Norsk gynekologisk forening

2020

Referat styremøte 21.02.20

 

Fredag 21.02.2020 kl. 10- 16

Sted: Haukeland Universitetssykehus, Kvinneklinikken. Storken møterom 3. etg

Tilstede: Hilde Sellevoll, Marianne Omtvedt, Anders Einum, Øystein Bergøy, Liva Helleland, Mark Lewis Barbero

1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste (Hilde)

§  Godkjent uten tilføyelser

2. Gjennomgang av siste møtereferat (Hilde)

§  Ingen kommentarer. Referatet er tidligere godkjent per e-post.

3. Konstituering av FUGO-styret (Hilde/Marianne)

§  Leder: Hilde

§  Nestleder: Øystein

§  Sekretær: Mark

§  Kasserer: Liva

§  ENTOG: Mark og Hilde

§  NFYOG: Hilde og Mark

§  Kursansvarlig: Marianne (endometriose/adenomyose årsmøte 2020 i Tønsberg)

§  Webansvarlig: Mathias (vara)

§  NGF – representant: Anders

§  NGF – vara representant: Ane

§  «Abortkomité» for NGF: Liva

§  Laparoskopiutvalget: Marianne

§  Gynekologen: Øystein

Valgt inn for to nye år 2020: Hilde, Marianne, Øystein, Mark, Mathias

Ett år gjenværende i styret: Anders, Liva

4. ENTOG (Mark/Hilde)

·         ENTOG scientific meeting workshop er foreløpig ikke helt klar ettersom vi har ventet på svar fra en av foredragsholderne. Vi har nå prøvd å nå ut til en annen foredragsholder og venter på svar. Oppsummering av antall deltakere til utvekslingen. Fordeling til respektive sykehusene gjøres etter fristen for betaling av deltakeravgiften.

·         ENTOG scientific meeting og council vil ta sted i Grieghallen. Martine ved ENTOG executive skal kontakte CIC for å høre om disposisjon av rom mht workshopene.

·         Man ønsker å opprette en facebook side for kontaktpersoner ved de respektive sykehusene for å holde de informert og utveksle informasjon.

·         Velkomstsamling i Bergen skal holdes hjemme i hagen hos Anders. Dette vil starte kl 18:00 den 13.05.20. Bør sette opp mer nyansert budsjett.

·         ENTOG dinner skal holdes på Fløien Restaurant. Hilde har ordnet med reservasjon bord og skal kontakte Restauranten mht meny. Budsjettet er ca. 100 Euro per person.

·         ENTOG executive ønsker skriftlig formalia mht behov for MRSA prøvetaking før utveksling. Hilde prøver å ordne dette igjen.

5. NGF (Anders)

§  Kort rapport fra Anders. Liva har blitt valgt inn til NGFs «abortkomité».

6. Økonomi

§  Revurderes ved neste styremøte. Liva tar kontakt med Eirin for siste oppdatering.

7. «Boksen går» kampanjen (Marianne/Liva)

§  «Boksen går» kampanjen er formelt avsluttet. Det er fortsatt noe midler til disposisjon. Har fått tillatelse fra legeforening å kunne bruke midlene ut året 2020. Dette skal gå til publisering av abstract i EBCOG samt kursavgift for Marianne og Liva for deltagelse for å holde «talk» i EBCOG. Nye diplomer skal lages og printes. Det skal tilslutt lages en rapport som legeforening skal ha. Det er planlagt å holde ny konkurranse på årsmøte i Tønsberg 2020.

§  Hvordan kan «boksen går» kampanjen gå videre? Kort brainstorming. Kan kampanjen videreutvikle seg til at det kan inkludere de andre nordiske land med samarbeid med NFYOG? Hvis dette blir aktuelt, kan man søke midler fra NFOG.

§  GET PRO kan være aktuelt som neste kampanjen etter «Boksen går». Man bør da samarbeide med Johanne Kolvik-Iversen.

8. Webside (Hilde)

§  FUGO har nytt webside utseende. Hilde tar kontakt for endringer.

§  Forslag om å opprette et bibliotek på hjemmesiden over anbefalte artikler, podcasts, videoer, linker etc. Øystein legger har mye på lager som kan legges ut litt etter litt. Det bør også annonseres på facebook siden når en legger ut nye ting. Hva bør dette biblioteket kalles? «FUGOtek»

§  Nettredaktør i NGF, Inga Vengen har spurt om tillatelse om hun kan legge ut post på FUGO facebook siden.

9. Gynekologen

§  Planlagte artikler:

                - FUGO kurs ved årsmøte 2020 Tønsberg: Endometriose/Adenomyose. (Marianne)

                - «Boksen går» kampanjen. (Marianne)

                - Om det nye «FUGOteket» på hjemmesiden med artikler, podcast, hjemmesider, videoer etc. (Øystein)

                - Det hadde vært fint å få med rapport fra ENTOG utvekslingen i mai i Gynekologen før sommeren, må da ta kontakt med redaktøren. (Hilde/Mark)

10. NFYOG (Hilde)

§  Det er planlagt styremøte i København 19-21. April 2020. «Are you ready to be a specialist?» spørreskjema trenger å bli oversatt for å kunne sende ut til erfarne LiS og ferske spesialister, på tvers av de nordiske landene for å kunne sammenligne utdanningsløpene i de ulike landene.

11. Laparoskopiutvalget (Marianne)

§  Anne Veddeng er valgt som ny leder. De har nå planer å holde 2 laparoskopikurs for gynekologene.

§  «Basalkurs i laparoskopisk kirugi» (Gynekologisk kirurgi trinn I). Tittelen er misvisende mht innholdet på kurset.

§  «Adnex-kirurgi»

12. Neste styremøte

13.05.20 i forbindelse med ENTOG utvekslingen.

13. FUGO kurs (Marianne)

§  Årets tema blir Endometriose/Adenomyose. Marianne har allerede begynt planlegging mht til innholdet som rettes mot læringsmålene samt kursholderne. Innholdet bør fokuseres på diagnostikken, og det ikke kirurgiske behandlingen.

14. Spesialitetskomiteen (Hilde)

§  Kristine Heien-Hansen er LiS repesentant i Spesialitetsskomiteen. Brev angående kurs-porteføljen i denne nye spesialistordninger er sendt til helsedirektoratet. Foreløpig ikke noe endelig svar.