgelse av kandidater kan avgjøres over mail.


 1. Gynekologen

  • Jenny Alvirovic er ny redaktør fra neste nummer

  • Anders skriver en teaser om forkurset

  • Idemyldring rundt potensielle intervjuobjekter. 1. Neste styremøter

Det planlegges et nytt møte i mars, deretter et møte i vår og et i september. Eksakt dato bestemmes snarlig via mail.

Vedlegg 1/1 Brev til NGFOslo 28/1-17FUGO takker spesialistkomitéen for et stort og grundig arbeid som legger grunnlaget for en fruktbar diskusjon og det som har potensiale for å bli et veldig godt spesialistprogram.  En konkretisering av kompetansekrav ønskes velkomment. Prosessen som foregår nå ut mot fagmiljøet, burde ideelt sett ha vært gjort i høst før første innsending til HOD, men vi har forståelse for at det var svært korte tidsfrister. Vi har mottatt det nye forslaget til læringsmål fra spesialistkomitéen, men velger i denne omgang å forholde oss til det opprinnelige forslaget da vi antar det er dette forslaget NGF kommer til å  kommentere tilbake til HOD på.


Videre vil vi presisere at FUGO har mange synspunkter som går på læringsaktiviteter og evalueringsmetoder, men at vi ikke kommenterer på dette nå, da det er læringsmålene HOD ønsker tilbakemelding på. Vi gir likevel kommentarer på prosedyreliste, det vil si antall inngrep/prosedyrer etc., da vi mener dette må inn i læringsmålene. Det er uklart hva den gamle prosedyrelisten som er vedlagt har for rolle og vi velger å se bort fra denne.


HOVEDSPØRSMÅL FRA HOD

 • 1) Er valg og utforming av læringsmål for de enkelte spesialitetene dekkende i forhold til kompetansebehovene.


I hovedsak dekker læringsmålene godt. Vi har noen tillegg til foreslåtte læringsmål (se under). I tillegg synes vi det er svært viktig å beholde dagens ordning med prosedyrelister. Oppnådd ferdighet bør være det endelige målet, men å ha utført et gitt antall inngrep vil fortsette å være et nødvendig virkemiddel for å tilegne seg kompetanse.  Vi mener at på samme måte som kirurgene og ortopedene har gjort, bør dette inn i læringsmålene og dermed forskriftsfestes. Det er presisert i høringsbrevet at dette er mulig:


Sitat: For enkelte spesialiteter vil læringsmål også omfatte minstekrav til antall prosedyrer. Dette vil først og fremst gjelde kirurgiske spesialiteter der et visst antall gjennomførte prosedyrer er nødvendig for å sikre kvalitet og pasientsikkerhet.


Faget vårt er et kirurgisk fag, og vi frykter utvanning av den praktiske delen av faget dersom dette ikke gjøres, og et ujevnt ferdighetsnivå for ferdigutdannete spesialister


2) Er læringsmålene praktisk gjennomførbare, for eksempel med hensyn til tilstrekkelig pasientgrunnlag, antall LIS med mer.


Foreslåtte læringsmål beskriver godt det som må kunne forventes behersket av en spesialist i gynekologi og obstetrikk. Det er få eller ingen av læringsmålene som kan tas bort. Hvis det antas at man skal oppfylle alle læringsmål i løpet av 5 år, hvorav 6 måneder på kirurgisk avdeling og 4,5 år på gynekologisk avdeling, må det betydelig bedre organisering til, og man kommer ikke utenom at det vil være behov for flere ressurser. Ved god organisering, mener vi at det med dagens antall LIS er oppnåelig at alle LIS oppnår kompetanse i tråd med læringsmålene i løpet av den planlagte utdanningstiden


GENERELLE KOMMENTARER OM PREMISSER FOR GJENNOMFØRBARHET:
VEILEDNING OG FORDYPNING

Arbeidet med å evaluere hver kandidat vil bli mye mer krevende og det forutsetter bedre struktur og kompetanse rundt veiledning og supervisjon. Veilederrollen må få en helt annen status enn den har i dag. Det må settes av tid og ressurser i alle avdelinger for å sikre at man har kompetente og gode veiledere. I tillegg må det implementeres rutiner som gjør at veiledningen og supervisjonen av hver kandidat følges opp skikkelig. Som NGF allerede er orientert om, har FUGO vedtatt å sette i gang et veiledningsprosjekt for å bedre veiledning allerede i dag. Dette vil utarbeides i 2017 og implementeres i 2018. Arbeidet vil foregå i samarbeid med spesialistkomitéen.


