Norsk gynekologisk forening

2020

Referat Generalforsamling 2020

10. november 2020

Generalforsamling på zoom 15.10.20 kl 19:00 – 21:00

Til stedet fra FUGO-styret: Hilde Sellevoll, Øystein Bergøy, Anders Einum, Marianne Omtvedt, Mathias Sonstad, Mark Lewis Barbero

Til sammen 17 stemmeberettigede FUGO-medlemmer tilstede, inkludert 6 styremedlemmer

Saksliste og møteinnkalling godkjent uten kommentar.
Hilde Sellevoll foreslått som ordstyrer, Mark Lewis Barbero foreslått som referent. Godkjent uten kommentarer.

Orientering om styrets arbeid
Kort presentasjon av sittende styre. Styret har holdt 4 styremøter i år; 2 vanlige styremøter og 2 på messenger, sistnevnte har også fungert godt.
NGF (Einum): Orientering om NGF-styret, dets arbeid og FUGOs rolle i NGF ved Anders Einum. Kort orientering om viktige saker i 2019 – 2020
Gynekologen (Bergøy): Orientering om FUGOs bidrag i Gynekologen ved Øystein Bergøy
FUGOtek (Bergøy): Orientering om FUGOteket ved Øystein Bergøy
Endoskopiutvalget (Omtvedt): Orientering om Endoskopiutvalget ved Marianne Omtvedt
«Boksen går» (Omtvedt): Orientering om «Boksen går» ved Marianne Omtvedt. Kampanjen er nå formelt avsluttet, men vi oppfordrer avdelingene sterkt til å kontinuere og legge til rette for laparoskopitrening
FUGO kurs (Omtvedt): Informasjon om FUGO-kurs ved Marianne Omtvedt. Planlagt kurs; Adenomyose og Endometriose, utsettes til 2021. Usikkerhet mht FUGO-kursets fremtid grunnet omlegging til ny spesialistutdanning. Inngår per i dag ikke i kurspakken i ny LiS ordning.
ENTOG (Barbero): Orientering om ENTOG ved Mark Lewis Barbero.
NFYOG (Sellevoll): Orientering om NFYOG ved Hilde Sellevoll. Oppfordrer til å søke NFOG fondet.

Hilde Sellevoll presenterer regnskapet for 2019. Det viser et overskudd på 13.584 kr. Godkjent uten kommentarer.

Hilde Sellevoll presenterer foreløpig regnskap og revidert budsjett for 2020. Foreløpig overskudd på 42.189 kr. Utover dette er det budsjettert med 10.000 kr for overgangsmøte i november/desember, men det er usikkert om dette vil la seg gjennomføre. Høy overskuddsbeløp er på grunn av lite reiseaktiviteter i forbindelse med styremøter samt at ENTOG Exchange 2020 i Bergen ble avlyst grunnet covid-19 pandemien. Foreløpig regnskap og revidert budsjett for 2020 godkjennes uten kommentarer.

Hilde Sellevoll presenterer budsjett for 2021. Neste år er usikkert med tanke på covid-19. Det legges opp til færre møter med fysisk tilstedeværelse. Budsjettet godkjent uten kommentarer.

Avstemning over saker. Det er ingen innkomne saker til generalforsamling

Valg av FUGO styre 2021

Hilde Sellevoll, Øystein Bergøy, Mark Barbero og Mathias Sonstad ble valgt inn i styret for 2 år i 2019 og er ikke på valg.
Marianne Omtvedt ønsker å avtre fra sin plass i styret. Liva Helleland er ferdig med sin 2-årsperiode og stiller ikke til gjenvalg. FUGO takker Omtvedt og Helleland for innsatsen i styret. Anders Einum er ferdig med sin 2-årsperiode og stiller til gjenvalg.
Hilde Sellevoll presenterer valgkomiteens innstilling på 3 ledige styreplasser. Valgkomiteen har bestått av Ane Bergquist og Eirin Haugli Falch. Det er levert følgende innstilling:

Anders Einum (Bergen)
Aslak Vimme Solhoff (Oslo)
Ann Cecilie Vaadal (Levanger)

Valgkomiteens innstilling vedtatt ved akklamasjon (stillhet).

Eventuelt. Ingen saker.