Norsk gynekologisk forening

2020

Referat styremøte 11.12.20


Kl 10-15
Digitalt møte, Messenger
Deltagere: Hilde Sellevoll, Øystein Bergøy, Anders Einum, Mark Lewis Barbero, Marianne Omtvedt, Liva Helleland, Ann Cecilie Vaadal, Aslak Solhoff
22. mars 2021

1.      Godkjenning av møteinnkalling og saksliste (Sellevoll)

·         Godkjent med tillegg under eventuelt «tidlig ultralyd utdanning» ved Bergøy

2.      Gjennomgang av siste møtereferat (Sellevoll)

·         Ingen innsigelser

3.      Presentasjon av nye styremedlemmer og verv (Sellevoll + de respektive innehavere av vervene)

·         Alle styremedlemmer presenterer seg selv og tidligere styremedlemmer beskriver vervene som de har innehatt. De nye styremedlemmene forteller om sine interesser og ønsker for arbeid i FUGO-styret

4.      Debrief FUGO generalforsamling (Sellevoll)

·         FUGO generalforsamling fungerte godt digitalt. Antall deltagere var som forventet.

5.      FUGO kurs 2021 (Omtvedt)

·         FUGO-kurset i dagens form er ennå ikke inngått i den nye spesialistutdannelsen. Vi venter fremdeles på tilbakemelding. Omtvedt har planlagt et kurs; Adenomyose og Endometriose som skulle vært avholdt i 2020, men avlyst pga koronapandemien. Det er ønskelig at kurset vil bli avholdt ved neste årsmøte i Tønsberg 2021.

6.      NGF (Einum)

·         Det er innvilget et reisestipend på 20.000 kr til NFOG konferansen i Reykjavik 2021. Stipendet vil bli utdelt gjennom en abstract konkurranse. Vinneren presenterer på NGF årsmøte.

·         Ragnhild Schwartz har blitt valgt inn som styremedlem i spesialist komitéen.

·         Det arbeides med å utforme LiS opplæring med tanke på tidlig ultralyd ved uke 12.

7.      NFYOG (Sellevoll/Barbero)

·         Det ble avhold et digitalt styremøte 26.11. og Hilde deltok på møtet. NFOG kongress i Reykjavik 2021 er avlyst. Leder for NFYOG går av i 2021 etter den opprinnelige planlagte kongressen i 2021. Ettersom neste NFOG kongress er planlagt i Trondheim i 2023 er det foreslått at leder for NFYOG kommer fra Norge, men Hilde eller Mark ønsker ikke å stille til dette vervet.

8.      ENTOG (Barbero/Sellevoll)

·         Sellevoll har fått tilbakebetalt utestående utgifter fra ENTOG.

·         ENTOG exchange 2021 vil bli avholdt i Hellas 31.08 – 02.09. Venter fortsatt på avklaring fra ENTOG styret mht valg av representant fra Norge til ENTOG exchange.

9.      «Boksen går» og Laparoskopiutvalget (Omtvedt)

·         Oppsummering og veien videre.

10.  Ny kampanje – Praktisk obstetrikk - Get Pro

·         Samarbeid med Johanne Kolvik Iversen. Planen er å søke om midler våres 2021, men flere ting må på plass. Solhoff vil ta hovedansvaret for den nye kampanjen.

11.  Faglandsrådet (Thea Mikkelsen)

·         Det skal velges nye styremedlemmer til landsstyret og fagstyret. Hvis man skal velges om LiS representant, må man være LiS ved tiltredelse og dersom man blir spesialist i løpet av funksjonsperioden (som er 2 år), sitter man perioden ut. Forslag på kandidater sendes til Gry Bjørnstad innen 01.02.21. Valget vil bli holdt ved neste møte 20.04.21 og tiltrer stillingene 02.12.21.

12.  Introkurs (Omtvedt)

·         De to siste årene har en fra FUGO-styret holdt innlegg under den nye introkurset og dette har vært svært vellykket. Vi ønsker å fortsette med dette.

13.  Gynekologen (Bergøy)

·         Øystein Bergøy (FUGO) er redaksjonsmedlem. Neste frist er 10.02.21. Det er planlagt 3 innlegg.

14.  Økonomi (Helleland)

·         Budsjett og regnskap presenteres for 2020 og 2021.

15.  Nye spesialister (Sellevoll/Einum)

·         Einum har innhentet listen på nye spesialisert

16.  FUGOteket (Bergøy)

·         Bergøy fortsetter å gjøre den gode jobben han har gjort med utforming. Ønskelig at andre i styret bidrar med de kan. Layouten for siden har et forbedringspotensial.

17.  Webside (Sonstad)

·         Ikke snakket om grunnet Sonstads fravær. Anbefaler nye styremedlemmer å sette seg inn i websidene og lese aktivt vedtekter og lignende.

18.  Konstituering av nytt styre 2020 (Omtvedt)

·         Foreløpig plan for konstituering av FUGO – styre 2021

                                                              i.      Leder: Hilde Sellevoll

                                                             ii.      Nestleder: Øystein Bergøy

                                                           iii.      NGF: Anders Einum

                                                           iv.      Sekretær: Ann Cecilie Vaadal

                                                             v.      Økonomi/Kasserer: Aslak Solhoff

                                                           vi.      ENTOG: Mark Lewis Barbero/Hilde Sellevoll

                                                         vii.      NFYOG: Hilde Sellevoll/Mark Lewis Barbero

                                                       viii.      Kursansvarlig: Ann Cecilie Vaadal/Anders Einum

                                                           ix.      Webansvarlig: Mathias Sonstad

                                                             x.      Laparoskopiutvalget: Mark Lewis Barbero

                                                           xi.      Ny kampanje: Aslak Solhoff

                                                         xii.      Gynekologen: Øystein Bergøy

                                                       xiii.      FUGOtek: Øystein Bergøy

                                                       xiv.      Abort NGF verv: Liva Helleland

19.  Neste styremøte (Sellevoll)

·         Fredag 24.02.21 eller tirsdag 02.03

20.  Eventuelt

·         Tidlig ultralyd opplæring/utdanning (Bergøy)