Norsk gynekologisk forening

2020

Styremøte 09.06.20 kl 19:00

27. august 2020

Styremøte 09.06.20 kl 19:00

Styremøte på Messenger

Til stede:

Hilde Sellevoll, Anders Einum, Øystein Bergøy, Mathias Sonstad, Liva Helleland

1.      Godkjenning av møteinnkalling og saksliste (Hilde)

Ingen innsigelser.

2.      Gjennomgang av siste møtereferat (Hilde)

Ingen rettelser eller tillegg.

3.      NGF (Anders)

Etterutdanning for spesialister – ny struktur ferdigstilles. Kjøreregler for arbeid med veiledere er snart ferdigstilt, det inngår at en skal tilstrebe LiS i alle kapitler. God respons fra NGF-styret på vår kronikk i Vårt Land.

4.      ENTOG (Hilde/Mathias)

Mathias og Hilde deltok på Council-møte på Zoom 30/5. Det ble besluttet etter avstemning at ENTOG utvekslingen 2022 skal avholdes i Norge. Alle deltakere er nå tilbakebetalt for den avlyste utvekslingen i Bergen i år. Forørvig ble det gjort en oppsummering av ENTOG-året. Som ENTOG-medlem får LIS gratis tilgang til ISUOGs webressurser og tidsskrift. Vi vil se nærmere på dette og annonseres dette til våre LIS på Facebook.

5.      Innlegg i Vårt Land (Øystein)

Evaluering i plenum. Diskusjon om publikasjonsstrategi. Generelt gode tilbakemeldinger, promotering av det publiserte innlegget på våre Facebook-sider kunne vært gjort bedre. Styret sier seg fornøyd med arbeidet på kort frist, og kunne ønske å skrive flere innlegg. Mulige tema diskuteres.

6.      Økonomi (Liva/Hilde)

Ferdigstilt regnskap for 2019 viser et overskudd på 13.584 i forhold til budsjett, i hovedsak pga lite brukt midler til ENTOG/NFYOG-aktiviteter. Regnskap for 2020 ser greit ut foreløpig og på grunn av pandemien og få avholdte møter, kommer vi sannsynligvis til å gå i overskudd også i år.

7.      «Boksen går» (Marianne/Hilde)

Innlegg kommer i årsmøteutgaven. Penger for 2020 er søkt overført til 2021 pga pandemien.

8.      «FUGOtek» (Øystein/Mathias)

Lanseres på nett før sommeren og i neste Gynekologen.

9.      Gynekologen (Øystein)

Neste frist september 2020. Øystein vil ta kontakt med redaktør i forhold til neste nummer ettersom det ikke blir årsmøte.  Øystein skriver om FUGOteket. Innlegg om «Boksen går».

10.  FUGO Generalforsamling (Anders/Hilde)

Avholdes på nett, tar sikte på onsdag/torsdag uken før generalforsamlingen i NGF. Vil forsøke å ha et spennende faglig innlegg først, for eksempel sexologi. Hilde ser på dette. Valg av styremedlemmer. Snakker om hvem som ønsker å fortsette til neste år. Trenger sannsynligvis 1-2 nye styremedlemmer. Valgkomiteen informeres, ønsker kandidater med mer geografisk spredning.

11.  NFYOG (Mark/Hilde)

Avholdt styremøte på nett 26.05.20. Ønskelig at Norge lager et eget spørreskjema. Hilde lager et komprimert utkast som sendes rundt på mail, ber også om innspill fra spesialitetskomiteen. Man får evaluere responsen og hva som kommer tilbake fra NFYOG etter første innsending før man eventuelt viderefører spørreundersøkelsene.

12.  Websider (Mathias)

Nytt FUGOtek er nesten klart, ikke publisert.

13.  Neste styremøte

15/9 Bergen med middag etterpå – dersom smittereglene tillater det. Endelig beslutning taes i august og vi venter med å bestille billetter til da.