Norsk gynekologisk forening

2017

Styremøte 28.11.17

31. januar 2018

Møtereferat FUGO Styremøte. Overgangsmøte.

Tirsdag 28. november 2017. Klokken 10-16

Sted: Det Norske Radiumhospital

Til stede: Thea (møteleder, Oslo), Tiril (Ringerike, avtroppende styremedlem), Mathias (Skien, nytt styremedlem), Marianne (Tønsberg, sittet i FUGO styret i ca 6 måneder), Renée (Oslo/Bodø, avtroppende styremedlem), Ane (Levanger, fra kl 11:10, nytt styremedlem), Hilde (Oslo, nytt styremedlem, referent)

 

1)      Godkjenning av møteinnkalling og saksliste.

Innkalling og saksliste godkjent. Noe endret rekkefølge av saker ettersom Ane møter noe sent kl 11:10. Hilde velges som referent.

 

2)      Godkjenning av sist referat fra Årsmøtet 25.10.2017

Referatet gjennomgås i korthet. Godkjennes. 

 

3)      Budsjett

Avtroppende kasserer, Tiril, gjennomgår kort budsjettet som ble godkjent ved Årsmøtet. Oppsummert: FUGO styret disponerer NOK 60.000,-. Dette skal dekke møtevirksomhet for FUGO styret inkludert reiser til utenlandet i forbindelse med ENTOG møter og NFYOG møter. Reiseregninger sendes til VISMA. Beskjed sendes til kasserer slik at man holder oversikt over utgifter. Økonomien er god, vi har ikke tidligere oversteget budsjettet. Kasserer rapporterer inn til NGF.  ENTOG utveksling dekkes direkte av NGF, NOK 15.000,-.

 

4)      ENTOG utveksling – valg av kandidater

8 søkere. Prioriteringsregler bør oppdateres ved neste Årsmøte, men følger nåværende kriterier i år.

Arnbjørn Skadsem (Haugesund)

Marte Westvik (Stavanger/Førde)

2 reserve velges

1 uke frist for svar. Frist for innmelding til ENTOG er egentlig 1. desember og Eirin gir beskjed til ENTOG sentralt.

Forslag til endring i prioriteringsregler: motivasjon, dekke geografisk i Norge, språk.  

 

5)      Presentasjon av verv.

Styremedlemmene presenterer seg selv kort. Thea og Tiril informerer om ulike roller i styret.

Leder,

Nestleder

Sekretær – referat og booker møterom på Legenes hus

Kasserer – som beskrevet over

NFYOG – nordisk forening yngre gynekologer, innebærer en del reisevirksomhet

ENTOG – kontaktledd inn mot ENTOG, bør helst delta på ENTOG Generalforsamling

Gynekologen – ansvar for å melde inn saker til Gynekologen, eller skrive selv. Endoskopiutvalget – Marianne valgt inn for 2 år

Kursansvarlig – lage program, ta kontakt med forelesere, utarbeidet en «kjøreplan».

Websider/Facebook -

LIS representant i NGF styret – Anders Einum. Bør formalisere at denne personen skal være med i FUGO styret for å opprettholde en god kontakt.

 

Spesialistkomiteen – 2 LIS representanter, ikke nødvendigvis fra FUGO styret ved nåvræende tidspunkt (Marte Reigstad, Camilla Kleveland). Ideelt sett bør LIS representantene også være med i FUGO styret, dette bør vi jobbe med å formalisere.

 

6)      Forkurs

Kort oppsummering og tilbakemeldinger fra kursdeltagere. Overholdt budsjettet.

 

7)      Fuxx - Forening for utdanningskandidater innen xx spesialitet

Thea informerer kort om at Legeforeningen ønsker å endre styrestruktur for å skille bedre mellom  fagmedisin og rent fagforeningsarbeid. Man skal opprette et Faglandsråd (ca 70 representanter), der de ulike fagmedisinske foreninger skal være representert, også LIS. Fagstyret velges av Faglandsrådet, hvorav leder fristilles 50%.

Legeforeningen ønsker at det opprettes LIS foreninger for de ulike spesialitetene.

Den fagmedisinske aksen (Faglandsrådet og Fagstyret) får representanter i Landsstyret.