For at man skal kunne sikre en god spesialistutdanning er det svært viktig at det settes av tid i en travel arbeidshverdag til kompetanseutvikling utover det man oppnår ved daglig rutinearbeid. Per i dag  er det avsatt 4 timer per uke til fordypning. Med økende krav til evalueringer og dokumentasjon av oppnådde ferdigheter, pretest før hvert kurs og omfattende  kursprøve etter hvert kurs er dette et minimum av hva man må sette av i ny ordning. Det anses også svært viktig at tiden som settes av til fordypning planlegges lang tid i forveien og

opprettholdes, slik at spesialistkandidatene på en hensiktsmessig måte kan planlegge utdanningen.


KIRURGISK TJENESTE:

Vi er glad for at det er foreslått å videreføre kirurgisk tjeneste, og støtter en omlegging til et 6 måneders løp. Generell kirurgisk avdeling en viktig læringsarena for kirurgiske ferdigheter for svært mange og kirurgisk tjeneste er  også viktig for å tilegne seg bredest mulig kompetanse hva gjelder diagnostisering, og til dels behandling, av felles pasientgrupper. I tillegg legger en slik tjeneste et godt grunnlag for samhandling med andre spesialiteter.


Når tiden nå kortes ned, må det i etableres rutiner og eventuelle kurs som sikrer opplæring av kirurgiske ferdigheter i våre egne avdelinger. Et læringsmål som omhandler en definert introduksjonsperiode er én måte å sikre dette (se under)


OBLIGATORISKE KURS:

FUGO ønsker å rette oppmerksomheten mot det faktum at samtlige av de obligatoriske kursene innen Fødselshjelp og Kvinnesykdommer er svært teoretisk rettet. Det finnes kurs i praktisk obstetrikk og nå laparoskopi, men ingen av dem er obligatoriske. Kurset i basale kirurgiske ferdigheter er det vanskelig å få plass på. Vi mener omleggingen til ny struktur er en mulighet til å evaluere innholdet i den obligatoriske kursbiten ytterligere og få inn noe mer praktisk. En tanke som har vært diskutert, er at ALSO kunne øke kapasiteten sin og bli obligatorisk, gjerne tidlig i utdanningen. Vi støtter i tillegg spesialistkomitéens forslag om at det lages et introduksjonskurs for nye LIS.


KONKRETE KOMMENTARER TIL LÆRINGSMÅLENE:

FORSLAG NYE LÆRINGSMÅL:

1)Vi mener det bør være et læringsmål som kalles Oppnådd kompetanse etter 3 måneder for å sikre en introduksjonsperiode som  gjelder for alle LIS uavhengig av sykehus. Ved å legge inn et støt i  begynnelsen av utdanningen, vil læringsutbytte av de resterende årene i utdanning bli betydelig større. Vi har følgende forslag til ferdigheter/sertifiseringer/kunnskaper som bør være på plass innen tre måneder:


OBSTETRIKK:


Normal fødsel.

1. Gjennomgang av kardinalbevegelsene på fantom

2. Normal fødsel på fantom, støtteteknikk

3. Fosterovervåkning, STAN-sertifisering, opplæring i laktatmåling.

4. Delta på forslagsvis minimum 5 normale fødsler med jordmor, fokus på smertelindring, ikke-invasive tiltak for å fremme fødsel, vurdering av åpning og fremgang (partogram), CTG/STAN, forløsning, støtteteknikk, forløsning av placenta, vurdering av rifter.

Fødselskomplikasjoner:

Gjennomgang på fantom/teoretisk innføring:

1. Setefødsel

2. Tvillingfødsel

3. Feilinnstilling.

4. Forløsning med vakuum.

5. Forløsning med tang.

6. Manuell uthenting av placenta

7. Postpartumblødning.

8. Alvorlig preeklamsi/eklampsi

9. Store rifter, kjennskap til anatomi.


Keisersnitt

Teoretisk gjennomgang av inngrepet  med veileder

Assistere på minimum 5 sectio.


