Om kampanjen

Boksen går logo
Boksen går logo

”BOKSEN GÅR!” – LAPAROSKOPITRENING FOR LIS

Bakgrunn for kampanjen

”Boksen går!” – Laparoskopitrening for LIS – er en kampanje i regi av FUGO (Forening for Utdanningskandidater i Gynekologi og Obstetrikk.) Målet for kampanjen er å implementere og inspirere til strukturert, kontinuerlig laparoskopitrening ved alle gynekologiske avdelinger i Norge. Laparoskopi er i dag førstevalget over laparotomi ved et flertall gynekologiske inngrep. Overgangen til laparoskopi krever helt andre kirurgiske og tekniske ferdigheter som kan og må̊ simuleres utenfor operasjonsstuen. Motoriske ferdigheter og øye/hånd koordinasjon trenes på̊ boks/simulator, som krever en egeninnsats, men strukturert veiledning i treningen er essensielt. Dagens status er at de færreste avdelingene har dette implementert i arbeidshverdagen.

LIS er bevisst på̊ treningsbehovet og ønsker å trene mer på̊ laparoskopiske ferdigheter. Spørsmålene mange fort stiller seg er: Hvor skal det trenes? Hvilke øvelser? Når skal det trenes? Hvem kan veilede? Manglende tilrettelegging for trening legger en demper på̊ motivasjon og gjennomføringsevne. ”Boksen går!” ønsker med kampanjen å tilby et komplett opplæringsprogram med konkrete laparoskopiøvelser med tidskrav, instruksjonsvideoer, sertifiseringer og forslag til gjennomføring lokalt. Målet for kampanjen er å:

 • Sikre basale ferdigheter i laparoskopi
 • Gi økt motivasjon for laparoskopitrening og en raskere læringskurve
 • Skape trygge LIS og overleger som veileder/assisterer LIS
 • Redusere operasjonstid
 • Øke pasientsikkerheten

Planleggingsfase

Kampanjen har fra våren 2018 vært i en planleggingsfase. Prosjektgruppen har rekruttert interesserte gynekologer som kontaktpersoner lokalt.  Hver avdeling skal ideelt sett ha to kontaktpersoner, en LIS og en overlege.

Kampanjen har vært annonsert på̊ FUGO og NGF sine facebook-sider, samt i Gynekologen - og responsen har vært stor! Et vellykket infomøte for kontaktpersoner ble gjennomført 17.09.18., med representanter fra  26 av 30 påmeldte gynekologiske avdelinger. 

Tema for møtet var:

 • informasjon om kampanjen, dens bakgrunn og formål
 • Dele erfaringer fra avdelinger som allerede driver med strukturert laparoskopitrening
 • demonstrere de ulike laparoskopiøvelsene
 • informere om sertifisering del 1 og 2
 • Forslag til praktisk gjennomføring lokalt med frisetting av tid til trening
 • Gjennomgang av hvordan treningstimer, med og uten veileder, skal loggføres

Økonomi

Midler er innvilget fra FUGO og fra Legeforeningens fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Det er søkt om ytterligere økonomisk støtte fra NFOG. Kampanjen støttes av Norsk Gynekologisk Forening og Endoskopiutvalget.

Prosjektgruppe

Bak kampanjen står en engasjert prosjektgruppe med veiledere:

Prosjektgruppe:

 • Marianne Omtvedt (nestleder FUGO, LIS Oslo Universitetssykehus)
 • Ane Bergquist (medlem FUGO, LIS Sykehuset Levanger)
 • Renate Torstensen (medlem Spesialitetskomiteen, LIS Nordlandssykehuset Bodø)
 • Liva Helleland (LIS Haukeland Universitetssjukehus)
 • Veiledere:
 • Klaus Oddenes (leder for Endoskopiutvalget, overlege Haugesund Sjukehus)
 • Anne Veddeng (medlem Endoskopiutvalget, overlege Haukeland Universitetssjukehus)
 • Siri Skrøppa (overlege Sykehuset i Vestfold)

Fremdriftsplan

Kampanjestart mandag 29.10.18. Varigheten av kampanjen vil i første omgang bli 1 år.

Prosjektgruppen har utarbeidet en powerpoint presentasjon om kampanjen som brukes til internundervisning lokalt i forkant av kampanjestart. Elektronisk spørreskjema sendes ut og skal besvares av alle deltagere før oppstart. 

Hva kan din avdeling gjøre?

Det er frivillig å delta i kampanjen, men prosjektgruppen har som mål å få alle gynekologiske avdelinger med på̊ ”Boksen går!”.

Dette er hva din avdeling kan gjøre for vellykket kampanje:

 • Legge til rette for laparoskopitrening.
 • Minimum av utstyr som kreves er: 
 1.  Treningsboks. Type boks er opp til hver enkelt avdeling. Standard boks med skjerm og kamera er godt nok.
 2. 2 fattetenger, 2 nåleholdere, 1 saks og suturmateriale

Ved spørsmål er det bare å ta kontakt med oss i prosjektgruppen: fugokampanje@gmail.com