Anders deltok på konferanse i november. Besluttes på neste styremøte hvordan FUGO skal følge dette videre 

8)      Ny spesialistutdanning / Spes.kom

Helsedirektoratet har overordnet ansvar. Den nye utdanningen skal konsentreres rundt læringsmål som utarbeides i spes. kom. Høringsfrist var i april. Hdir vil kommer med et svar i januar/februar/mars. FUGO har ønsket at man beholder prosedyrelister, samt at kirurgiåret beholdes (evt. avkortes til 6 mndr). Helsedirektoratet ønsker ikke at prosedyrelister inkluderes direkte. Fremdeles usikkert om kirurgi vil inngå. Gruppe 1 og Gruppe 2 sykehus utgår.  Gamle regler inntil 2022. Man kan også søke etter nye regler. Regionale utdanningsutvalg, men beholder foreløpig samme kursportefølje.

 

Thea vil forhøre seg med ortopedene og kirurgene i forhold til læringsmål, om man har noe plan i forhold til media dersom man ikke får dette gjennom som man ønsker. Vil også ta kontakt med spes. kom. og informere om at vi i FUGO styret fremdeles syns det er viktig med kirurgiåret.

 

9)      Laparoskopiutvalg

Marianne overtar for Tiril. Fremme laparoskopi i Norge. Ønskelig med «basalkurs» i laparoskospi. Guri Majak, Anne Veddeng, Klaus Oddenes, Jelena Kisic, Stine Andreassen. Generealforsamling ved Årsmøte. Også kort informasjon om endoskopi registeret (NGR).

 

10)  Ny kampanje om endoskopitrening

Nødvendig med «tørrtrening». Eksempel fra Tønsberg, Marianne informerer. Fast trening 1 time i uken, sammen med overlege på D-box. Nye LIS må gjennom en del for å få slippe til på operasjonsstua. Krav til trening og sertifisering. Vi kan drive en kampanje i forhold til trening, men vi kan ikke implementere dette direkte ved sykehusene. Vi har ikke mandat til å innføre noe form for sertifisering.

 

Målet er å få til en treningsmodell. Nødvendig med støtte fra spes. kom. og NGF. Trenger kontaktperson ved alle sykehus. Marianne lager et utkast til en «treningsmodell» i laparoskopi. Finnes også en internasjonal standard. Kan søke penger til kampanje fra Legeforeningens fond, «Kvalitet og pasientsikkerhets fond» e.l.

 

11)  Websidene

Thea oppsummerer kort. Bør jobbes mer med fremover.

 

12)  NGF styremøte 27.11.2017

Anders Einum var til stede som FUGO styremedlem. Thea oppsummerer informasjon oversendt fra Anders. Neste NGF styremøte 6. februar. Malin vil representerer FUGO ved dette møtet da Anders ikke kan stille.

 

13)  NFYOG.

Thea oppsummerer kort fra sist styremøte i NFYOG. NFOG kongress i juni i Danmark. Tema for kongressen er Global Helse. Også et LIS arrangement i forbindelse med denne kongressen. Bør frontes via FUGO. Målet er å utveksle erfaring, lære av hverandre. Man ser på muligheten for en utveksling for LIS i forbindelse med dette, tilsvarende ENTOG utvekslingen. 2 FUGO representanter får dekket opphold og reise.

EBGOC, ikke noe nytt.

14)  Gynekologen

3 utgaver i året + 1 Årsmøteutgave. Neste frist 1. februar.

Forslag til innlegg: Presentere styret ved Marianne. Innlegg om kampanje i forhold til endoskopi i utgave02/2018

 

15)  Konstituering av styret 2018.  

Forslag, endelig konstituering ved neste styremøte

Leder – Thea

Nestleder – Anders/Marianne

Sekretær – Ane

Kasserer – Eirin

NFYOG – Thea og Hilde

ENTOG – Thea og Hilde

Gynekologen – Marianne/Eirin/Ane

Endoskopiutvalget – Marianne

Kursansvarlig – Hilde

Websider/Facebook – Mathias

NGF – Anders Einum (besatt)

Spesialistkomiteen – Camilla (besatt)

Tiril og Renee takkes for god innsats!

 

16)  Neste FUGO styremøte

Forslag 23. januar. Bestemmes på Facebook før jul.

 

Referent, Hilde Sellevoll, 03.12.2017