FUGO-lederen april 2005

V/ Elisabeth Wik: "Hvem er denne damen?", spør du kanskje. Svaret er "lederen for FUGO 2005". Så vet du det. "Og hva eller hvem er FUGO?", spør noen.

 Jeg går da raskt over til den viktige saken - å presentere Forening for utdanningskandidater i gynekologi og obstetrikk (FUGO) for dem som ikke kjenner foreningen og å gi en oppdatering på hva styret i FUGO jobber med i disse dager.

FUGO jobber med forskjellige saker relatert til utdanningen innen vårt fag.

Vi representerer også leger i spesialistutdanning i blant annet Norsk Gynekologisk Forening, i Spesialitetskomiteen for fødselshjelp og kvinnesykdommer, i de nordiske og europeiske assistentlegeforeningene (hhv. Nordic Federation of Young Obstetricians and Gynaecologists, NFYOG og European Network of Trainees in Obstetrics and Gynaecology, ENTOG) og i Permanent Working Group (en undergruppe i det europeiske YLF).

Ett av FUGO-styremedlemmene er også redaksjonsmedlem i Gynekologen.

FUGO har tidligere fått spørsmål vedrørende foreningens livsberettigelse; trenger vi denne foreningen? Når styret ut til sine medlemmer med den informasjon de ønsker å gi? Får utdanningskandidatene de tilbudene foreningen kan gi?

Det sittende styret jobber blant annet med å gjøre FUGO kjent for alle leger i spesialistutdannelse innen gyn/obst og å få ut informasjon til så mange som mulig når det gjelder kurs/seminar/utveksling/utdanningsnytt som utdanningskandidatene tilbys via FUGO og de nordiske og europeiske organisasjonene der vi er representert.

Det er ingen enkel sak å nå alle medlemmene våre med informasjon, men vi jobber i disse dager med saken. For å gjøre kjent utdanningsnytt og arrangementer for leger i spesialistutdanning, er vi avhengige av at dere bruker tilgjengelige info-kanaler som FUGO sine nettsider og Gynekologen.

Styret i FUGO ønsker å være en aktiv forening for utdanningskandidatene i faget vårt og vi vil bruke Gynekologen til å presentere noen av de aktivitetene vi for tiden jobber med. Se etter overskriften FUGO-nytt i Gynekologen f.o.m. denne utgaven.

Jeg regner med at medlemmene våre kjenner NGF´s årsmøtevedtak fra 2004 i forhold til avvikling av Årsmøtet og samhandling med industrien. Som en konsekvens av årsmøtevedtaket, og så lenge det ikke omgjøres, vil ikke Årsmøtet gi tellende timer i spesialistutdanningen og vi kan ikke søke Legeforeningens Fond III om refusjon av reise og opphold.

Årsmøtevedtaket la føring på NGF om å utrede og iverksette stimuleringstiltak for leger i spesialistutdanning. Dette har NGF-styret gjort.

Styret i NGF ba om innspill fra FUGO vedrørende stimuleringstiltak som kunne være aktuelle å iverksette. Av forslagene som ble diskutert, ble det bestemt at leger i spesialistutdanning betaler halv deltageravgift ved påmelding til Årsmøtet før 20. juni. I tillegg vil NGF dele ut reisestipend på kr 2000,- til leger i spesialistutdanning som sender inn abstracts til Årsmøtet.

I denne saken hadde FUGO et fint samarbeid med moderforeningen vår, NGF.

Vi i FUGO-styret er spent på hvor mange leger i utdanningsstillinger som kommer til årets NGF-Årsmøte i Stavanger. Jeg håper at leger i utdanningsstillinger bruker stimuleringstiltakene NGF har gitt oss. Samtidig lover jeg at FUGO, sammen med NGF, vil følge nøye utviklingen i forhold til deltagelse av leger i spesialistutdanning på NGF-Årsmøtet Funnene tas med i evalueringen av løsningen, som skal gjøres på Årsmøtet i 2006. Jeg mener det er viktig at vi som utdanningskandidater er tilstede på Årsmøtet i NGF - vi er jo fremtiden i foreningen!!

Avslutningsvis vil jeg komme med en oppfordring til våre medlemmer, legene i spesialistutdanning i gyn/obst:

  • Du som kjenner NGF og FUGO; gjør foreningene kjent for dine kollegaer!
  • Du som kjenner oss - engasjer deg! FUGO blir en bedre forening for sine medlemmer dersom medlemmene engasjerer seg i FUGO-saker og svarer på forespørsler vi kommer med.
  • Bruk tilbudene vi kommer med, som for eksempel ENTOG-utvekslingen og Malmø-seminaret
  • Gi styret tilbakemeldinger og innspill på for eksempel saker dere ønsker vi skal jobbe med!

På vegne av FUGO-styret 2005, ønsker jeg alle Gynekologens leser en god sommer!