Styremøte 06.02.15

 

 

Møtereferat styremøte FUGO

Legenes Hus, Oslo fredag 06.02.2015 kl. 10.00-16.00 

Tilstede: Helene Fjeldvik Peterson, Erica Hove, Tiril Tingleff, Thea Falkenberg Mikkelsen, Elise Thoresen Sletten

Fraværende: Cathrine Fiskum, Camilla Kleveland

Møteleder: Helene Fjeldvik Peterson

Referent:  Elise Thoresen Sletten

 

Godkjenning av møteinnkalling

 

Godkjenning av referat fra styremøte 01.12.14

Godkjent uten endringer

 

Presentasjon og gjennomgang av nytt styre

Helene presenterte det nye styret med følgende ansvarsfordeling:

Helene Fjeldvik Peterson                                             Leder / ENTOG / NFYOG

Erica Hove                                                                   Nestleder / webansvarlig/ENTOG

Tiril Tingleff                                                                Kasserer /  NFYOG

Thea Falkenberg Mikkelsen                                         Kursansvarlig

Cathrine Fiskum                                                          Sekretær / Gynekolgen

Elise Thorsen Sletten                                                   NGF-sekretær

Camilla Kleveland                                                        Vara / Spesialitetskomitéen

 

Elise sender oppdatert liste over styret til Agnethe Lund i Gynekologen.

 

Økonomi v/Tiril

Regnskap 2014 og budsjett 2015 ble gjennomgått. Til disposisjon 2014 hadde vi 90 000 kr. Av disse var 15 000 kr øremerket ”Gi kniven videre” og 15 000 kr øremerket ENTOG-utveksling. Registrerte utgifter 2014 pr i dag er 23 523 kr, men trolig mangler det noe her. Det minnes om at styremedlemmer må huske å sende beskjed til Tiril om beløp når det sendes reiseregning til Visma i forbindelse med FUGO-aktivitet.

 

FUGOs forkurs i forbindelse med årsmøtet NGF 2014 endte med +3000 kr.

 

Websidene v/Erica

Erica har vært i kontakt med legeforeningen i forhold til tilgang til hjemmesiden og opplæring i bruk av denne. Hun har sett over noe av innholdet på hjemmesiden og en del av det er utdatert. Dette skal oppdateres. Nettsiden har fått ny adresse, www.legeforeningen.no/fugo. Erica skal prøve å få lagt ut info om FUGO på wikipedia.                                                                      

Årets FUGO-kurs

Det ble diskutert temaer til årets FUGO-kurs og vi ble enige om ”Perinatologi”. Aktuelle temaer innenfor dette feltet kan være: Vekstavvik og prematuritet, når skal man forløse? Asfyksi. Infeksjoner i svangerskapet. Hypotermibehandling. Prognoser ved ekstrem prematuritet. Kasuistikker. B-preparater i svangerskapet, hvordan påvirker dette barnet. Praktiske øvelser med rescusitering av nyfødte. Thea skal forhøre seg med fagmiljøet på Ullevål om de har tips om aktuelle fordragsholdere. Det er ønskelig med både neonatologer og obstetrikkere. Thea tar også kontakt med LOK for å etablere kontakt og skriver en ”teaser” til Gynekologen nr 2. Vi må trolig ha kursprogrammet klart før vårt neste styremøte.  

 

”Gi kniven videre”

Tiril orienterte. Prosjektet er i gang og skal ha blitt godt mottatt. Pågår til april. Vi fikk støtte fra Kvalitetsfondet (75 000 kr) og dette medfører krav om årlig rapportering. Tiril har sendt rapport. Det planlegges å presentere resultatene av prosjektet i høstnummeret av Gynekologen og på årsmøtet.

