Norsk gynekologisk forening

2020

Referat styremøte 24.09.20

10. november 2020

Hjemme hos styreleder (Schleppegrellsgate 1, 0556 Oslo) og via Messenger

Tilstede fysisk: Hilde Sellevoll, Anders Einum, Marianne Omtvedt og Mark Lewis Barbero.

Via Messenger: Øystein Bergøy og Liva Helleland

Godkjenning av møteinnkalling og saksliste (Hilde)

Ingen innsigelser

Gjennomgang av siste møtereferat (Hilde)

Ingen rettelser eller tillegg

NGF (Anders/Hilde)

Hilde var tilstede ved sist NGF-styremøte – lavere aktivitet grunnet Covid-19.
Bioteknologiloven – kort orientering om arbeidet med implementering av ny bioteknologiliv. Hvem/hva/hvordan skal 1. trimester fosterdiagnostikk utføres? Jordmor? lege?. Hvis arbeidet skal utføres av lege, hvordan skal dette løses iht spesialistutdanningen?
«Jordmor-kan» kampanjen – jordmor ønsker å kunne følge alle gravide mht svangerskapsomsorgen og postpartum kontrollene i primærhelsetjenesten. Fastlegene har skrevet et debattinnlegg i Tidsskriftet.
Spesialistkomiteen – Camilla Kleveland går ut som leder. Kristine Heien-Hansen fortsetter som vara. FUGO skal utnevne en ny LiS til spesialitetskomiteen. Det bør være en kandidat som er i den nye spesialist ordningen. Anders og Øystein tar ansvar for dette videre.
Anders og Hilde har svart ut høring angåens faglandsrådet og støtter forslaget om minst 25% LiS representasjon.

ENTOG (Hilde/Mark)

Hilde venter fremdeles å få betalt kr. 6201,70 fra ENTOG sentralt. Det er utgifter i forbindelse med tilbakebetaling av deltakeravgift til årets ENTOG utveksling 2020 grunnet valutakurs endring.  
ENTOG exchange 2022 planlegges i Norge. Forberedelesene starter i 2021.
LiS gratis tilgang til ISUOGs web ressurser og tidsskrifter er ikke en enkel prosess mht at sykehusene må ha offisiell tilknytning til ISOUG og det er sykehusene selv som må søke om gratis LiS tilgang.

NFYOG (Hilde)

Søknadsfrist NFOG fond 1. oktober
Nordisk lærebok på engelsk er lansert. Lenke til læreboken lanseres på FUGO sine sider. Læreboken er rettet primært til medisinstudenter.
NFOG konferanse 2021 i Reykjavik er planlagt den 13-16.07.21. Innsending av abstrakt fra september 2020. Det planlegges å presentere «Boksen går» kampanjen.
NFYOG session vil være om hvordan å inspirere unge kollegaer til forskning.
Hilde jobber fortsatt med norske versjonen av spørreskjemaet.

Endoskopiutvalget/ «Boksen går» (Marianne)

Endoskopiutvalget har hatt lite aktivitet og møter grunnet Covid-19 pandemien. Det er usikkert om kurset som er planlagt i desember 2020 vil bli holdt.
«Boksen går» kampanjen skulle presenteres på EBCOG konferansen 2020, men kongressen ble utsatt til 2021. Planen er å presentere «Boksen går» under NFOG konferanse 2021 i Reykjavik. Man ønsker å søke om resterende midler kan bli overført til 2021 for å kunne reise til NFOG konferansen 2021. «Boksen går» oppfordrer alle å fortsette med trening og oppfordrer alle avdelingene til å ta ansvar mht videre trening fremover.

Økonomi (Liva)

Regnskap for 2019 er ferdigstilt og viser et overskudd på kr 13.584. Dette er grunnet lite bruk av midler, i hovedsak til ENTOG/NFYOG aktiviteter.
Regnskapet for 2020 viser et foreløpig overksudd, og dette igjen grunnet pandemien da det er avhold få fysiske møter.
Budsjett for 2021 ferdigstilles og godkjennes av styret.
Dette vil bli presentert ved generalforsamlingen.

FUGOtek (Øystein)

Vellykket lansering på FUGOs nettsider og omtales på Facebook. Vi har fått gode respons til FUGOtek og vi skal prøve å fylle på annen hver uke.

Gynekologen (Øystein/Hilde)

Frist for neste utgave er 04.11.20. Planlagte innlegg gjennomgåes.

GynZone (Hilde)

GynZone ønsker å gi oss en gratis demostasjon av hva de har å tilby. Dette vil gi FUGO muligheten å vurdere og se hva de har å tilby til og kan videreformidle det til resten av LiS i landet.

FUGO generalforsamling (Hilde)

Generalforsamlingen vil bli holdt virtuelt torsdag 15.10.20 kl 19:00 - 21:00. Legeforeningen vil bistå med hjelp. Marianne og Hilde organiserer.
Fysioterapeut/sexolog er invitert, evt. gynekolog om vulvalidelser inviteres.
Valg av 2 nye styremedlemmer, ønskelig med kandidater fra Helse Midt og Nord. Anders stiller til gjenvalg. Marianne og Liva går ut. Valgkomiteen jobber med endelig innstilling.
Det kunngjøres ferdigspesialister og utdeling av diplomer vil skje neste år.

Ny kampanje

Aktuell kampanje mht praktisk obstetrikk med GetPro i samarbeid med Johanne Kolvik Iversen. Vi ønsker å søke midler til våren 2021 og planlegger oppstart 2022.

Websider (Hilde)

Tilstrebe å ha de mest aktuelle nyhetene og det FUGO driver med mest tilgjengelig.

Neste styremøte

Neste styremøte vil være overgangsmøte mellom gammelt og nytt styre. Det er planlagt fysisk møte i Oslo 11.12 eller 27.11, avhengig av smittesituasjon.