Norsk gynekologisk forening

2019

30. september 2020

Referat generalforsamling FUGO 2019

Scandic Hotel Havet, Bodø, 23.10.19 kl 17:30-18:10

Til stede fra FUGO-styret: Hilde Sellevoll, Anders Einum, Marianne Omtvedt, Mathias Sonstad

Til sammen 16 stemmeberettigede FUGO-medlemmer tilstede, inkludert 4 styremedlemmer.

1: Hilde Sellevoll valgt som ordstyrer, Mathias Sonstad valgt som referent.

2: Innkalling godkjent. Kort presentasjon av sittende FUGO styre og NGF styre.

3: Orientering om NGFs arbeid ved Anders Einum, inkludert viktige saker fra året som har gått.

4: Kort orientering om den nye fagaksen i legeforeningen. FUGO har en fast representant i Faglandsrådet, underlagt Fagstyret. Thea Falkenberg Mikkelsen (tidligere FUGO-leder) er valgt inn i Fagstyret (som én av to LIS) og representerer FUGO i Faglandsrådet.

5: Orientering om Endoskopiutvalget ved Marianne Omtvedt.

6: Orientering om «Boksen går!» ved Marianne Omtvedt. «Battle of the best» 23.10.19. Spørreundersøkelsen viser at LIS etter kampanjen har økt treningsmengde, økt motivasjon for å trene, men liten/ingen tid i hverdagen til å trene. Det er økt treningsmengde ved de avdelingene som har svart på undersøkelsen.

7: Orientering om NFYOGs arbeid ved Hilde Sellevoll. LIS oppfordres til å søke NFOG-fond.

8: Orientering om ENTOG ved Hilde Sellevoll. ENTOG-utveksling i 2018 til Frankrike. Utveksling i 2020 i Bergen/Norge.

9: Hilde Sellevoll presenterer regnskap for 2018. Det viser et overskudd på 8800kr. Godkjent ved akklamasjon.

10: Hilde Sellevoll presenterer budsjett for 2020. Det planlegges et nullbudsjett. Godkjent ved akklamasjon.

11: Informasjon om FUGO-kurs ved Mathias Sonstad. Årets kurs hadde tema «Grunnleggjande hysteroskopi». For neste år er det kommet forslag om adenomyose og endometriose. Medlemmer oppfordres til å komme med evt. andre forslag på e-post.

12: Valg av FUGO styre 2020.

Liva Helleland og Anders Einums ble valgt inn i styret for 2 år i 2018. Anders Einum presenterer valgkomiteens innstilling på øvrige 4 styreplasser og 1 varaplass.  Valgkomiteen har bestått av tidligere styremedlemmer Thea Falkenberg Mikkelsen og Tiril Tingleff. Det er levert følgende innstilling:

Plass nr 1: Hilde Sellevoll (gjenvalg)

Plass nr 2: Marianne Omtvedt (gjenvalg)

Plass nr 3: Mark Lewis Barbero (Bergen)

Plass nr 4: Øystein Bergøy (Stavanger)

Plass nr 5: Mathias Sonstad (gjenvalg) – vara

Valgkomiteens innstilling vedtatt ved akklamasjon.