Svangerskapsoppfølging:

1. Kjennskap til utvikling av normalt svangerskap og oppfølging.

2. Kjennskap til vanlige svangerskapskomplikasjoner.

3. Gjennomgang av UL apparat med UL-jordmor.

Apparatets funksjoner

Innføring i aktuelle målinger, BPD, MAD, AC, HC, FL, AFI, PI i a. umbilicalis og a. cerebri media.  Orienterende organgjennomgang.

4. 1-2 dager med UL- jordmor.

5. Delta på svangerskapspoliklinikk med erfaren kollega 1-2 dagerGYNEKOLOGI:

1. Gjennomgang av ultralydapparatet med erfaren kollega.

2. Ultralydteknikk, vurdering av indre genitalia.

3. Vurdering av tidlig svangerskap med UL.

4. Innføring i prøvetakingsutstyr og teknikk, (forskjellige spekler, tenger, cervixcytologi, pipelle, spiralinnsetting, biopsiutstyr, kolposkop, SIS, mikroskopi). Ansvar; erfaren kollega, sykepleier pol.

5. Kjennskap til vanlige komplikasjoner i tidlig svangerskap og vanlige gynekologisk  problemstillinger

6. Delta på gynekologisk poliklinikk med erfaren kollega 3-4 dager.


Basal kirurgi:

1. Gjennomgang av operasjonsutstyr, inkludert instrumenter (alle siler), suturmateriale, laparoskopirack, diatermi, hysteroskop, håndvask og påkledning. Trygg kirurgi. Ansvar: erfaren operasjonssykepleier.

2. Gjennomgang av basale kirurgisk teknikker.

Innføring i bruk av instrumenter og knuter.

Innføring i «små» gynekologiske inngrep, revisio, abrasio, konisering etc.

Innføring i laparaskopiske ferdigheter, introduksjon til trening i boks/simulator. Ansvar: erfaren kollega

3. Laparoskopisertifisering i boks eller simulator?

4. Delta på  minimum 2 operasjonsdager.I forhold til gjennomføringer er det viktig at kandidaten får en veileder med en gang og at det er satt av tid og personale til å komme gjennom listen. Jordmødrene som skal ha en kandidat med seg (både på UL og på fødestuen) må være godt informert om hva det er forventet at kandidaten skal ha ut av deltagelsen. En operasjonssykepleier må få fri til å gå gjennom utstyr på operasjonsstuen. En erfaren LiS eller overlege må få fri for å gå gjennom fantomtreningen og gjennomgang av basale kirurgiske og laparoskopiske ferdigheter. Målet må ikke være at kandidaten skal tilegne seg fullstendige ferdigheter, men få inspirasjon og kunnskap i forhold til videre trening.


Et problemet med å få gjennomført en så detaljert liste er at man på de store sykehusene er seksjonert. Imidlertid vil de aller fleste gjennomføre introduksjonstiden sin på et lite sykehus hvor gynekologisk og obstetrisk drift i liten grad er delt. Evt. må man vente tre måneder før man blir seksjonert.


2) Kunnskap om priorieteringsveilederen


3) Dersom ikke forslag om introduksjonsperiode tas med, må det foreligge et læringsmål som kalles  for eksempel Strukturert gjennomgang, av teknisk utstyr (UL, laparaskopiutstyr, diatermi, operasjonsutstyr, kolposkop) – deler av dette står under læringsmål 15.1, men kanskje er det mer hensiktsmessig å ta noe ut av læringsmål 15.1 og lage et felles læringsmål under for eksempel Læringsmål 6, generell gynekologi.

KONKRETE KOMMENTARER TIL ALLEREDE EKSISTERENDE LÆRINGSMÅL:

1)Akademisk kompetanse

Her støtter vi Anne Eskilds forslag som fremstår som konkret, praktisk nyttig og gjennomførbart.

2) Flere steder er antallet som foreslår veldig lavt og bør økes, for eksempel

a) hysteroskopier (2, økes til for eksempel 10)

b) antall keisersnitt (30, økes til 50 som tidligere – viktig arena for å lære generelle kirurgiske ferdigheter. Bør spesifiseres at et visst antall skal være på premature barn (for eksempel 5, og et visst antall bør være gjort på kvinner med tidligere keisersnitt, for eksempel 15)

c) Hva skal antall UL-screening være? Det skal sendes 10 bilder. Hvis det det er det endelig antallet er dette for lavt. Det er mye læring i å følge trenede UL-jordmødre. Dagens antall som er 100 oppleves som høyt i forhold til andre listekrav. En passende mellomting mener vi vil være 50.