Norsk gynekologisk forening

2020

Referat styremøte 11.05.20

10. september 2020

Styremøte 11.05.20 kl 19:00

Styremøte på Messenger

Tilstede: Hilde Sellevoll, Marianne Omtvedt, Øystein Bergøy, Anders Einum, Mathias Sonstad, Mark Lewis Barbero

1.       Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

·         Godkjent uten tilføyelser

2.       Gjennomgang av siste møtereferat

·         Ingen kommentar. Referat godkjent og lagt ut.

3.       NGF

·         Ved styremøte ble det vedtatt at årsmøte i Tønsberg 2020 utsettes i 1 år. Generalforsamling må holdes i høst mht til formaliteter som regnskap, budsjett osv. Planlagt å holdes i oktober 2020 på nett.

·         Abortsaken blir utsatt.

·         Tilstrebe 1 LiS i hver kapittel i den nye veileder i gynekologi, men siden vedtaket ble godkjent sent, er det ikke gjeldende i denne omgangen. Oppstart er utsatt til 01.06.20.

4.       ENTOG

·         ENTOG utvekslingen 2020 i Norge er avlyst grunnet Covid-19. Dette ble vedtatt sammen med ENTOG executive og EBCOG.

·         Nå jobbes det med tilbakebetaling til deltakerne. Grunnet verdien i EURO er sterkere enn NOK i disse tider, er det beregnet ca. 15000kr i underskudd. ENTOG executive kompenserer for dette.

·         Neste EBGOG kongress holdes i Polen 2022. Norge har blitt forespurt om vi ønsker å stille til valg som vertsland for ENTOG utvekslingen 2022. Styremedlemmene ved FUGO ønsker å søke om dette da grunnarbeidet for arbeidet er lagt til. Hilde sender mail til ENTOG executive.

·         ENTOG council meeting holdes 30.05.20 via nett. Det skal velges ny kasserer. Hilde og Øystein evt. Mathias stiller.

5.       Økonomi

·         Oppdatering rregnskap fra 2019: Liva Helleland har foreløpig ikke mottatt regnskapet fra året før. Av 60 000kr som var budsjettert, er føreløpig 34 000kr brukt per september 2019.

·         Budsjett for 2020 er samme som i fjor. Sannsynlig vil man bruke mindre av pengene grunnet Covid-19 og mindre reising i forbindelse med styremøter.

6.       «Boksen går»

·         Pengestøtte har blitt godkjent å kunne brukes ut året. Ønsker å søke om 1 år utsettelse grunnet Covid-19 situasjon.

·         Innlegg i gynekologen utsettes til neste nummer

7.       «FUGOtek»

·         Materialene har blitt lagt ut på Facebook og FUGO sine sider.

·         Diskusjon rundt hvordan materialene skal inndeles mht nivå og faglig inndeling samt hvordan designet skal se ut på websiden

·         Promotering av «FUGOtek» via Facebook, Gynekologen, FUGOs nettsider og evt NGF. Annonsering av «FUGOtek» innen 1-2 uker

8.       Gynekologen

·         Planlagte innlegg i orden.

9.       FUGO-kurs 2020

·         Siden årsmøte 2020 er avlyst, avlyses også FUGO-kurset 2020. Hilde Sellevoll kunngjør dette via Facebook

·         FUGO-kurset er foreløpig ikke inkludert i den nye spesialistutdanningen, og det er fremdeles usikkerhet om kurset blir inkludert i den nye kursporteføljen.

·         Det må likevel avholdes generalforsamling, sannsynligvis blir dette på nett.

10.   NFYOG

·         Det ble avholdt styremøte på nett 26.04.20.

·         Sverige og Danmark har laget spørreskjema til nylig ferdige spesialisert mht vurdering av utdanning og kompetanse. Ønskelig at Norge gjør det samme.

·         En del spm rundt dette. Hvordan kan dette brukes i Norge? Utbytte? Spørsmålene må forkortes. Sammarbeide med speskom eller NGF om dette? Hvordan får vi kolleger til å besvare spørreskjema?

·         Neste møte 26.05.20

11.   Websider

·         Oppdatering av nettsiden.

12.   Neste styremøte

·         Avholder et kort styremøte på nett før sommeren. Hilde legger ut forslag på nett.