Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Norsk gynekologisk forening

2018

Styremøte 10.09.18

FUGO Styremøte
23. oktober 2018

Mandag 10. september 2018

Kl 10-14.30

Legenes hus, Oslo

Til stede: Marianne Omtvedt (Rikshospitalet), Thea Falkenberg Mikkelsen (Ullevål), Mathias Sonstad (Akershus), Hilde Sellevoll (Ullevål), Ane Bergquist (Levanger)

 • Godkjenning av møteinnkalling (Thea)

- Godkjent uten kommentarer.

 • Godkjenning av siste møtereferat (Thea)

- Godkjent uten kommentarer.

 • FUGO-kurs (Hilde)
 • Kurset er godkjent av legeforeningen
 • Diskusjon rundt logistikk og gjennomføring. Hilde har full kontroll. Delegerer ved behov. Alle i styret møter en time før kursstart for å hjelpe til med praktikaliteter.  
 • Mathias skal skrive innlegg på facebooksiden med påminnelse om FUGO-kurset
 • Laparoskopiutvalg (Marianne)
 • Intet nytt å rapportere siden forrige styremøte
 • Ny Laparoskopikampanje (Marianne)
 • Presentasjon av prosjektgruppe med veiledere
 • Går gjennom plan for kampanjen med oppstartsmøte, oppstart av selve kampanjen, loggføring av treningstimer.
 • Det er god oppslutning om informasjonsmøtet i Oslo 17.09.
 • Presentasjon av de ulike øvelsene for styret
 • Video av øvelsene skal legges ut på FUGOs nettside og facebookside
 • Informasjon om questback som kommer til å bli sendt til kontaktpersoner og alle deltakerne
 • NGF (Thea/Anders via mail/telefon)
 • Årsmøtet:
  • Diplomer: Vi har ferdige maler hos Allkopi. Vi må finne ut hvilke ”utmerkelser” som skal gis i år. Thea spør Anders og holder kontakt med allkopi
 • LiS-representant jury: 
  • Anders stiller
 • Generalforsamlingen på årsmøtet (formøte):
  • - Går gjennom agenda for gen.fors
  • - Torolf Holst-Larsen fra bioteknologirådet kommer for å informere om arbeidet med ny bioteknologilov
  • - Thea legger ut på facebookgruppa og nettsidene at alle medlemmer kan melde inn saker til FUGO innen 4 uker før generalforsamlingen. Saken(e) skal fremmes i generalforsamlingen. Anders sender ut mail til alle medlemmene i FUGO.
  • - Thea presenterer økonomi-delen
  • - Thea melder nye utvelgelseskriterier som sak som skal tas opp på generalforsamlingen.
  • - Thea melder forslag om ny statutt vedrørende LIS-representant i faglandsrådet.
  • - Vi fordeler oppgaver med å lage powerpoint-presentasjoner, presentasjonene sendes til Ane senest 18.10.18.
 • Faglandsrådet
 • Informasjon om faglandsrådet.
 • Thea møter på første møte som holdes den 26.09
 • Foreslås at et styremedlem (fortrinnsvis leder) i FUGO er representant, men at oppgaven kan delegeres til annet styremedlem. Tas opp i generalforsamlingen.

Gjennomgang av møtereferatet fra forrige styremøte i NGF.

 • Ny spesialiseringsstruktur/spesialitetskomitéen (Thea)
 • Diskusjon rundt den nye spesialiseringsstrukturen og implementering av den. Det er fortsatt mye som er uklart.
 • Ingen oppdatering fra spesialitetskomiteen siden forrige styremøte.
 • Websider/Facebook (Mathias)
 • Går gjennom medlemsforespørsler på FUGOs facebookgruppe
 • I høst skal det legges ut innlegg og filmer fra laparoskopikampanjen.
 • Det skal legges ut info om generalforsamlingen
 • Det jobbes videre med å registrere aktiitet på sidene.
 • Enes om å beholde den åpne Facebooksiden til FUGO som ble opprettet i forbindelse med spesialISH- kampanjen. Det skal ikke legges ned arbeid i å oppdatere denne, men den skal brukes ved behov for informasjon ut til andre enn LiS-medlemmene i den lukkede Facebook-gruppa.
 • Rekruttering nye styremedlemmer (Thea)
 • Valgkomite består av de 2 sist avgåtte styremedlemmene. Thea sender mail til Tiril, Malin og Rene.
 • Valgkomiteen fremmer forslag til nye styremedlemmer, General forsamlingen må velge dem.
 • Vi reklamerer på facebook og nettsidene at det er 2 plasser i styret på valg (men at en av de ønsker å sitte i styret i en periode til). Man kan melde sin interesse til valgkomiteen.
 • ENTOG (Thea/Hilde)
 • Vi går gjennom forslaget til utvelgelseskriteriene til ENTOG-utveksling. Godkjennes av styret, medlemmer orienteres på generalforsamlingen.
 • ENTOG-utveksling i Bergen i mai 2020 blir ved siden av konstituering av nytt styre den viktigste saken på overgangsmøtet i november i år. Thea og Hilde skal sette seg inn i veileder/vedtekter til da.   
 • Nytt curriculum er lansert.
 • Thea lager en sak til hjemmesidene om One2One exchange.
 • NFYOG/EBCOG (Thea/Hilde) 
 • Rapport fra NFYOG-møtet i Odense
 • Reklamere på nett for NFOG-fond, søknadsfrist 01.10. Hilde tar ansvar for å legge det ut på facebook.
 • Økonomi (Thea)
 • Alle reiseregningene har kommet inn.
 • Går gjennom regnskapet for 2017.
 • Gynekologen (Ane)
 • Intet nytt å rapportere. Vi har dekket saker ut året, vi må komme med en sak til februar-utgaven.
 • Neste styremøter (Thea)
 • 23.10.18 kl 20 hos Thea
 • 21.11 eller 22.11?
 • Eventuelt (Thea)
 • Ingen saker.