 

NFYOG/NFOG/EBCOG

NFYOG hadde styremøte i Oslo i november, Tiril og Helene var tilstede. NFOG Educational Comittee arrangerer årlige kurs som har med spesialitetsutdanning å gjøre. Årets kurs holdes i København i 07. – 08.05.15 og har tittelen ”Train the trainers”. Kurset er substituert av NFOG og prisen er derfor relativt lav (2000 kr). Påmeldingslenke finnes på NFOGs nettsider. Tiril og Helene drar antakerlig. Neste NFOG-kongress blir i Helsinki i 2016. Inget nytt fra EBCOG.

 

NGF v/Elise

Orientering om de viktigste sakene fra forrige styremøte NGF 05.01.15:

  • 16.10.14 kom Hdir med en anbefaling om at eSnurra skal brukes som eneste metode for datering av svangerskapet. Denne anbefalingen kom uten at fagmedisinsk forening (NGF) var involvert. NGF hadde dessuten nylig utgitt revidert versjon av obestrikkveilederen hvor kapittelet om UL erkjenner både terminhjulet og eSnurra for datering av svangerskapslengde/termindato. NGF opplever det som problematisk at Hdir kommer med anbefalinger som strider mot vår veileder. Det er nå forfattet et brev fra forfatterne av UL-kapittelet som forklarer hvorfor det er problematisk å bruke eSnurra som eneste metode. Dette brevet vil sendes Hdir.
  • App for obstetrikkveilederen er tilgjengelig i app-store
  • Det jobbes med revisjon av veileder i generell gynekologi
  • Acta har fått norsk redaktør; Ganesh Acharya, Tromsø
  • Lenke til direkte innlogging til Acta er nå tilgjengelig på NGFs nettside
  • Vårmøtet 2015 blir i Kristiansand 23. - 24.04. Påmeldingsfrist 01.03.15. 14 tellende kurstimer. LIS må oppfordres til å delta. Spennende program, blant annet innlegg v/Hege Gjessig om faste stillinger for LIS og paneldebatt om kvaliteten på spesialistutdanningen.
  • Årsmøtet 2015 blir i Bergen, 21. - 23.10.15. Nytt av året er at dagene for årsmøtet blir onsd – fred isteden for torsd – lørd.

Elise sender ut fellesmail til LIS med oppfordring til å melde seg på vårmøtet.

 

Spesialitetskomitéen

Camilla var ikke tilstede på dagens møte, dette punktet ble derfor ikke gjennomgått.

 

 

 ENTOG-utveksling

Søknadsfristen gikk ut 31.01.15 og vi har fått flere søkere. Etter diskusjon over mail bestemte vi at våre kandidater skal være: 1. Teresa Valle Aguilar, LIS Levanger/St.Olavs  2. Ida Elisabeth Bang, LIS Lillehammer. Reserve: 3. Stinus Ancher Pedersen, LIS Stavanger.

Elise har meldt fra til ENTOG om våre kandidater, ikke fått svar. Erica tar kontakt med ENTOG i forhold til videre opplegg for ENTOG-utvekslingen.

 

Gynekologen

Frist for innlevering til Gynekologen nr 2 er 15.02.15. Helene skal skriver leder. Cathrine skriver om ENTOG Fellowship.  

 

Eventuelt:

 

Vårmøtedebatten

På vårmøtet skal det være paneldebatt om kvaliteten av spesialistutdanningen. Det skal være ønskelig at FUGO/LIS er representert, men vi har ikke fått noen formell invitasjon. Marte kan stille. Helene tar kontakt med Trond Michelsen om dette.

 

Ny spesialitetsstruktur

Leder for YLF, Marit Halonen Christiansen, orienterte kort. YLF er svært bekymret for en del av de foreslåtte endringene.

 

Standardisert introduksjon

Det er stor variasjon i varighet og innhold av introduksjonsperioden for nye LIS i gyn/obst. Det diskuteres i dag om det hadde vært mulig å lage en mer standardisert introduksjon. Vi enes om at dette må diskuteres videre med spesialitetskomitéen og at vi tar dette videre når Camilla er tilstede.

 

 

 

Neste styremøte:

I forbindelse med vårmøtet i Kristiansand 23.04.15 kl 19